วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และซ่อมทำเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการกองทัพ เรือและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๒๔ รายการ เช่น ตรวจระบบเครื่องยนต์ ระบบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำมันเกียร์ ระบบเบรก ทำความสะอาดกรองอากาศ ตรวจสภาพยางรถยนต์ ตรวจระดับน้ำทั้งหมด และบริการเติมน้ำกลั่นฟรี นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบก ตลอดจนให้คำแนะนำการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถ เป็นต้น
          ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์กับกรมการขนส่งทหารเรือ ๗ - ๑๐ เมษายน นี้ ที่ บริเวณลานจอดรถ นันท-อุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ที่มา : ขส.ทร.)

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรีและเยาวชนสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง มี ๖ สาขาอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรเสริมสวยสตรี, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การโรงแรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อาหารและเบเกอรี่ และหลักสูตร๓๖๐ ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรนวดแผนไทย โดยรับสมัครประเภทประจำ (หญิง) และไป - กลับ (หญิง - ชาย) ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป
         สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประเภทประจำ ทางศูนย์สงเคราะห์ฯ จัดบริการที่พักและอาหาร พร้อมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ประจำตัว ส่วนประเภทไป - กลับ จะมีอาหารและอุปกรณ์การเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งหางานให้ทำ
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๖ เดือน และรูปถ่ายขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถไปสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่รายงานตัว ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ (ที่มา : จังหวัดนนทบุรี)

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘" ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสมานฉันท์รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ ของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ภาคใต้ สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเยาวชนจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, ทัพเรือภาคที่ ๒, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
        โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสากองทัพเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นำทางความคิดในการเสริมสร้างความรักและความ สามัคคี (ที่มา : กพร.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเรือหลวงทยานชล ลาดตระเวนร่วมกับกองทัพเรืออินเดีย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือ หน่วยบิน และนายทหารสังเกตการณ์ เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๒๐ และเดินทางไปเยี่ยมท่า PORT BLAIR สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ ๒ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นาวาเอก อชิตะสิน กำมะณี เป็นผู้บังคับหน่วยเรือลาดตระเวนร่วม ทัพเรือภาคที่ ๓
         กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย จัดให้มีการฝึกลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างน่านน้ำทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตรระหว่างกองทัพ เรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลในเขตน่านน้ำของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้มีการลาดตระเวนร่วมปีละ ๒ ครั้ง สำหรับการลาดตระเวนร่วมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒๐
          การจัดการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้พิจารณาเห็นว่า การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญของรัฐที่มีน่าน น้ำติดต่อกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็ว การประสานการปฏิบัติมีความต่อเนื่องและลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย มีความเข้าใจและตระหนัก ถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมขึ้น ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือทั้งสองนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่าง ฉันท์มิตรระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเขต น่านน้ำของแต่ละฝ่าย
         ภารกิจของการลาดตระเวนร่วม เพื่อป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย, ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๒๘ และกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ, อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล, แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกระทำผิดกฎหมายศุลกากร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการลักลอบขนยาเสพติด, ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด, ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมถึงภารกิจอื่นๆ ตามที่มีความเห็นร่วมกัน
         นอกจากนี้ จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมทั้งจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระดับกองบัญชาการกองทัพเรือ ระหว่างกองบัญชาการกองทัพเรือไทย (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ) ที่ กรุงเทพฯ และกองบัญชาการกองทัพเรืออินเดีย ที่ นิวเดลี ระดับกองบัญชาการทัพเรือภาค ระหว่าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ที่ จังหวัดภูเก็ต และกองบัญชาการกองทัพเรือภาคอันดามันและนิโคบาร์ ที่เมือง Port Blair ระดับหน่วยกำลัง ระหว่างเรือที่ลาดตระเวนร่วมของทั้งสองประเทศ (ในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม) ให้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยการเกิดแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ในระดับทัพเรือภาคที่ ๓ กับ กองบัญชาการกองทัพเรือ ภาคอันดามัน และนิโคบาร์ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารระดับกองบัญชาการกองทัพเรือภาคทั้ง ๓ ฝ่าย
         ปัจจุบัน กองทัพเรือไทยได้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) ในการลาดตระเวนร่วมทางทะเลกับประเทศต่างๆ แล้ว ๓ ประเทศ คือ กองทัพเรือมาเลเซีย, กองทัพเรือเวียดนาม, กองทัพเรืออินเดีย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทย มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป (ที่มา : ทรภ.๓)

ทัพเรือภาคที่ ๓ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา

ทัพเรือภาคที่ ๓ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
         หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๕๙๔ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๒๑๖๑๓, ๒๑๖๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : ทรภ.๓)