วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสำเร็จ แต่การหาความสุข หรือความสำเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง กำลังกายก็ต้องฝึก คนที่นอนอยู่เฉย ๆ แม้จะสมมติว่านอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาสัก ๑๐ วัน รับรองได้ว่าเวลาลุกขึ้นไม่มีกำลัง คือกำลังไม่ได้มาจากการพักผ่อน กำลังมาจากความเพียร การฝึก เช่นคนที่ได้ออกกำลังลุกขึ้นเดินทุกวัน ขยับกายให้ได้ เป็นการฝึกกาย ย่อมมีกำลังกาย ผู้ที่เป็นนักกีฬาเขาต้องฝึก การฝึกนั้นเหนื่อย เหนื่อยแต่ว่าเมื่อเหนื่อยแล้วสร้างกำลังขึ้นมามันค่อยๆ หายเหนื่อย ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สร้างกำลัง เราไม่ได้ฝึกกายให้มีกำลัง เดินเพียง ๕๐ เมตร ก็เหนื่อยแล้ว แต่ถ้าฝึกร่างกายให้ดี เดินหลายกิโลเมตรก็ไม่สู้จะเหนื่อยนัก จิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีกำลัง และกำลังนั้นเพื่อหาความสุข ความสำเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อย ต้องเหนื่อย ต้องฝึกจิตใจให้ดี ถ้าฝึกจิตใจให้ดี ไม่ให้ขี้เกียจ ให้รู้จักว่างานเป็นอย่างไร แล้วก็เชื่อว่าถ้าทำงานอย่างนั้นก็จะได้ผลดี เป็นต้น ก็จะทำให้มีความสำเร็จ ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงพร้อมกัน"
         พระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน

วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกำลังพล ในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ ณ เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
        จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ ณ เกาะช้างตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และเยี่ยมกำลังพลของ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่าประมาท จงกวดขัน ตรวจตรา ตลอดจนตั้งใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๓)

พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าเสาธงกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนน อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวรายงาน และมีกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมบริเวณใกล้เคียงกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี
         การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ และปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลกองทัพเรือในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเสียสละ โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด จำนวน ๕ วัด และมัสยิด จำนวน ๑ มัสยิด บริเวณใกล้เคียงกองทัพเรือ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย วัดอรุณราช วรารามมหาวิหาร, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดนาคกลาง, วัดชิโนรสารามวรวิหาร, วัดโมลีโลกยาราม และมัสยิดต้นสน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ข้าราชการ ครอบครัว และร้านค้าสวัสดิการในกองทัพเรือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้กับผู้แทนร้านค้า สวัสดิการในกองทัพเรือในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)