วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เพราะการยึดมั่นดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุ ผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตน แก่งานได้อย่างแท้จริง”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙

กองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3525#sthash.sUBOasTM.dpuf


วันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ   ข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-ศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ   ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

กองทัพบรูไนกับกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี


กองทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)
กอง ทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3524#sthash.1aRKTSMb.dpuf
กอง ทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3524#sthash.1aRKTSMb.dpufกองทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.) กองทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)
กอง ทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ฝึกผสมประจำปี CARAT ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดที่ ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา โดยเน้นฝึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ สหรัฐ ฯ ส่งกำลังพล ๕๐๐ คน พร้อมด้วยเรือพิฆาต USS Lassen เรือยกพลขึ้นบก USS Anchorage และเครื่องบินตรวจการณ์ P-8A Poseidon ส่วนบรูไนส่งเรือตรวจการณ์ KDB Darulehsan และเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk S-70i เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3524#sthash.1aRKTSMb.dpuf

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง “สำคัญตรงคนที่สาม”

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง “สำคัญตรงคนที่สาม”มีคำพูดที่น่าคิดว่า ในตัวของเรานี้มีคนแฝงอยู่ข้างในอีกสามคน ได้แก่ คนที่เราอยากจะเป็นคนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น และคนที่เป็นตัวเราจริง ๆ ทั้งสามคนนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ชีวิตจึงจะเป็นสุขทุกคนย่อมมีความปรารถนาที่จะให้ตัวเองเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ เช่น อยากให้เป็นคนรวย เป็นคนมีอำนาจ เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นต้น คนที่มีอยู่ในโลกแห่งความปรารถนาของเรานี้จะว่าเลื่อนลอยไร้สาระเสียทีเดียวก็ไม่ถูก เพราะมีอิทธิพลต่อชีวิตจริง อย่างน้อยก็ในแง่ความรู้สึก แต่ถ้าจะจับสาระให้ได้ก็ต้องกำหนดคนที่เราอยากจะเป็นนี้ให้ชัดเจน สมเหตุสมผล แล้วลงมือทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจริงจัง เหมือนก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้น คนอย่างที่เราอยากเป็นจึงจะเกิดขึ้นได้สำหรับตัวเราในฐานะที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น ถ้าความคิดนั้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผล เช่น เป็นหัวหน้างาน คนก็คิดว่าต้องบริหารงานได้ เป็นสามีภรรยาก็คิดว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวได้ แต่ชีวิตจริงทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไข จะถือว่าเราต้องเป็นเราไม่ใส่ใจกับความคิดของคนอื่นหาได้ไม่ แต่หากความคิดของผู้อื่นนั้นเป็นเท็จ หรือไม่สมเหตุสมผล ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจให้หนักแน่น ไม่หวั่นไหวจนเกิดทุกข์แต่การที่เราจะเป็นคนอย่างที่เราอยากเป็นได้หรือไม่ จะเป็นคนอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนที่สามคือ คนที่เป็นตัวเราจริง ๆ นี่เอง ถ้าทำชีวิตจริงให้ดี มีคุณภาพ คนที่เราอยากจะเป็นก็จะเป็นขึ้นมาจริง ๆ ไม่ใช่แค่ความอยากบวกกับมโนภาพ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นได้อย่างเหมาะสมดีงาม ไม่สร้างความผิดหวังและกดดันให้ผู้อื่น  ดังนั้น การอยากจะเป็นอะไร จะมีคุณค่ากับสังคมแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองคือ ชีวิตจริงในปัจจุบันนี้เองเป็นตัวกำหนด (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)