วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูด และการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓๓ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓ อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
        - ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๘ อัตรา ได้แก่ พนักงานบริการ จำนวน ๔ อัตรา, พนักงานธุรการ จำนวน ๔ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๖ อัตรา ได้แก่ช่างสรรพาวุธ ฯ จำนวน ๓ อัตรา, ช่างปูน จำนวน ๒ อัตรา และ ช่างไม้ จำนวน ๑ อัตรา
        - ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา เป็นพนักงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑๘ อัตรา ได้แก่ ช่างโลหะ จำนวน ๑๐ อัตรา, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ อัตรา, ช่างไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา, ช่างกลโรงงาน จำนวน ๒ อัตรา, ช่างไม้ จำนวน ๑ อัตรา, ช่างสรรพาวุธ จำนวน ๑ อัตรา, ช่างสี จำนวน ๑ อัตรา
         หลักฐานและเอกสารการสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา กรณีบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำ ใบมรณบัตรมาแสดงด้วย, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว สมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ในเวลาราชการ หรือดูได้ที่ ทางเว็บไซต์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.ordn.navy.mi.th , ทาง พี เคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ (ที่มา : สพ.ทร.)

๑๒ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุมกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ มีการจัดงานประชุมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์ในพื้นที่บริเวณกิจการหอประชุม กองทัพเรือ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อายุ ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว และมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คน แบ่งเป็นชาย ๑๒ คน หญิง ๔ คน
        หลักฐานมาสมัครพร้อมสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ เทอมต้นหรือเทียบเท่า, รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด, กรณีที่บิดา - มารดาของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมหรือถึงแก่กรรมทั้ง ๒ คน จะต้องนำใบมรณะบัตรซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดาและ/หรือมารดาผู้ถึงแก่ กรรมที่เป็นไทย หรือหลักฐานจากอำเภอรับรองว่า ผู้ถึงแก่กรรมนั้น เกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา - มารดา, หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีบิดา - มารดามิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบของกองทัพเรือที่ระบุใน ระเบียบการรับสมัคร
         กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : ดย.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
       - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
       - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
         หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
          - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
          - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
          - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
          - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่ม พิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

จีนสั่งปกปิดข้อมูลการต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สื่อมวลชนท้องถิ่นในเมืองฉางโจ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ Changzhou Evening News รายงานว่า บริษัท Jiangsu Shangshang Cable Group ได้รับคัดเลือกในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒ ให้แก่กองทัพจีน แต่ต่อมาทางการจีนสั่งให้ลบข้อมูลของการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้บนหน้า เว็บไซต์ทั้งหมดเนื่องจากต้องการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ก่อนหน้านี้ นายหวัง หมิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเหลียวหนิง ระบุว่า จีนได้ดำเนินการต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒ แล้ว มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๓ (ที่มา : ขว.ทร.)