วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด"
        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี เทพทิวา บุญเจริญผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
         คณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ดีในมดแดง"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ดีในมดแดง" ดังนี้
        มดแดงเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง มักทำรังอยู่ตามต้นไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อเป็นรังอยู่อาศัย เวลาถูก รบกวนจะรวมกลุ่มป้องกันตัว โดยปากก็กัด ก้นก็ต่อยปล่อยกรดออกมาทำให้เกิดอาการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อน วงจรชีวิตและพฤติกรรมของมดแดงให้ข้อคิดทางธรรมหลายประการ คือ "รวมตัวเป็นหนึ่ง พึ่งเรี่ยวแรงแห่งตน อดทนทำงาน เก่งการเป็นกลุ่ม รุมสู้ศัตรูด้วยกัน แข่งขันหวงไข่หวงรัง ยอมสละทั้งชีวิตเพื่อส่วนรวม และร่วมกันเชิดชูนางพญาผู้นำ" ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์จึงได้ประพันธ์เป็นคำกลอนดอกสร้อยสุภาษิตสอนใจไว้ว่า

มดเอ๋ยมดแดง เล็กเล็ก เรี่ยวแรง แข็งขยัน
ใครกล้ำกลาย ทำร้าย ถึงรังมัน
ก็วิ่งพรู กรูกัน มาทันที
สู้ได้ หรือมิได้ ใจสาหัส
ปากกัด ก้นต่อย ไม่ถอยหนี
ถึงรังเรา ใครกล้า มาราวี
ต้องต่อตี ทรหด เหมือนมดเอย
         มนุษย์แม้เป็นสัตว์สังคมชั้นสูงและเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทุกประเภทก็จริง แต่การประพฤติปฏิบัติบางอย่างของมนุษย์บางคนอาจสู้พฤติกรรมของสัตว์บางประเภทไม่ได้ หากนำส่วนดี ๆ ที่สัตว์กระทำ เช่น "ดีในมดแดง" ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตบ้าง ก็คงไม่ก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด แต่กลับจะให้ผลดีที่ช่วยสร้างเสริมจิตสำนึกสัตว์สังคมคือ ความสามัคคีแก่หมู่คณะและความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้สมกับคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมชั้นสูงและสัตว์ประเสริฐ คือ ประเสริฐได้เพราะการพัฒนาด้านพฤติกรรมอย่างแท้จริง
(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)