วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔

ขอเชิญร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังการเกิดเซลล์เนื้อร้ายในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเกิดโรคระยะลุกลาม

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลเข้าร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยมี พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ
       กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคอันตรายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจตรวจพบในระยะลุกลาม สังเกตอาการที่ผิดปกติของตนเอง และเข้าร่วมตรวจคัดกรอง ฯ ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข, เรื่อง "มะเร็งเต้านม รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก วิทู กลิ่นอวย และโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย นาวาโทหญิง สุภัทรา แก้วเกรียงไกร นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และบริการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น พร้อมกับรับนัดส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : พร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ในกิจกรรมคอนเสิร์ต "Giving Love Giving Life 2" ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
        สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ ในกรณีบริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป, บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ พร้อมเหรียญที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และบัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๔ ใบ พร้อมของที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถ ติดต่อฝ่ายหารายได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ และ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ (ที่มา : กพร.ทร.)

กรมประมง เชิญชวนติดตั้งระบบ VMS บนเรือประมง หนุนแก้ปัญหาการประมง IUU

จากการที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมง IUU ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า และส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจของไทยในอนาคต
         ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เป็นประเด็นเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การทำประมง IUU ของไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
         การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) โดยใช้ระบบดาวเทียม เป็นอีกหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลรวมถึงเป็นการป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำผิด ควบคุมไม่ให้มีการประมงผิดกฎหมาย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU อีกด้วย โดยในระยะแรกได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเรือประมงขนาดใหญ่ที่ชักธงไทย ของไทยติดตั้งอุปกรณ์ VMS ภายใต้ความสมัครใจและรายงานตำแหน่งเรือมายังศูนย์ควบคุม VMS กรมประมง โดยมีจำนวนเรือเป้าหมายรวมประมาณ ๕๙ ลำ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า ๔๕ ลำ สำหรับในระยะต่อไปจะมีการกำหนดให้เรือประมงติดตั้ง VMS ภายใต้พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ ของกรมประมง และ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมเจ้าท่า ในเรือจำนวน ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย
           ๑. เรือประมงขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมาย ๒,๐๗๐ ลำ ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าเตรียมที่จะออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ เพื่อใช้บังคับกับเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสส์ขึ้นไปต้องติดตั้ง VMS ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
           ๒. เรือประมงขนาด ๓๐ - ๖๐ ตันกรอสส์ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายกรมประมง ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมายประมาณ ๔,๒๔๐ ลำ หลังจาก พระราชบัญญัติ การประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
           ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบดังกล่าวข้างต้น กรมประมงจึงขอเชิญชวนให้เจ้าของเรือประมงเร่งติดตั้งอุปกรณ์ VMS ทั้งนี้ กรมประมงและกรมเจ้าท่าจะมีการประกาศมาตรฐานกลางของอุปกรณ์ VMS ที่เจ้าของเรือจะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๑๓๒, ๐ ๒๕๕๘ ๐๒๐๙ หรือ อีเมลล์ vms_staff@hotmail.com (ที่มา : กรมประมง)

นิทรรศการ LIMA 2015 มีเรือรบจากต่างประเทศร่วมจัดแสดงมากกว่า ๖๕ ลำ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิส บิน ฮัจญี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย เปิดเผยว่า นิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ ปี ๒๐๑๕ (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 - LIMA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น จะมีผู้บัญชาการทหารเรือจาก ๑๗ ประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ จาก ๑๕ ประเทศ ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงาน โดยมีเรือรบจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า ๖๕ ลำ โดยกองทัพเรือมาเลเซีย จะนำเรือดำน้ำ KD Tunku Abdul Rahman และเรือรบอื่น ๆ ร่วมจัดแสดง ๑๒ ลำ หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) จะนำเรือร่วมจัดแสดง ๓๖ ลำ ขณะที่กองทัพเรือรัสเซียจะจัดเรือพิฆาต Admiral Panteleyev เรือน้ำมัน Pechenega เรือลากจูงสำหรับกู้ภัย SB - 522 และกองทัพเรือสิงคโปร์ จะจัดเรือฟริเกต RSS Stalwart เข้าร่วมแสดงในงาน KIMA 2015 ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)