วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ปรับเส้นทางลานอเนกประสงค์ เตรียมประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ปรับเส้นทางลานอเนกประสงค์ บริเวณช่องทางผ่านเข้า - ออก กองบังคับการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองร้อยบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าการปฏิบัติจะเสร็จสิ้น
          จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ (ที่มา : สอ.รฝ.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ของแท้หรือของปลอม

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ของแท้หรือของปลอม" ดังนี้
          ธรรมดาของดีมีค่าในโลกนี้มักจะมีไม่มาก ทั้งหายาก ราคาแพง และเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก จึงเป็นที่มาของการคิดทำของปลอมเลียนแบบ และด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ เราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่า อันไหนเป็นของแท้ หรือของปลอม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีคนขึ้นสองพวกคือ คนหลอกคนพวกหนึ่ง และคนถูกคนหลอกอีกพวกหนึ่ง ชีวิตของคนสองพวกนี้ แม้จะต่างกันราวดำกะขาว แต่ก็เกิดความเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ คนหลอกคน ได้ชื่อว่าเป็น คนเลว คนลวงโลก เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทัณฑ์ ทุกข์ร้อน อยู่ไม่เป็นสุข คนถูกหลอกก็เสียของ เสียคน เกิดความเสียหาย และต้องเสียใจที่หลงเชื่อคนผิด
         ของปลอม อาจหลอกคนบางคนได้ในบางครั้ง แต่เมื่อใดความจริงปรากฏ เมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไร้ค่า หมดราคา กลับไปอยู่ในสถานะเดิม ส่วนของแท้คือ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี ยอมรับในความสามารถวาสนาของตน ย่อมส่งผลให้เป็นคนมีคุณค่า มีราคา ของแท้แม้จะไม่เลอเลิศสูงส่งเท่าใดนัก แต่ก็มีคุณค่าควรแก่ความภาคภูมิใจ
          ดังนั้น ใครคิดจะเป็นคนแท้หรือเป็นคนปลอม ตัวเองเท่านั้นย่อมรู้แก่ใจ และสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเข้าทำนองว่า ความลับไม่มีในโลก คนที่ยอมรับความจริง และใช้ชีวิตตามความเป็นจริงนั้น จึงจะได้ชื่อว่าคนแท้ ที่ไม่ต้องวิตกกังวลหวาดระแวงว่าใครจะมาหลอกเราหรือเราจะไปหลอกใครแต่อย่างใดนั่นเอง
(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
        กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
         ส่วนการสอบรองสอง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
          การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ ๕ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
        หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
        จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
        - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
        - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
        - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
        - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
        - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
          หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
           การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

ฝรั่งเศสเตรียมส่งเรือไปฝึกหลังเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้าน IS ในอิรัก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากกลาโหมฝรั่งเศสว่า ฝรั่งเศสเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน Charles de Gaulle ไปฝึกบริเวณมหาสมุทรอินเดียใน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ หลังจากส่งเรือลำดังกล่าวไปประจำการยังอ่าวเปอร์เซีย เพื่อร่วมปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (IS) ในอิรัก โดยระบุว่า เรือดังกล่าวพร้อมปฏิบัติการทางทหารในกรณีจำเป็น (ที่มา : ขว.ทร.)