วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สสอท.รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบ ๒/๒๕๕๗

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน (สอ.นย.) แจ้งว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบ ๒/๒๕๕๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี (เกิดปี ๒๔๙๗ เป็นต้นไป) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๐ บาท ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
         คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
          สมาชิก สอ.นย.ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ สอ.นย. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘ ๗๒๓ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๑ (ที่มา : สอ.นย.)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว


ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีพื้นความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ มาตรฐานสากล และได้ผลคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จากคะแนนรวม, เป็นหญิง - ชาย โสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒), มีสัญชาติไทย บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ และมีร่างกายแข็งแรง
          หลักฐานการสมัครพร้อมต้นฉบับและสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา - มารดาผู้ให้กำเนิด, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา-มารดา, หนังสือ จดทะเบียนรับรองบุตร กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามระเบียบของกองทัพเรือ
         ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหาร เรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ได้รับเงินเดือน ในระดับ ป.๑ ชั้น ๑๑.๕ (๗,๙๖๐ บาท) พร้อมรับค่าครองชีพเพิ่มอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๖๐ บาท
         ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการบรรยาย "กระบวนการ การประเมินความพึงพอใจ และการจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ"

 กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดการบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการ การประเมินความพึงพอใจ และการจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ" ณ ห้องกรุงเทพ ๑ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของหน่วยมีความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพ เรือ ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้กำหนดให้มีนายทหารประสานงานเครือข่ายชุมชนของหน่วยและนายทหารสัญญาบัตร ที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๐๙๕ (ที่มา : กพ.ทร.)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ถึง ๑ เมษายน นี้

 กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานตัดผม, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ รวมจำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง ช่างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์, เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น, เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเลี่ยนชื่อ - นามสกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ กำหนดยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓ (ที่มา : พธ.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ ๑ - ๑๑ เมษายน นี้


กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
           ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ขส.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑๗ - ๒๕ เมษายน นี้

 กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้น ไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้น เป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔