วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการ Navy to day กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

รายการเทป 1  19 พฤษภาคม 2557 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
http://www.youtube.com/watch?v=i0u9RHcnokU

รายการเทป 2  "เสียงจากทหารเรือ"..คืออะไร
http://www.youtube.com/watch?v=mT0Zhr-2-5o

บริษัทอู่ต่อเรือ Ba Son ปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลงน้ำอีก ๒ ลำ


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า บริษัทอู่ต่อเรือ Ba Son ของ กลาโหมเวียดนาม ประสบความสำเร็จในการปล่อยเรือตรวจการณ์ปืน M3 และ M4 ลงน้ำ โดยเรือตรวจการณ์ดังกล่าว มีระวางขับน้ำ ๕๕๐ ตัน ยาว ๕๑.๖ เมตร ติดตั้งเครื่องยนต์และระบบอาวุธที่ทันสมัย ทั้งนี้ เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ บริษัทฯได้ส่งมอบเรือตรวจการณ์ปืน ๒ ลำแรก ได้แก่ M1 และ M2 ให้กับกองทัพเรือเวียดนามแล้ว (ที่มา : ขว.ทร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ นางปกจิต จารุดุล มารดา พลเรือตรี ธานินท์ จารุดุล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ขอเชิญนายทหารพระธรรมนูญและผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางปกจิต จารุดุล มารดา พลเรือตรี ธนินท์ จารุดุล ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๑ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนด พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรองให้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการที่ตนสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทางราชการทำการเรียกพลเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน โดย กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องเจ้าพระยา


วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ใช้คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ช่วยปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด" ในส่วนของกองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ - หอประชุมกองทัพเรือ, การนำเยาวชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ, การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ "ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด" โดย พระอาจารย์ วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และการมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
         การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกและอุดมการณ์ของเยาวชน ชุมชน และประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีรับมอบเรือน้ำมัน ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการ องเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือน้ำมัน จาก พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด กรรมการผู้จัดการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ณ หลักเทียบเรือ หมายเลข ๘ - ๑๐ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ
         กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือหลวงมาตรา ซึ่งเป็นเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด เรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชาย ฝั่งทะเลสนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
          เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร ความจุของถังระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๙๐,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ๘,๐๐๐ ลิตร และความจุของถังน้ำจืด ๑๐๐ ตัน
          ขีดความสามารถของเรือน้ำมัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ (๑๐ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตราของ NATO และสามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดได้พร้อมกัน ๒ จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา สามารถรับ - ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ได้จำนวน ๑ เครื่อง สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ และปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพทะเลเมื่อมีระวางบรรทุกสูงสุดได้ไม่เกิน Sea State 5 (ที่มา : สยป.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…ประโยชน์และความเจริญมั่นคงของส่วนรวมย่อมขึ้นอยู่กับประโยชน์และความเจริญมั่นคงของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ เพราะส่วนรวมนั้นประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นสังคมเป็นชาติบ้านเมือง ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่มุ่งหวังให้ส่วนรวมเจริญมั่นคง จะต้องพยายามสร้างความมั่นคงให้แก่การงาน แก่อาชีพและแก่ฐานะของตนเองให้ได้เป็นข้อแรกและข้อใหญ่…"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔