วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติผู้บัญชาการทหารเรือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสวัสดิการของศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. เริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัครเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภททีม ๓ คน ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถชำระค่าสมัครหรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี "ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ" หมายเลขบัญชี ๐๗๙ - ๒ - ๓๑๙๕๘ - ๔ โอนเงินแล้วกรุณาส่ง FAX ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ หรือทางอีเมล์ nsscthailand@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/activity/310157.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประมวล ศรีชำนาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ (ที่มา : ศยร.ยศ.ทร.)

การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่า และนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่า ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสีชัง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงปิ่นเกล้า และ เรือหลวงคีรีรัฐ เป็นเรือฝึก มี นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่า และมีนักเรียนจ่าทหารเรือเข้ารับการฝึก จำนวน ๙๕๙ นาย ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณอ่าวไทย
         การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ได้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือเบื้องต้น สามารถปฏิบัติตนเป็นชาวเรือที่ดี รู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำเรือ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือขณะออกปฏิบัติการในทะเลสาขา วิชาชีพ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลต่าง ๆ
(ที่มา : ยก.ทร.)

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕


วันนี้ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ มาให้คำแนะนำและรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
        สำหรับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ และ ๙๑ ในปีนี้ สามี - ภรรยาสามารถยื่นแบบเสียภาษีแยกกันได้ หรือจะยื่นแบบภาษีรวมกันเหมือนเดิม หรือจะยื่นแบบภาษีรวมกันบางส่วน ก็ได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแยกกันจะส่งผลดีหลายอย่าง อาทิ สามี - ภรรยาจะสามารถได้ค่าลดหย่อนการศึกษาของบุตรและ ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืมผู้ซื้อบ้านทั้ง ๒ คน จากเดิมที่จะได้ค่าลดหย่อนรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถ ยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (ที่มา : กง.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี ใน ๓ มีนาคม นี้

พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กองบังคับการกรมการขนส่งทหารเรือ โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ พิธีปลูกต้นไม้ที่ระลึก และพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย
         กรมการขนส่งทหารเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๔๖ ภายใต้ชื่อ "กองพาหนะ" มี หลวงพลพิฆาฎ ชื่อเดิมว่า แว ไวณุนาวิน เป็นผู้บังคับการกองพาหนะ ท่านแรก และได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากองพาหนะให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยหลายครั้ง จาก "กองพาหนะ" เป็น "กองพันพาหนะ", "กองยานพาหนะทหารเรือ", "หมวดเรือเล็ก" จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๒๘ จึงใช้ชื่อว่า "กรมการขนส่งทหารเรือ" มาจนถึงปัจจุบัน และได้ถือเอาวันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยในปีนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ มีอายุครบรอบ ๑๑๑ ปี ปัจจุบันมี พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
          กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มีอายุและประวัติความเป็นมายาวนาน มีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยทหารขนส่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธการ กิจการพลเรือน สวัสดิการ การฝึกหัดศึกษา การรักษาความปลอดภัย การข่าว การแพทยการพลาธิการ การส่งกำลังบำรุงสายขนส่ง การจัดพาหนะ ทั้งยวดยานทางบกและเรือในแม่น้ำ เพื่อสนับสนุนกิจการพิเศษของกองทัพเรือ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยการจัดรถยนต์พระที่นั่งและเรือพระที่นั่ง เพื่อเป็นพระราชพาหนะในโอกาสที่มีการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่กองทัพเรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
          สำหรับ ด้านความมั่นคง กำลังพลทหารขนส่งได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนใต้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เมื่อประสบภัยพิบัติร้ายแรง และการที่กิจการขนส่งของกองทัพเรือดำเนินมาจนถึง ๑๑๑ ปี ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจน เป็นรากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่ง (ที่มา : ขส.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การรับรอง และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี ฯ
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒, ทัพเรือภาคที่ ๓, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, กรมสรรพาวุธทหารเรือ, กรมพลาธิการทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารเรือ, การการขนส่งทหารเรือ, กรมอุทกศาสตร์, กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โรงเรียนนายเรือ สำหรับการฝึกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการฝึกในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการและการสนับสนุนของส่วนอื่น ๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ มี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ
          วัตถุประสงค์หลักของการฝึก เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามโครงสร้างและแนวทางใช้กำลังของกองทัพเรือในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" คือ หน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ นั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ ได้นำปัญหา อุปสรรค ขัดข้องและข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือในปี ๒๕๕๖ มาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย
         การฝึกครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศด้านใต้ (แผนศรีวิชัย) มาใช้เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผน/คำสั่งยุทธการในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะที่ไม่มีแผนยุทธการไว้รองรับ ด้วยการสมมติเหตุการณ์ให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Action Planning : CAP) จนได้เป็นคำสั่งยุทธการในชื่อ "คำสั่งพิทักษ์น้ำเงิน ๕๗ ระดับกองทัพเรือ" และ "คำสั่งพิทักษ์น้ำเงิน ๕๗ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓" ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ตามโครงสร้าง จริง รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงและหรือจัดทำหลักปฏิบัติเพิ่ม เติม มีขอบเขตการฝึกทั้งในด้านการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึกได้ดำเนินการ ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี"
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อินโดนีเซียอนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อประจำการเรือดำน้ำ

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภา อินโดนีเซีย อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากำลังพลสำหรับเรือดำน้ำชั้น Chang Bogo 209/1200 ที่สั่งต่อจากบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ของเกาหลีใต้จำนวน ๓ ลำ โดยอินโดนีเซียได้ส่งวิศวกรและช่างเทคนิคเข้าไปศึกษาการผลิตที่ DSME อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากองทัพให้ทันสมัยปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อินโดนีเซียจะได้รับเรือดำน้ำลำที่ ๑ และ ๒ ในปี ๒๕๖๐ และจะได้รับลำที่ ๓ ในปี ๒๕๖๓ (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
         - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
          สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี บุญพบ บุญญาภิสันท์ ณ วัดธาตุทอง

วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี บุญพล บุญญาภิสันท์ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(ที่มา : ศปก.ทร.)

รับสมัครกำลังพลหญิงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

 สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ โรงพลศึกษา ๒ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทหารเรือหญิง ซึ่งรวมถึงลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น ๒ ทีม ๆ ละ ๑๐๐ คน มี ๕ ประเภทกีฬา และการแข่งขันกองเชียร์ขอเชิญข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อให้ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ส่งถึงสำนักงานทหารเรือหญิง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง โรคหน้าตาเฉย

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "โรคหน้าตาเฉย" ซึ่งกำลังพลทุกนายควรร่วมมือขจัดเสียโดยเร็ว
         คำว่า โรค คือ ภาวะที่ร่างกายทำงาน ได้ไม่เป็นปรกติ เนื่องจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ มีเชื้อโรคเป็นต้น ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อเมื่อเกิดแก่ผู้ใดแล้วสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ และสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมากมาย บางคราวเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดถึงกับเจ็บป่วยล้มตายลงคราวละมาก ๆ รัฐบาลต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษาป้องกันแต่ละครั้งมิใช่น้อย ส่วนโรคไม่ติดต่อมักสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่ตนเองโดยตรงและสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างในทางอ้อม
         ๑. ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าเดินผ่านผู้มีอาวุโสมากกว่าอย่างหน้าตาเฉย
         ๒. พันจ่าเดินผ่านสัญญาบัตรอย่างหน้าตาเฉย
         ๓. จ่าเดินผ่านพันจ่าอย่างหน้าตาเฉย
         ๔. พลทหารเดินผ่านจ่าอย่างหน้าตาเฉย
         โรคหน้าตาเฉยนี้ แม้ว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันเฝ้าระวังป้องกันอยู่ตลอดมาก็ยังไม่ทุเลาเบาบางลง ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผลเสียที่ได้รับทำให้ความสง่างามของกำลังพลและกองทัพหมดสิ้นไปอย่างน่าเสียดาย
        ดังนั้น กำลังพลทุกนายควรหันมาใส่ใจและร่วมมือกันขจัดโรคหน้าตาเฉยนี้เสียโดยเร็ว ด้วยการร่วมกันปลูกจิตสำนึกของความเป็นทหาร ตระหนักในคุณค่าว่าการทำความเคารพกันเป็นการได้มากกว่าเสีย เพราะการทำความเคารพกันนั้น นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญกว่า แสดงออกซึ่งมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยและแสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันแล้ว ยังสื่อถึงการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารที่ดีมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าการเคารพกันนั้น "ได้" มากกว่า "เสีย" อย่างแท้จริง (ที่มา : ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ บริษัทมาร์ซัน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ พื้นที่สร้างเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ
         กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด โดยเรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพ เรือที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชาย ฝั่งทะเลสนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
         เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร ความจุของถังระวางบรรทุกน้ำมัน ๒,๒๐๐ กิโลลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๙๐,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ๘,๐๐๐ ลิตร และความจุของถังน้ำจืด ๑๐๐ ตัน
         ขีดความสามารถของเรือน้ำมัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ (๑๐ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตราของ NATO และสามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดได้พร้อมกัน ๒ จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา สามารถรับ - ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ได้จำนวน ๑ เครื่อง สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ และปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพทะเลเมื่อมีระวางบรรทุกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า Sea State 5 (ที่มา : สยป.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กำหนดสวดพระอภิธรรม นางอำไพ มะม่วงแก้ว ภรรยา พลเรือเอก บุญปลอด มะม่วงแก้ว ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ มะม่วงแก้ว ภรรยา พลเรือเอก บุญปลอด มะม่วงแก้ว นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อดีตเสนาธิการทหารเรือ) และมารดาของ นาวาโทหญิง ฐปวัลย์ กรอารีรัตน์ หัวหน้าเอกสารซื้อขาย กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ นาวาโทหญิง ขวัญนภา มะม่วงแก้ว ประจำกรมจเรทหารเรือ และ นาวาโท ปลอดภัย มะม่วงแก้ว นายทหารพ้นราชการ รับบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ ณ ศาลา ๑ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ (ที่มา : ศปก.ทร.)

การรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของกอง ทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมยกย่อง ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดีของกองทัพเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของหน่วยงานในกองทัพเรือให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นทีมเรียนรู้ที่เข้มแข็ง สามารถสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานและต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ง เสริมการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
         หน่วยที่มีความประสงค์จะนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อขอรับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ กรุณาส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดถึง ฝ่ายเลขานุการ กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๒๐๖ หรือ ๐๘๔ ๗๕๖ ๑๒๒๑ (ที่มา : สปช.ทร.)

กองทัพเรือ เตรียมจัดพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด

 กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ พื้นที่สร้างเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๙ น. โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ฯ และ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี ฯ
         กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด โดยเรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพ เรือที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชาย ฝั่งทะเลสนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
          เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร ความจุของถังระวางบรรทุกน้ำมัน ๒,๒๐๐ กิโลลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๙๐,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ๘,๐๐๐ ลิตร และความจุของถังน้ำจืด ๑๐๐ ตัน
          ขีดความสามารถของเรือน้ำมัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ (๑๐ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตราของ NATO และสามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดไดพร้อมกัน ๒ จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา สามารถรับ - ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ได้จำนวน ๑ เครื่อง สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ และปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพทะเลเมื่อมีระวางบรรทุกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า Sea State 5
(ที่มา : สยป.ทร.)

ออสเตรเลียจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A Poseidon

 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายโทนี่ แอ็บบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ออสเตรเลียกำลังจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A Poseidon จำนวน ๘ เครื่อง มูลค่า ๔๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเข้าประจำการแทน เครื่องบิน Lockheed AP-3C Orion จำนวน ๑๙ เครื่อง ในภารกิจรวบรวมข่าวกรอง การค้นหาและช่วยเหลือ และสกัดกั้นเรือผู้อพยพในน่านน้ำออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังสามารถปฏิบัติการสนับสนุนการรบผิวน้ำและสงครามปราบเรือดำน้ำอีกด้วย คาดว่าจะได้รับเครื่องบินเครื่องแรกในปี ๒๕๖๐ (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานจาก สำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด, สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทโกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท โกลว์ พนักงาน จำกัด, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (ที่มา : ทรภ.๑)

รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เยี่ยมทหารป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท วัลลภ หังสวนัส รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญในโอกาสนี้ด้วย
(ที่มา : กพ.ทร.)

กองทัพเรือ ทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ การการขนส่งทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โรงเรียนนายเรือ มี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดทำการฝึกตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ และจะมีพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี โดยมีกรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ซึ่งจัดการฝึกในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการและการสนับสนุนของส่วนอื่น ๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
          สำหรับแนวทางการจัดการฝึกกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือตามโครงสร้างและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" คือ หน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ นั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ ได้นำปัญหา อุปสรรค ขัดข้องและข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือในปี ๒๕๕๖ มาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย
         การฝึกครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศด้านใต้ (แผนศรีวิชัย) มาใช้เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผน/คำสั่งยุทธการในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะที่ไม่มีแผนยุทธการไว้รองรับ ด้วยการสมมติเหตุการณ์ให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Action Planning : CAP) จนได้เป็นคำสั่งยุทธการในชื่อ "คำสั่งพิทักษ์น้ำเงิน ๕๗ ระดับกองทัพเรือ" และ "คำสั่งพิทักษ์น้ำเงิน ๕๗ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓" ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ตามโครงสร้าง จริง รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงและหรือจัดทำหลักปฏิบัติเพิ่ม เติม มีขอบเขตการฝึกทั้งในด้านการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึกได้ดำเนินการ ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก (ที่มา : ยก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทัพเรือออสเตรเลียละเมิดน่านน้ำอินโดนีเซียถึง ๖ ครั้งในห้วงระยะเวลา ๒ เดือน

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานจากการสอบสวนร่วมของกลาโหมและศุลกากรออสเตรเลียว่า เรือของกองทัพเรือออสเตรเลียได้ละเมิดน่านน้ำอินโดนีเซีย ๖ ครั้งโดยไม่ตั้งใจ ระหว่างธันวาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องจากกำลังพลซึ่งปฏิบัติการ Operation Sovereign Borders ไม่สามารถกำหนดพิกัดเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลของอินโดนีเซียได้อย่างแม่นยำ อนึ่ง ปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นเส้นทางผู้อพยพเข้าเมืองนอกเขตน่านน้ำ ๑๒ ไมล์ทะเลของอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติสมัยกรุงธนบุรี

โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกิจกรรมนำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน และครู จำนวน ๑๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติในสมัยกรุงธนบุรี โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมบรรยายให้ความรู้ ณ โบราณสถานในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
          พระราชวังเดิมเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกอง ทัพเรือที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยจะมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเป็นผู้บรรยาย
           พระราชวังเดิม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ และ ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ หรือดูได้ที่ www.wangdermpalace.org (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ เตรียมจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๔ มีนาคม นี้

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เขตทัพเรือภาคที่ ๒ และเขตทัพเรือภาคที่ ๓ เตรียมจัดงานและพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ๔ มีนาคม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสุทธิวาตวรารามจังหวัดสมุทรสาคร โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการจัดพิธีสวนสนามทางบกและสวนสนามทางเรือ โดยนำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจากจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๒ จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ
        การจัดงานเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อย้ำเตือนให้เหล่าสมาชิกได้รำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอัน ยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต รักษาแผ่นดินไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการแสดงพลังความรักสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่ พร้อมจะเสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการรวมพลังสวนสนาม ทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดแบบรวมเขต โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางบกและสวนสนามทางเรือ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การถวายสักการะ พิธีเปิดและเชิญธงไทยอาสาป้องกันชาติ พิธีสวนสนามทางบก พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร พิธีสวนสนามทางเรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์ การแสดงสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
         ๔ มีนาคม ของทุกปี ทางราชการได้ประกาศให้เป็น "วันไทยอาสาป้องกันชาติ" หรือวัน ทสปช. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๓๖๙ บรรพชนของเราได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ โดยได้สละชีวิต เลือดเนื้อ และหยาดเหงื่อ เข้าปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดิน เมื่อครั้งที่ ท้าวสุรนารี วีรสตรีของไทยได้รวมพลังประชาชนหญิงชายชาวนครราชสีมาจับอาวุธเข้าต่อสู้ขับ ไล่อริราชศัตรูอย่างเข้มแข็ง แม้ฝ่ายเราจะมีไพร่พล ซึ่งล้วนแต่เป็นประชาชนพลเมือง และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น้อยกว่า แต่ด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าและอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาเอกราชไว้ ทำให้สามารถขับไล่ข้าศึกจนแตกพ่ายไป เหตุการณ์นั้นนับเป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริงของประชาชนที่รวมพลังกัน ลุกขึ้นต่อสู้กับศัตรูจนได้รับชัยชนะ
         เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทัพเรือเปิดการอบรมชาวประมง เพื่อความมั่นคงของชาติขึ้น และให้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมในลักษณะเดียวกับไทยอาสา ป้องกันชาติ กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับกรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมชาวประมงตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม ๒๒ จังหวัด ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันขึ้น เพื่อให้กลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทัศนะคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการป้องกันการ กระทำผิดในทะเลการป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ โดยใช้ชื่อหลักสูตรการอบรมว่า "การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล" ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็น "ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" มีภารกิจในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบหรือภัยจากการกระทำ ของฝ่ายตรงข้าม, ป้องกันและต่อต้านการกระทำผิดทางทะเลในพื้นที่ทำการประมงของตน, ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, สืบสวน คอยฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติภารกิจจากผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

    
สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร - ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้สมัครต้องเกิดในปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ ภายในค่ายจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) และใบรับรองแพทย์
          ผู้ที่สนใจนำบุตร - ธิดาเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ฯ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ www.navy.mi.th/nwa และที่สมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร


กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร ให้กับห้องสมุดทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาห้องสมุดทหารให้มีคุณภาพตามแผนแม่บทห้องสมุดทหาร ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
          ขอเชิญผู้ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุด บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๔๓๖ (ที่มา : ยศ.ทร.)

การประชุมเตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต ประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ส่วนแยก ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เข้าร่วมประชุม
        การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดง ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ รูปแบบการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต และอื่น ๆ (ที่มา : กพร.ทร.)

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MMEA ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมที่ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) ของมาเลเซีย ว่า MMEA จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกที่ออสเตรเลียเป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจทางเรือ โดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ออสเตรเลียจะมอบเรือตรวจการณ์ ชั้น Bay จำนวน ๒ ลำ แก่ MMEA ภายในกลางปี ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ MMEA บริเวณน่านน้ำรอยต่อไทย - มาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย

วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติ และในโอกาสนี้ ได้กล่าวโอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยความรอบคอบและอดทนในการปฏิบัติ หน้าที่ เพิ่มมาตรการและกวดขันในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเน้นย้ำให้กำลังพลตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดฌาปนกิจศพ นางนรินทร สัมมาเนตร์ ภรรยา เรือโท สิทธิชัย สัมมาเนตร์ ใน ๒๓ กุมภาพันธ์ นี้

 ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๓๔ และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนรินทร สัมมาเนตร์ ภรรยา เรือโท สิทธิชัย สัมมาเนตร์ ประจำแผนกรับรอง กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ เมรุวัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
(ที่มา : ศปก.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ดีต่อยอด

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ดีต่อยอด"
         ในแวดวงผู้ปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ นอกจากการปักชำและการตอนกิ่งแล้ว การ "ต่อยอด" ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ต่อยอดต้นเฟื่องฟ้าทำให้มีดอกหลากสีในต้นเดียว หรือต่อยอดต้นโมกมันทำให้ได้โมกพันธุ์ใหม่ที่มีใบลาย ทรงพุ่ม จัดแต่งเป็นระเบียบได้ง่าย เป็นต้น ทำให้ยอดที่ต่อแล้วผลิดอกออกผลหลากสีหลายพันธุ์แตกต่างไปจากพันธุ์เดิม เป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาแพง แต่ต้นตอที่จะต่อยอดนั้นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑. อดทน ได้แก่ ทนต่อการถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบในกระถางได้ดี ๒. รักการมีวินัย ได้แก่ ชอบให้ตกแต่งต้นใบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูดีมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลา
          ในแง่คิดทางธรรม ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าและปรารถนาให้ชีวิตอยู่ดีมีคุณค่าอยู่เสมอ ก็สามารถนำข้อคิดจากการต่อยอดพืชพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา ก็พากันอธิษฐาน "งดเหล้าเข้าพรรษา" เสมือนเป็นการปรับแต่งชีวิตให้เป็นต้นตอที่เหมาะสมจะต่อยอดดีต่อไป ครั้นออกพรรษาก็ต่อยอดดีให้ชีวิตด้วยการ "ทอดกฐินปลอดเหล้า" พอถึงเทศกาลปีใหม่ก็ต่อยอดดีให้ชีวิตด้วยการ "สวัสดีปีใหม่ไม่ต้องอาศัยอบายมุข" เพื่อรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไป และเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ก็ต่อยอดดีให้ชีวิตด้วยการ "เมาไม่ขับ ไป - กลับปลอดภัย" การต่อยอดดีให้แก่ชีวิตทุกช่วงเทศกาลดังกล่าว ทำให้ตลอดปี ชีวิตมีดีถึง ๔ ยอด ส่งผลให้มีอายุยืนยาวอย่างเห็นได้ชัด ทั้งช่วยตัดอุบัติเหตุเภทภัยที่จะบั่นทอนชีวิต การงาน และครอบครัวไปได้ด้วย แต่ต้นตอชีวิตที่จะควรแก่การต่อยอดดีได้เช่นนี้ จำต้องมีคุณธรรมสำคัญรองรับ ๒ ประการ คือ ๑. ขันติ คือ ความอดทนได้แก่ อดทนต่อกิเลสที่มายั่วยุ กดไว้ข่มไว้ เพื่อให้ชีวิตบรรลุถึงความดีงาม และจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ๒. โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ได้แก่ มีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูดีมีคุณค่าอยู่เสมอ
           การต่อยอดความดีให้แก่ชีวิตเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยให้ชีวิตมีความดีเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งทำให้คนนั้นมีคุณค่า ควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนได้ ขันติและโสรัจจะ จึงเป็นคุณธรรมที่เหมาะต่อการนำมาเป็นเครื่องมือในการต่อยอดความดีให้แก่ ชีวิต ทั้งนี้ เพราะแม้แต่ต้นไม้เอง เมื่อนำมาต่อยอดแล้ว ยังทำให้มีคุณค่า เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถยกระดับราคาค่าตัวให้สูงขึ้นได้ คิดดูเถิด หากมนุษย์ต่อยอดความดีให้แก่ตัวเองได้ จะทำให้ตนมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเพียงใด (ที่มา : ยศ.ทร.)

การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้บังคับบัญชา ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ภายใต้รหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนและชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเป็นประธานในพิธีปิดการฝึก ฯ โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมิตรประเทศที่ร่วมการ ฝึก ฯ เข้าร่วมพิธี
         การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมในลักษณะพหุภาคีของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพมิตรประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทาง ทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถการอำนวยการยุทธร่วม/ผสมต่อกำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์ ความขัดแย้งระดับต่ำ การป้องกันประเทศ และฝึกการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การต่อต้านการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งฝึกการใช้กองกำลังพลผสมนานาชาติ และเตรียมความพร้อมในการจัดกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบสหประชาชาติ เมื่อได้รับคำสั่ง การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เจ้าภาพ, สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพร่วม, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และจีน
         สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise; CALFEX)โดย กองกำลังนาวิกโยธินผสม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มี พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ทำการฝึกในระดับหน่วยทางยุทธวิธี เพื่อพัฒนาขีดความทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล ๕๒๑ นาย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึก
(ที่มา : กยพ.กร.และ ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ ความว่า
          "ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
          - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดพิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
          - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน ขนาด ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร หรือขนาด เอ ๔ ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
         สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" ๒๓ กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

 กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน (Ao Dong Tan Half Marathon 2014) ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
         การขัดแข่งขันอ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวที่ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวใน พื้นที่ดังกล่าว มอบให้ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ"
         สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๑๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะปล่อยตัวจากหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ จะใช้เส้นทางชายทะเล เข้าประตูหน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผ่านออกประตูหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และไปทางท่าเรือจุกเสม็ด ผ่านเรือหลวงจักรีนฤเบศร วิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และชายทะเลอ่าวดงตาล กลับเข้าสู่เส้นชัย
         ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน มีระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย ๕ กลุ่มอายุ และหญิง ๕ กลุ่มอายุ ได้แก่ ๑๖ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ - ๔๙, ๕๐ - ๕๙ และ ๖๐ ปีขึ้นไป และการเดินเพื่อสุขภาพ มีระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน
        ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสำรองที่พักได้ตามเว็บไซต์ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน" โดย ธนาคารกสิกรไทย - กองเรือยุทธการ" เลขที่บัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๕๖๓๐๙ - ๒
          นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าแข่งขันสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ (ที่มา : กร.)

งดทำบัตรประจำตัวที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

 กรมกำลังพลทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและ บัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและบัตรประจำตัวพนักงานราชการที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงมีความจำเป็นต้องงดทำบัตรประจำตัวที่กรมกำลังพลทหารเรือในช่วงวันดัง กล่าว
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นบริเวณหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานจากหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นว่า เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) เรือตรวจการณ์ของจีน ๓ ลำเข้าไปในน่านน้ำหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู ในทะเลจีนตะวันออก ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑๒ ไมล์ทะเล นับเป็นครั้งล่าสุดที่เรือของจีนรุกล้ำน่านน้ำดังกล่าว หลังจากนายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าทีการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลของจีน รวมทั้งให้คำมั่นกับญี่ปุ่นว่า จะให้ความคุ้มครองญี่ปุ่น รวมถึงกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

เรือกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ลำ เข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔

 เรือของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือ USAV CONTRERARS (LCU 2015) และเรือ USAV COAMO (LCU 2014) เข้าเยี่ยมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ กับกองทัพไทย รวมทั้งเข้ารับการส่งกำลังบำรุงในห้วงภายหลังจากการฝึก ฯ โดยเข้าจอดเรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยเจ้าภาพในการรับรอง (ที่มา : ขว.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และรับฟังการบรรยายสรุปจากบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทโกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัท โกลว์ พนักงาน จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : ทรภ.๑)

พิธีมอบเงินรางวัลพิเศษการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

วันนี้ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองมองด์ตูบอง สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเป็นนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวนักกีฬาของกองทัพเรือได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและกองทัพเรือ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิง และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นักกีฬาสังกัดกองทัพเรือ สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑๒ เหรียญทอง ๑๕ เหรียญเงิน และ ๗ เหรียญทองแดง (ที่มา : สบฬ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีคณะทำงานย่อยการพัฒนาคุณภาพ ฯ ทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ฯกิจกรรมการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรกองทัพเรือประจำปี และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ รับเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ


วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับรองการเยี่ยมคำนับของ พันเอก Desmond D.Walton ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร และทำหน้าที่หัวหน้าจัสแม็กไทย พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร
          การเข้าเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลการประสานงานระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ทหารเรือจัสแม็กไทย กับกองทัพเรือ รวมทั้งขอทราบแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างกองทัพเรือ - จัสแม็กไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดทำข้อมูลและเข้าร่วมประชุมชี้แจงหารือ (ที่มา : ขว.ทร.) 

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ


 
วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ 
          โดยในวันนี้ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี พร้อมกับให้โอวาทแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเสียสละของกำลังพลทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจจนเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "คุณธรรมของคน ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
         คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา ธิราชเจ้า ๕ เมษายน ๒๕๓๕ 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนทำงานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน" พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ และการสวัสดิการของโรงเรียนนายเรือ ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ หรือร่วมบริจาคโดยแจ้งความจำนง พร้อมชำระเงินค่าสมัคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรปราการ เลขบัญชี ๐๑๓ - ๒ - ๘๔๐๐๙ - ๑ ชื่อบัญชี "กอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๑๓, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๐๕ (ที่มา : รร.นร.)

หอประชุมกองทัพเรือ ขอเชิญล่องเรืออังสนาชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดกิจกรรมล่องเรืออังสนา "Sweet night by Angsana Cruise" ชมบรรยากาศสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาหารค่ำ (บุฟเฟต์) ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. เส้นทางเดินเรือ จากท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ขึ้นเหนือกลับลำบริเวณสะพานพระรามแปดล่องใต้กลับลำบริเวณสะพานภูมิพล ๑ เทียบท่าหอประชุมกองทัพเรือ บัตรราคา ๗๙๙ บาท
         สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หอประชุมกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือที่เว็บไซต์ mk.navyhall@gmail.com ราคาบัตร ๗๙๙ บาท การชำระเงินค่าบัตร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีกิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๒๔๖๓ - ๐ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ไปที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือส่งทางอีเมล์ mk.navyhall@gmail.com (ที่มา : หอประชุมกองทัพเรือ)

รับสมัครข้าราชการเพื่อไปร่วมปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือประจำศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือสิงคโปร์

 กรมยุทธการทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อไปร่วมปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือ ประจำศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Fusion Centre :IFC) กองทัพเรือสิงคโปร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ นาย โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน ชั้นยศเรือเอก - นาวาโท ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคุณลักษณะ ประสบการณ์ ความชำนาญต่าง ๆ ได้แก่ 
         - ด้านประสบการณ์ เป็นผู้เคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หรือเคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายข่าวและฝ่ายยุทธการในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ อย่างน้อย ๑ ปี 
        - ด้านองค์ความรู้ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด การปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การก่อการร้ายทางทะเล โครงสร้างและการจัดองค์การระหว่างประเทศทางทะเล การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางทะเล ท่าเรือ ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี รวมถึงนโยบายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
        - ด้านทักษะ เป็นผู้มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ และบริหารเหตุการณ์วิกฤติ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
         ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง จะต้องไปช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
         ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นนายทหารติดต่อนานาชาติกองทัพเรือดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติการรับราชการที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยต้นสังกัดส่งให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๘๘๓ (ที่มา : ยก.ทร.)

กลาโหมบรูไนจัดสัมมนาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทะเล

 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กลาโหมบรูไนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งสายด่วนภายในภูมิภาค ASEAN และนอกภูมิภาคเป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ตามความริเริ่มที่มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด ASEAN ครั้งที่ ๒๒ เมื่อเมษายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกASEAN ทั้งหมด ๔๖ คน ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ASEAN จะดำเนินการในขอบข่ายของการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ASEAN (ADMM) (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน โดยได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยจัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบคือ
          - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง รวบรวมเนื้อหาพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณ ในหลากหลายแง่มุม รวมถึงพระรูปและเกร็ดพระประวัติต่าง ๆ ที่ไม่เคยตีพิมพ์และเปิดเผยที่ไหนมาก่อน รูปเล่มสวยงาม ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม จัดพิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ที่สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี ปลุกเสก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
           - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน เป็นหนังสือสรุปย่อพระประวัติที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ขนาดรูปเล่ม ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร (เอ ๔) ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท
            ขอเชิญผู้ที่สนใจหนังสือพระประวัติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอบถามรายละเอียดการสั่งจองได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนน ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)
 

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง สามัคคีคือพลัง

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "สามัคคีคือพลัง" เป็นคุณธรรมที่หมายถึงความพร้อมเพรียงกัน การร่วมมือร่วมใจกัน
         ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องแคว้นวัชชีเมืองไพสาลี ซึ่งมีเจ้าลิจฉวีปกครองว่าเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แม้จะมีเมืองอื่นยกทัพมาตีหลายครั้ง ก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าลิจฉวีได้เลย เพราะเหตุที่เจ้าลิจฉวีมีระบบการปกครองที่เรียกว่า สามัคคีธรรม จึงทำให้เมืองไพสาลีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบเนื่องเรื่อยมา ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ส่งวัสสการพราหมณ์เข้าไปยุยงให้พวกเจ้าลิจฉวีเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจนแตกความสามัคคี ทำให้สามารถตีเมืองไพสาลีแตกได้โดยง่าย เพราะไม่มีเจ้าลิจฉวีแม้แต่องค์เดียวที่ออกมาสู้รบปกป้องเมือง เป็นเหตุให้เสียอิสรภาพในที่สุด
          เป็นที่ทราบกันดีว่าความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน การร่วมมือร่วมใจกันกระทำกิจที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้แล้วเสร็จ แต่ถ้าเป็นการร่วมมือกันกระทำกิจที่เป็นเรื่องความเสียหายมักเรียกว่า การสุมหัว เช่น สุมหัวกันกินเหล้า สุมหัวกันปล้น เป็นต้น สังคมใดมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน สังคมนั้นย่อมบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขร่มเย็นดังเช่นสังคมของเจ้าลิจฉวี เป็นต้น
          หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีก็คือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งแปลว่า หลักปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม ๗ ประการ กล่าวคือ
            ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพื่อกระทำกิจการงานของส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
            ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่ควรกระทำ
             ๓. ไม่กระทำในสิ่งที่ผู้นำไม่ได้สั่ง ไม่ละเลยในสิ่งที่ผู้นำให้กระทำ ตระหนักในคำสั่งอยู่เสมอ
             ๔. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
             ๕. ไม่ข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่ทำอะไรตามใจอยากของตนเอง
              ๖. ยินดีภูมิใจในสิทธิของตนด้วยความสันโดษ ไม่ละเมิดสิทธิความเชื่อของผู้อื่น
              ๗. ยกย่องและสนับสนุนให้คนดีมีความสามารถได้ปกครองบ้านเมือง
           อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะโดยส่วนรวม และเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมโดยแท้ เพราะเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่คณะตามพุทธศาสนสุภาษิตว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ นำสุขมาให้ นั่นเอง
(ที่มา : ยศ.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันแห่งความรักแท้

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วันแห่งความรักแท้" ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ
         หากจะตั้งคำถามว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญอะไรบ้าง คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า วันวาเลนไทน์ซึ่งหมายถึงวันแห่งความรักของหญิงชายที่คนทั่วไปเข้าใจ ส่วนความหมายจริง ๆ ของวันวาเลนไทน์เป็นอย่างไร ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะสื่อต่าง ๆ เผยแพร่มามากแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันแห่งความรักแท้อีกวันหนึ่ง นั่นคือ วันมาฆบูชา
         ความที่สื่อถึงความหวังดีปรารถนาดีและผูกพันต่อกันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือความรักที่หวังผลตอบแทน เช่น ความรักระหว่างหญิงชายอย่างหนึ่ง และความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนมีแต่เมตตากรุณาและความหวังดีเป็นที่ตั้ง เช่น ความรักของบิดามารดาต่อบุตรอีกอย่างหนึ่ง
          พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์ความรักและความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งได้พร้อมใจมาประชุมกันในวันมาฆบูชา เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว พระพุทธองค์ทรงถือโอกาสนั้นประทานคำสอนแก่พระสาวก ว่า ขันติด คือ ความอดทนเป็นตบะชั้นยอด พระนิพพานเป็นบรมสุข ผู้ที่ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่า เป็นนักบวช การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำใจให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นต้น
           พระโอวาทเหล่านี้แสดงถึงความรักแท้ของพระพุทธองค์ที่มีต่อพระ สาวกเพราะไม่มุ่งผลตอบแทนกลับคืนสู่พระองค์ แต่มุ่งประโยชน์สุขของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก ดุจบิดามารดามีความรักความหวังดีต่อบุตร จึงแนะนำพร่ำสอนแต่สิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ ดังนั้น วันมาฆบูชาจึงเป็นต้นแบบวันแห่งความรักแท้อย่างแท้จริง หากเราจะนำวิธีแสดงความรักแท้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเช่นนี้มา ปฏิบัติบ้าง คงจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบร่มเย็นได้อย่างแน่นอน (ที่มา : ยศ.ทร.)