วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใน ๓๐ มกราคม นี้


คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่พักอาศัย พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พื้นที่บางนา และ พื้นที่สุขสวัสดิ์ ๒๖ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการกองทัพเรือ ที่ขอที่พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองการอาคารที่พัก กรมสวัสดิการทหารเรือ (ชั้น ๔)
         จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่อาศัยทราบ เพื่อเข้าร่วมจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่มาดําเนินการ คณะกรรมการฯ จะถือว่าขอสละสิทธิในการเข้าพักอาศัย ฯ สําหรับผู้ที่ติดราชการจําเป็น กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป (ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ "อาคารวชิระทรงธรรมพัฒนา" ณ วัดป่าบ้านเหล่า ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 
สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ "อาคารวชิระทรงธรรมพัฒนา" ณ วัดป่าบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ร่วมในการกุศลครั้งนี้ โดยส่งปัจจัยได้ที่ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๙๕๕ - ๓ ชื่อบัญชี "ผ้าป่าสามัคคีเพื่อวัดป่าบ้านเหล่า" โดย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๘๒๑๔ (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)

กิจการราชนาวีสโมสร รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร ตั้งแต่ ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

 กิจการราชนาวีสโมสร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนและแบบบุฟเฟ่ต์ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเกียรตินาวี ห้องศรีนาวี และห้องหรรษานาวี โดยรับสมัคร ผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารประเภทโต๊ะจีน จำนวน ๔ ราย และประเภทบุฟเฟ่ต์และค็อกเทล จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครคัดเลือกเป็น ผู้ประกอบการได้มากกว่า ๑ รายการ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด ของผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและทีมงานผู้ปรุงอาหารที่ฝ่ายการตลาด
         สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ ฝ่ายการตลาด ชั้น ๒ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๑ และ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ (ที่มา : ราชนาวีสโมสร)

โรงเรียนนายเรือจัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่าง ๒๑ มกราคม ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของโรงเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มี มี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (ผบ.มฝ.นนร.) หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี และเรือหลวงนราธิวาส เป็นเรือฝึก รวมเวลาการฝึก ๖๐ วัน เส้นทางการเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - ปีนัง (มาเลเซีย) - พอร์ตแบลร์ (สาธารณรัฐอินเดีย) - ย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) - ฐานทัพเรือพังงา - เกาะสิมิลัน - เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) - สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ มีระยะทางการเดินเรือรวม ๕,๓๑๕ ไมล์ ความเร็วเดินทาง ๑๓ นอต วันเรือเดิน ๑๗ วัน และวันเรือจอด ๔๓ วัน
        การดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในครั้งนี้ จะใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย ทะเลชวา ช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นนายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและ ประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จะมีแผนการแวะเยี่ยมเมืองท่าย่างกุ้ง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสเดียวกัน (ที่มา : รร.นร.)

การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ระดับผู้ปฏิบัติและผู้ประสานงานและระดับผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเลเขต ๑ ระดับผู้บริหาร ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
         การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับหน่วยงานหลักใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ อีกทั้งเป็นการรับทราบแผนการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้องจากผู้แทนหน่วยงานเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ร่วมกัน (ที่มา : ทรภ.๑)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗ ความว่า
        "การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"