วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

คณะทำงานโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ แจ้งกำหนดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาบริการรับชำระค่าเช่าที่ดิน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ (กิโลเมตร ๑๐) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้เช่ารายใดไม่สามารถชำระค่าเช่าด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นชำระค่าเช่าแทนได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กรมช่างโยธาทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.phpMno=2115
(ที่มา : ชย.ทร.)

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง เปิดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในการลากถุงกอล์ฟ

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ในการลากถุงกอล์ฟเองโดยไม่ใช้บริการแคตดี้ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เมื่อจบการอบรม จะได้รับบัตรผู้ผ่านการอบรม ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการเล่นกอล์ฟที่กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ในวันราชการ จะต้องใช้บัตรที่ผ่านการอบรม ประกอบกับบัตรสมาชิกสามัญหรือบัตรสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัวทุกครั้งในการซื้อตั๋วค่าบริการสนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
        ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรุ่นใด กรุณาแจ้ง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด และแนบไฟล์บัตรประจำตัวข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัว พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ส่งถึง กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ptu.1969@hotmail.com หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๖๔๑ - ๒ ต่อ ๑๒๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีความชอบ


กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิ เรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวสามารถดาวน์ โหลด รายละเอียดได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัว
ข้อข่าวประชาสัมพันธ์ โดยส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหาร กองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
        สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทางไทยพีบีเอส

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด "ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เคยออกอากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอนความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดี วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๒๕ น. - ๒๓.๓๐ น. และในวันเสาร์ เวลา ๑๕.๕๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)

การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "สถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮีนจาในปัจจุบัน" และ "สถานการณ์ความมั่นคงตามลำแม่น้ำโขง" ซึ่งเป็นหัวข้อที่กองทัพเรือทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยฝ่ายไทยมี นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายสหรัฐ ฯ มี นาวาเอก James E.Fanell ผู้อำนวยการกองข่าว กองเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก เป็นหัวหน้าคณะ ฯ ในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้จัดให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานของกอง ทัพเรือในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ในครั้งนี้ด้วย
       การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เป็นต้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นที่สนใจร่วมกันเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสหรัฐ ฯ นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพเรือทั้ง ๒ ประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า
         "คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น"