วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่จะให้ปราศจากอคตินี้เป็นสิ่งที่ยาก เพราะจะต้องบังคับจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในขณะที่ปฏิบัติงาน ทั้งนอกเวลาปฏิบัติงาน เพราะว่าจิตใจที่จะปราศจากอคตินั้น ต้องฝึกฝนและมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ปราศจากอคติก็จะต้องอบรมจิตใจของตัวให้ดี ให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อ การอบรมจิตใจของตัวให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อนั้น จะต้องรักษาสติให้มั่น ต้องมีความรู้ทุกอย่าง ได้ประสบสิ่งใดจะต้องรู้ว่านี่คืออะไร นี่คือสิ่งที่ควรและอาจจะเห็น ด้วยว่าสิ่งที่ไม่ควรมีอะไรบ้างต้องเลือกสิ่งที่ควรและละสิ่งที่ไม่ควร"
          พระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พันเอก Kenichiro Kinoshita ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับข้าราชการกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : ขว.ทร.)

พิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๒


วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี
       โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมโครงการ ฯ รุ่นที่ ๒๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงในส่วนของกองทัพเรือ ณ กองบังคับการ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
        เนื่องด้วยในวันลอยกระทงของทุกปีมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีเรือจำนวน ๓๑ ลำ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๕ ลำ, เรือจู่โจมลำน้ำ ๑๒ ลำ, เรือยางท้องแข็ง ๓ ลำ, เรือยาง ๘ ลำ และเรือพยาบาล ๑ ลำ โดยมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม ๘ - สะพานตากสิน, ท่าเรือบางนา - อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนนายเรือ - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เริ่มปฏิบัติการในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
         ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ หรือแจ้งได้ที่ Email : riverine@navy.mi.th (ที่มา : กลน.กร.)

เรือดำน้ำและเรือรบจีนเยือนศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มี รายงานว่า ศรีลังกาอนุญาตให้เรือดำน้ำ Changzheng-2 และเรือ พี่เลี้ยง Chang Xing Dao ของกองทัพเรือจีน เข้าเทียบท่าเรือกรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าและกระชับสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ (ที่มา : ขว.ทร.)