วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือน

 กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้
เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืน เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตลอดจนแบบคำร้องและแบบหนังสือรับรองสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน การประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
        จึงขอแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งมาดังกล่าว (ที่มา : สปช.ทร.)

กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
         พิธีไหว้ครูดุริยางค์ เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
        ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ดย.ทร. ฯ)

เวียดนามได้รับเรือตรวจการณ์ปืน ลำที่ ๓


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า บริษัท Hong Ha Shipbuilding ส่งมอบเรือตรวจการณ์ปืนลำที่ ๓ ชื่อ HQ-274 แก่กองทัพเรือเวียดนาม โดยเรือมีความยาว ๕๔.๑๖ เมตร ความเร็วสูงสุด ๓๒ นอต ระยะปฏิบัติการ ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล ติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด ๑๔.๕ มิลลิเมตร ปืน AK-176 ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ปืน AK-630 ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร ๖ ท่อยิง และอาวุธนำวิถีพื้น - สู่ - อากาศ แบบประทับบ่าSA - N - 14 Grouse อนึ่งกองทัพเรือเวียดนามได้รับเรือตรวจการณ์ปืน HQ-272 และ HQ-273 เมื่อปี ๒๕๕๕
(ที่มา : ขว.ทร.)

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๓/๕๗

 วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๓/๕๗ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ, กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และ กรมการก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         การเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการในครั้งนี้ มีหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ ที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ, หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหลักสูตรสาขาการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ที่ กรมการก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการอบรม และรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง (ที่มา : คพท.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ครบปีที่ ๓๖


วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบปีที่ ๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี
         การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกอง บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ล่วงลับไปแล้ว (ที่มา : กปช.จต.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓