วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓ ๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน นี้


ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ เรือเอก คงวิญญา สุขสาตต์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

 กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนส่วนของกองทัพเรือ มี พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
        วันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีเรือจำนวน ๓๑ ลำ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๕ ลำ, เรือจู่โจมลำน้ำ ๑๒ ลำ, เรือยางท้องแข็ง ๓ ลำ, เรือยาง ๘ ลำ และเรือพยาบาล ๑ ลำ โดยจะการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม ๘ - สะพานตากสิน, ท่าเรือบางนา - อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงเรียนนายเรือ - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เลา ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
        ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ หรือแจ้งได้ที่ Email : riverine@navy.mi.th (ที่มา : กลน.กร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจากคณะบุคคลต่าง ๆ


วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะราชสกุลอาภากร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง อาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบเพื่อมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ให้การสนับสนุนกิจการสายแพทย์ทหาร ตำรวจด้วยดีเสมอมา และในโอกาสนี้ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคน กล่าวตามหลักความจริง คนเราประกอบด้วย ร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ ชีวิตก็คงอยู่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทำลายไปด้วย ชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า "ความเป็นไทย" เป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความ เป็นไทยพร้อมบริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้ จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต"
        พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑