วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคน กล่าวตามหลักความจริง คนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วย ชาติของเรานั้นมี ผืนแผ่นดิน และประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า “ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อม บริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ ก็ไม่มีสิ่งใดประสาน ยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้ จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือได้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙**พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแล่นใบอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมรักษ์ดวงตานาวี กิจกรรมค่ายเบาหวาน)**สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการอุปสมบทในอุทกสีมาเฉลิมพระเกียรติ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือ ต.๑๒ เฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดิน – วิ่ง – ปั่น ป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมดูแลเด็กไทยด้วยหัวใจนาวี กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยหัวใจ สร้างเด็กดีมีความสุข กิจกรรมต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม)(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


กองทัพเรือ จัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกองทัพเรือนำอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ และอากาศยาน รวมทั้งอมภัณฑ์ออกมาแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือ ได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงผลการงานช่วยเหลือประชาชนและโครงการปะการังเทียม นิทรรศการเต่าทะเล นิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การแนะแนวการเข้าโรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาในร่ม การแสดงตัวมาสคอตในเครื่องแบบทหารเรือ การเล่นเกมต่างๆ และแจกของรางวัลต่าง ๆโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือ และบริเวณลานสวนสนาม ประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวงสุโขทัย พร้อมทั้งออกเรือกับเรือหลวงกันตัง และเรือหลวงเทพา ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา เปิด ๒ รอบ เช้าและบ่าย และเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพาวุธ นิทรรศการเกี่ยวกับอุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ นิทรรศการสงครามนิวเคลียร์ – เคมี – ชีวะ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ การแนะแนวการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือ การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร การแสดงดนตรีสามสมอ การแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นกีฬาทหารเรือ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) ของนักเรียนนายเรือ การเดินแบบของชุดนักเรียนนายเรือและนักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของสุนัขทหาร การประกวดวาดภาพ การแสดงวงโยธวาธิต และการสาธิตการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของนักเรียนนายเรือกองเรือยุทธการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มีการแสดงการสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) การโดดร่ม การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การแสดงดนตรีสากล การจัดแสดงรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V – 150 และรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AAV พร้อมอาวุธประจำรถ การแสดงรถฮัมวี่ และการนำเด็กทัศนศึกษาโดยรถฮัมวี่ การแสดงอาวุธต่อสู้อากาศยาน แบบต่าง ๆ พร้อมระบบควบคุมการยิง การจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ และสนับสนุนการตรวจสุขภาพ การแสดงอาวุธปืนใหญ่ การแนะแนวเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการแสดงการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารระหว่างเครื่องบิน เฮลิคอบเตอร์ เรือปฏิบัติการพิเศษ เรือยาง และชุดปฏิบัติการพิเศษ การแสดงขีดความสามารถของเรือปฏิบัติการพิเศษ การชมเรือบริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการเต่าทะเล และการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร การแสดงกายบริหารประกอบอาวุธ และการแสดงดนตรีทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแสดงบริเวณท่าเทียบฐานตราด มีการจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก การจับของขวัญ การแจกรางวัล การแสดงดนตรี จัดแสดงเครื่องบินเล็ก และการแสดงร่มบิน (Paramotor) การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก การเยี่ยมชมเรือและอากาศยาน และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๒ หมวดบินทัพเรือภาคที่ ๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดงดนตรี ของวงดุริยางค์กองทัพเรือ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงยิงปืนฉับพลันของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ การแสดงนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือและหน่วยงานเอกชน การแสดงโดดร่มนักโดร่มกองทัพเรือ (หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) แจกของรางวัลอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา การแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือการแสดงดนตรีเปิดเยี่ยมชมเรือและออกเรือทัศนศึกษากับเรือหลวงคลองใหญ่ และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๒ เส้นทางท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาไปเกาะหนูเกาะแมวสถานีเรือสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๔ ชมนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือ แจกของรางวัลทัพเรือภาคที่ ๓บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต มีการแสดงดนตรี และการแสดงบนเวที การเยี่ยมชมเรือและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ ๓ การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารบริเวณฐานทัพเรือพังงา การเยี่ยมชมเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือการแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติการทางทหาร การแสดงการบิน การสาธิตการกระโดดร่ม การสาธิตและการให้บริการทางการแพทย์ การแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเด็กและเยาวชนการเล่นเกมส์และแจกของรางวัลและการสาธิตการดับเพลิงศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมาร์ บริเวณเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของที่ระลึก และการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบริเวณกองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี การแสดงบนเวที การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร และการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์บริเวณกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน มีการแสดงดนตรี การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร การแสดงอาวุธประจำหน่วย การแสดงโดดร่ม การแสดงชุดสุนัขทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill)กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงโดดร่ม การแสดงการบินผาดแผลงการแสดงความสามารถของสุนัขทหารการแสดงของเด็กเยาชนบนเวที และการนำเด็กเยาวชนเยี่ยมชมค่ายจุฬาภรณ์การจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็กการสาธิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการแจกอุปกรณ์การเรียน และแสดงของบุตรหลานข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์             หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ มีการแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงดนตรี ร่วมกับดารารับเชิญจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ บริษัทอาร์สยามและเอ็กแซ็ก การแสดงการเชียร์ประกอบดนตรี และเล่นเกมส์ต่าง ๆ การแจกของขวัญและของรางวัลอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ การเยี่ยมชมเรือหลวงบริเวณท่าเทียบเรือ กิจกรรมเต้นห่วงฮูลาฮูปประกอบเพลง การแจกของขวัญของรางวัล การนำชม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ ห้องนิทรรศการใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนนก สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การแสดงของหมวดสุนัขยาม การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ แพชูชีพ การแสดงนิทรรศการการประมง การแสดงของนักเรียน และการแจกของขวัญของรางวัลกรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมส์ กีฬากลางแจ้ง การประกวดวาดภาพระบายสี และการแจกของขวัญของรางวัลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บริเวณสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงชุดพารามอเตอร์ การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการแจกรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ราชการุณย์ สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) จัดบริเวณกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เขตเชียงราย เขตนครพนม เขตอุบลราชธานี และสถานีเรือมุกดาหาร มีการแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นิทรรศการการเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ การฉายวีดิทัศน์การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขง การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ และทางทหาร การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ แลกของรางวัล และการแสดงบนเวที และการสาธิตการปฏิบัติการพิเศษ