วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒

ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ ใน ๑๐ สิงหาคม นี้

นาวาอากาศเอก Jaspreet Singh ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร จะเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น.
         การรับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย เพื่ออำลาในโอกาสที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่และแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับ หน้าที่ของผู้ช่วยทูตทหารอินเดียคนใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรืออินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสนับสนุนเตรียมการ ก่อนจะมีการจัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ฯ (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๘๕๔๑)

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" ในงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๑๙ สิงหาคม ศกนี้

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" /งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "ความรู้นานาสาระกับกฎหมายใกล้ตัว" โดย อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
และการให้ความรู้ "รักษ์ฟันอย่างถูกวิธี" โดย นาวาเอกหญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกำลังพลหญิง การออกบูธเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพฟรี และบูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" และงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ สมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๖ สิงหาคม นี้ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร สัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา เป็นพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้อัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ ศาสนสถานฐานทัพเรือสัตหีบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้น และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดให้มีเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์เทศน์มหาชาติประยุกต์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ที่ นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ ๔๓๗๙๕๖ หมายเลขโทรสารภายใน ๗๑๓๑๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "กองทุนจัดสร้างหอพระ ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ" ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๐๒ - ๗ - ๒๑๗๑๙ - ๓ (ที่มา : ฐท.สส.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.
        การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ที่มีความสนใจทางด้านดนตรี เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)