วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทัพเรือออสเตรเลียละเมิดน่านน้ำอินโดนีเซียถึง ๖ ครั้งในห้วงระยะเวลา ๒ เดือน

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานจากการสอบสวนร่วมของกลาโหมและศุลกากรออสเตรเลียว่า เรือของกองทัพเรือออสเตรเลียได้ละเมิดน่านน้ำอินโดนีเซีย ๖ ครั้งโดยไม่ตั้งใจ ระหว่างธันวาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องจากกำลังพลซึ่งปฏิบัติการ Operation Sovereign Borders ไม่สามารถกำหนดพิกัดเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลของอินโดนีเซียได้อย่างแม่นยำ อนึ่ง ปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นเส้นทางผู้อพยพเข้าเมืองนอกเขตน่านน้ำ ๑๒ ไมล์ทะเลของอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติสมัยกรุงธนบุรี

โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกิจกรรมนำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน และครู จำนวน ๑๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติในสมัยกรุงธนบุรี โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมบรรยายให้ความรู้ ณ โบราณสถานในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
          พระราชวังเดิมเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกอง ทัพเรือที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยจะมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเป็นผู้บรรยาย
           พระราชวังเดิม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ และ ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ หรือดูได้ที่ www.wangdermpalace.org (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ เตรียมจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๔ มีนาคม นี้

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เขตทัพเรือภาคที่ ๒ และเขตทัพเรือภาคที่ ๓ เตรียมจัดงานและพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสุทธิวาตวรารามจังหวัดสมุทรสาคร โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการจัดพิธีสวนสนามทางบกและสวนสนามทางเรือ โดยนำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจากจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๒ จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ
        การจัดงานเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อย้ำเตือนให้เหล่าสมาชิกได้รำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอัน ยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต รักษาแผ่นดินไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการแสดงพลังความรักสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่ พร้อมจะเสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการรวมพลังสวนสนาม ทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดแบบรวมเขต โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางบกและสวนสนามทางเรือ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การถวายสักการะ พิธีเปิดและเชิญธงไทยอาสาป้องกันชาติ พิธีสวนสนามทางบก พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร พิธีสวนสนามทางเรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์ การแสดงสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
         ๔ มีนาคม ของทุกปี ทางราชการได้ประกาศให้เป็น "วันไทยอาสาป้องกันชาติ" หรือวัน ทสปช. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๓๖๙ บรรพชนของเราได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ โดยได้สละชีวิต เลือดเนื้อ และหยาดเหงื่อ เข้าปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดิน เมื่อครั้งที่ ท้าวสุรนารี วีรสตรีของไทยได้รวมพลังประชาชนหญิงชายชาวนครราชสีมาจับอาวุธเข้าต่อสู้ขับ ไล่อริราชศัตรูอย่างเข้มแข็ง แม้ฝ่ายเราจะมีไพร่พล ซึ่งล้วนแต่เป็นประชาชนพลเมือง และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น้อยกว่า แต่ด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าและอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาเอกราชไว้ ทำให้สามารถขับไล่ข้าศึกจนแตกพ่ายไป เหตุการณ์นั้นนับเป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริงของประชาชนที่รวมพลังกัน ลุกขึ้นต่อสู้กับศัตรูจนได้รับชัยชนะ
         เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทัพเรือเปิดการอบรมชาวประมง เพื่อความมั่นคงของชาติขึ้น และให้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมในลักษณะเดียวกับไทยอาสา ป้องกันชาติ กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับกรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมชาวประมงตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม ๒๒ จังหวัด ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันขึ้น เพื่อให้กลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทัศนะคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการป้องกันการ กระทำผิดในทะเลการป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการอบรมว่า "การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล" ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็น "ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" มีภารกิจในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบหรือภัยจากการกระทำ ของฝ่ายตรงข้าม, ป้องกันและต่อต้านการกระทำผิดทางทะเลในพื้นที่ทำการประมงของตน, ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, สืบสวน คอยฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติภารกิจจากผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

    
สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร - ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้สมัครต้องเกิดในปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ ภายในค่ายจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) และใบรับรองแพทย์
          ผู้ที่สนใจนำบุตร - ธิดาเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ฯ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ www.navy.mi.th/nwa และที่สมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร


กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร ให้กับห้องสมุดทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาห้องสมุดทหารให้มีคุณภาพตามแผนแม่บทห้องสมุดทหาร ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
          ขอเชิญผู้ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุด บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๔๓๖ (ที่มา : ยศ.ทร.)

การประชุมเตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต ประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ส่วนแยก ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เข้าร่วมประชุม
        การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดง ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ รูปแบบการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และอื่น ๆ (ที่มา : กพร.ทร.)