วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๕๓๖ กำหนดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน นี้ สามารถดูหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (ที่มา : กพ.ทร.)

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ใน ๗ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, วันที่ ๘ เมษายน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม และวันที่ ๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙