วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติ ทั้งสามประการแล้ว บุคคลก็จะได้รับแต่ผลสำเร็จอันเลิศ ซึ่งประกอบด้วยความสงบ สะอาด และสว่าง ที่ว่าสว่างนั้น คือ มีปัญญารู้เหตุรู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดีโดยกระจ่างชัด เพราะมีใจเป็นอิสระพ้นอำนาจครอบงำของอคติ ที่ว่าสะอาดนั้น คือ ไม่มีความทุจริตทั้งในกายวาจาใจมาเกลือกกลั้ว เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล ที่ว่าสงบนั้นคือ เมื่อไม่ประพฤติทุจริตทุก ๆ ทางแล้ว ความเดือดร้อนวุ่นวายจากบาปทุจริตก็ไม่เข้ามาแผ้วพาลคนที่ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นสายกลาง จึงประสบความสุขความร่วมเย็นแต่ฝ่ายเดียว
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๖ ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๑

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศไม่เกิน เรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพสำหรับผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้อง ตามกฎหมายของผู้รับทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี มีความประพฤติดี และเอาใจใจต่อการเรียน
        หลักฐานการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย
          - ใบสมัครขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ
          - สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น
          - สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือด้านหน้าและด้านหลัง
          - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน
          - หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง
          - สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการ ศึกษานั้น ๆ แล้ว
         สมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่
         - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕, ๕๓๒๔๓
         - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "โจรกลับใจ"

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "โจรกลับใจ"
         มีเรื่องเล่าว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งเที่ยวปล้นผู้คนไปทั่ว โดยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดิน วันหนึ่งได้วางแผนปล้นครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ระหว่างที่รอจังหวะเข้าปล้นนั้น ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก จึงพากันวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ถุนบ้าน ระหว่างนั้นภรรยาได้ลงมาเก็บของที่ใต้ถุน และพบโจรกลุ่มนั้นเข้าพอดี เธอเข้าใจว่าเป็นคนเดินทางทั่วไปที่เข้ามาหลบฝนชั่วคราว จึงโอภาปราศรัยด้วยคำที่มีไมตรีจิต และเชิญชวนกินข้าวเย็นด้วยกัน โจรจึงพากันขึ้นไปกินข้าวบนบ้านและได้พบสามีของหญิงคนนั้นซึ่งมีอัธยาศัยดี ไม่แพ้กัน หลังกินข้าวเสร็จแล้ว พวกโจรก็ล้มเลิกความคิดที่จะปล้นบ้านหลังนั้น และได้บอกความจริงถึงสถานะตน พร้อมกับขอโทษที่คิดไม่ดี พร้อมทั้งรับประกันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายครอบครัวสามีภรรยาคู่นี้ตั้งแต่บัด นี้ไป จากนั้นจึงลากลับโดยไม่แตะต้องทรัพย์สินแต่อย่างใด
        เรื่องนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ในสังคมปัจจุบันอาจจะไม่มี จริง แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำใจไมตรีที่กระทำไปโดยไม่คิดหวังผลตอบแทน แต่ทำไปเพราะเห็นแก่มนุษยธรรม สามารถทำให้ผู้คิดร้ายมีจิตใจที่อ่อนโยนได้เช่นกัน รวมความว่าทั้งน้ำใจไมตรีที่เผื่อแผ่และคำพูดที่น่ารักนั้น เพียงสองประการนี้บางทีก็สามารถทำให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ ได้ ในทางกลับกัน หากสามีภรรยาคู่นี้ ละเลยน้ำใจไมตรีและคำที่ไพเราะแล้ว โอกาสที่จะถูกทำร้ายจากพวกโจรก็เป็นไปได้สูง
        ดังนั้น ทุกคนจึงควรแสดงน้ำใจและพูดคุยต่อกันด้วยไมตรีจิตให้เป็นนิสัย เพราะในทางพุทธศาสนา กล่าวถึงเรื่องของการให้และคำพูดที่ไพเราะไว้ในหลักของสังคหวัตถุธรรม คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันและกันไว้ได้เป็นอย่างดี แล้วเมื่อถึงเวลานั้น เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับเรื่องโจรกลับใจดังกล่าวข้างต้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๗ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา, พนักงานสูทกรรม จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
         สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่าย, ใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ยื่นได้ที่ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ หรือดูได้ที่เว็บโซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
          คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี, เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        ผู้สมัครเพื่อสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยผู้สมัครตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ จะต้องมีคุณวุฒิแพทย์ศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ต้องสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ส่วนผู้สมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีคุณวุฒิ/สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ มีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร
        - มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
        - มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓) และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัคร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๐๖ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : พร.)