วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, การเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงสิทธิกำลังพลให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
        ขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและขอรับสิทธิกำลังพลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อสิทธิข้าราชการกองทัพเรือที่ออกจากราชการ หรือ http://www.person.navy.mi.th/personal/index1.php รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารของตนเองทุกหน้า เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ดังนี้
         - คำร้องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
         - แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (แบบ ๕๓๐๐)
         - แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี (แบบ สรจ.๑)
         - หนังสือขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
         - แบบขอรับเงิน กบข. (เฉพาะสมาชิก กบข.)
         - แบบบริการการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
         - สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๗
         - สำเนาทะเบียนบ้าน
         - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ชื่อตนเองผู้เดียว (ชื่อ ชื่อสกุล ภาษาไทย)
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เฉพาะที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณ เฉพาะรายการที่ยังไม่มีในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาบัตรสมาชิกหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.
         - ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๖๓ (ที่มา : กพ.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ใน ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ ตราด กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชาย แดนจันทบุรีและตราด ครบปีที่ ๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกอง บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ล่วงลับไปแล้ว (ที่มา : กปช.จต.)

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี จักรชัย ชื่นวาริน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๘.๓๐ น. กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี จักรชัย ชื่นวาริน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ (ช่วยราชการกรมอู่ทหารเรือ) ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือและข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
(ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป เที่ยวชมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือโท คงวิญญา สุขสาตต์ ประจำแผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กำหนดเสนอขออนุญาตลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา ภายใน ๓๑ พฤษภาคม นี้

 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบท ให้เสนอใบลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อมหนังสือรับรองของวัด ที่รับอุปสมบทถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเสนอขออนุญาตกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลา ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดไว้ว่า จะต้องลาอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษานี้ทราบ
(ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔