วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "มัจจุราชเตือน"

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "มัจจุราชเตือน" โดยทั่วไปมนุษย์ไม่ค่อยอยากได้ยิน คำว่า "มัจจุราช" เพราะคำดังกล่าวหมายถึงเจ้าแห่งความตาย ซึ่งเป็นมารตัวที่สี่ในมารห้า เรียกว่า มัจจุมารการที่เจ้าแห่งความตายได้ชื่อว่ามารเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดรอน โอกาสในการทำความดีของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงตรงที่สุด โดยไม่ยอมให้ใครมาผัดผ่อนลดหย่อนผ่อนปรนได้ด้วยคำอ้อนวอนว่า ข้าพเจ้ายังไม่อยากตาย ข้าพเจ้าขอมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสัก ๒ - ๓ ปี ก่อน ข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ ๆ ข้าพเจ้ามีลูกเล็กที่ยังต้องดูแลอยู่ยังไม่พร้อมที่จะตาย หรือข้าพเจ้ายังไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลย เป็นต้น
        สาเหตุที่เป็นดังนี้ เพราะมนุษย์ส่วนมากพากันสาละวนวุ่นวาย และคุ้นเคยอยู่กับการทำมาหากินเลี้ยงชีพ แต่ด้วยความกรุณาของมัจจุราชจึงได้ส่งหมายต่าง ๆ มาเตือน เพื่อให้เกิดสติจะได้ไม่หลงระเริงตกอยู่ในอำนาจของโลกธรรม
        หมายเตือนของมัจจุราชดังกล่าวคือ ความเสื่อมไปของสังขาร จะถูกส่งมาปิดประกาศไว้ที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล เช่นมาปรากฏที่เส้นผมบ้าง ปรากฏที่ฟันบ้าง ปรากฏที่ผิวหนัง เป็นต้นบ้าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนให้รับทราบเพื่อมนุษย์จะได้เร่งรีบทำความดี เร่งหาที่พึ่งทางจิตใจไว้ก่อน แต่ก็มีคนพยายามหลบหลีกหมายเตือนดังกล่าว โดยทำเป็นไม่รับทราบ หรือโดยการกลบเกลื่อนด้วยวิธีการทำศัลยกรรมต่าง ๆ เพื่อหลบหลีกเอาตัวรอดไปพลางก่อนอยู่เป็นจำนวนมิใช่น้อย
         เพราะฉะนั้น ใครก็ตาม ถ้าได้รับหมายเตือนจากมัจจุราชแล้ว พิจารณาให้ถ่องแท้ถึงความเป็นจริงของสังขารว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และ เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา แล้วดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท เร่งรีบกระทำความดีไว้ให้พร้อมสรรพแต่เนิ่น ๆ เมื่อถึงวันที่ต้องพบกับพญามัจจุราชจริง ๆ จะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ตีโพยตีพายอะไรอีกเพราะตนได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกอย่างแล้วนั่นเอง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

ขอเชิญสมาชิกสามสมอสมาคม ร่วมงาน "ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ" ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ มีรถบริการรับ - ส่ง ที่วังนันทอุทยาน และท่าราชวรดิฐ

สามสมอสมาคม กำหนดจัดกิจกรรม "ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ" ให้กับสมาชิกสามสมอสมาคม ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเยี่ยมชมหอดาราศาสตร์ เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ, ห้องนอนนักเรียนนายเรือ, ชมการแสดงแฟนซีดริล, ชมพิธีย่ำพระสุริย์ศรี
         สมาชิกสามสมอสมาคมท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นาวาเอกหญิง พามีล่า จันทมาศ ประจำแผนกฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๔๓ หรือ ๐๘๑ ๖๓๖ ๑๙๖๒ ในการนี้ กรมการขนส่งทหารเรือได้สนับสนุนรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ รับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานเส้นทาง ท่าราชวรดิฐ - โรงเรียนนายเรือ - ท่าราชวรดิฐ จำนวน ๓ คัน และเส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน - โรงเรียนนายเรือ - กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน จำนวน ๓ คัน โดยพร้อมออกเดินทาง เวลา ๑๕.๓๐ น. (ที่มา : สามสมอสมาคม)

แจ้งสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

 กองทัพเรือ แจ้งสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ โดยกำหนดสถานที่สอบภาควิชาการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น ๒ สถานที่ ดังนี้
        - ผู้สมัครสอบตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ให้เข้าสอบ ณ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
        - ผู้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้เข้าสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
       กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
        - ผู้สมัครสอบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ
       - ผู้สมัครสอบปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ
       - ผู้สมัครสอบปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ต้องทดสอบความรู้ ความสามารถ ภาษาอังกฤษ PT (Placement Test) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนวังเดิม ซอยยุทธศึกษา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
       - ผู้สมัครสอบปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนศาสตรบัณฑิต ต้องสอบการบรรยายธรรม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         สอบถามรายละเอียดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือได้ที่ กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๗๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th (ที่มา : กพ.ทร.)

โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมงานนายเรือวิชาการ '๕๗ ใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

 โรงเรียนนายเรือ จัดงาน "นายเรือวิชาการ ๕๗" และนิทรรศการการจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ "Knowledge Shopping 2014" ณ หอประชุมภูติอนันต์ และห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
        การจัดงาน "นายเรือวิชาการ ๕๗" เป็นการจัดงานนายเรือวิชาการ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนนายเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการของคณาจารย์ โรงเรียนนายเรือ และหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และนักเรียนนายเรือสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบูรณาการการเรียนรู้ด้าน วิชาการเรียนและการสอน รวมทั้งการวิจัยในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด เห็นประสบการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากสถาบันต่าง ๆ ร่วมกัน
         สำหรับรูปแบบการจัดงานจะเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม-ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาแสดงโดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย สาธิตผลงานวิจัยเรื่อง "การควบคุมยานดำน้ำระยะไกล", ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "กองทัพเรือกับเรือดำน้ำ" โดยผู้บัญชาการทหารเรือ, การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์โรงเรียนนายเรือและสถาบันต่าง ๆ, การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวที โดยนักวิจัยจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันต่าง ๆ, การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ "นายเรือวิชาการ ๕๗" ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๕๗, ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๔ หรือ www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน เตรียมหารือแนวทางในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ๒๗ สิงหาคม นี้

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม มิลิเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือจาก ๙ ชาติในอาเซียน เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ไทย บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
         การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะเจ้าภาพและประธานการประชุม จะมีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในแต่ละภูมิภาค รวมถึงแผนงานกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวงรอบ ๒ ปี ข้างหน้า โดยการประชุมในครั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดประเด็นหลักหรือบริบทของการประชุม คือ บทบาทของกองทัพเรืออาเซียน ภายหลังมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี คริสต์ศักราช ๒๐๑๕ (Roles for the ASEAN Navies after ASEAN Integration 2015 ) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นจริงในภูมิภาคนี้ ในปีหน้า หรือ " Roles for the ASEAN Navies after ASEAN integration 2015 "
         การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ใช้ชื่อการประชุมว่า ASEAN Navy Interact โดยแต่ละประเทศได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๕๔ ได้มีการเปลี่ยนชื่อการประชุมเป็น ASEAN Navy Chiefs' Meeting (ANCM) รวมทั้งได้เห็นชอบข้อกำหนดสำหรับการประชุม หรือ Term of Reference (TOR) สำหรับใช้ยึดถือปฏิบัติในการประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เป็นเวทีปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ของผู้บัญชาการทหารเรือในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียน เพื่อให้ทันกับสิ่งท้าทายใหม่ ๆ โดยการหารือและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นั้น จะอยู่บนหลักการสำคัญ คือ การไม่ก้าวก่ายในกิจการภายในของแต่ละประเทศ เคารพสิทธิเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน โดยความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ และโดยความเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
         สำหรับประโยชน์ที่กองทัพเรือไทย จะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับกองทัพเรือแต่ละประเทศแล้ว ยังทำให้ได้รับทราบถึงมุมมอง และแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือในอาเซียน เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายของรัฐชายฝั่งแต่ละประเทศ รวมถึงการก่อการร้ายทางทะเล เป็นต้น
          นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้ กองทัพเรือ ยังเตรียมที่จะเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติในปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งจะเสนอแนวความคิดให้จัดการฝึกผสมทางเรือแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพเรือ ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วย ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ หากได้รับการยอมรับและสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ระหว่างกองทัพเรือในอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ ไทยและประเทศชาติโดยรวมอีกทางหนึ่ง
          (อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ๕ ประเทศสมาชิก อันได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้มีการลงนามร่วมกัน ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิก อาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ) ปล. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีผู้บัญชาการทหารเรือ เพราะประเทศไม่ติดทะเล ทำให้การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน มีผู้บัญชาการทหารเรือจาก ๙ ประเทศ เข้าร่วมประชุม (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙