วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๒๒

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (สปท.) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๔๕ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่สอบผ่านภาควิชาการแล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้
        สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (http://www.navy.mi.th/person/personal/index1.php) (ที่มา : กพ.ทร.)

รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อย้ายบรรจุในตำแหน่งอัตราของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี - จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างยุทธโยธา สาขาการถ่ายภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อย้ายบรรจุลงในตำแหน่งของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยเปลี่ยนเป็นพรรคพิเศษ เหล่าทหารยุทธโยธา สายวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา
         สนใจจะย้ายสังกัดเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราดังกล่าว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๖๒๔ (ที่มา : ยศ.ทร.)

จีนกล่าวโจมตีญี่ปุ่นกรณีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักข่าว BBC รายงานว่า กลาโหมจีน ออกแถลงการณ์โจมตีญี่ปุ่นกรณีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับ ใหม่ว่า เป็นข้ออ้างในการขยายอิทธิพลทางทหาร รวมทั้งแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารของญี่ปุ่น อาทิ เรือพิฆาตต่อต้านขีปนาวุธ เรือดำน้ำ เครื่องบิน ขับไล่ อากาศยานไร้นักบินและยานสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นการเพิ่มความตึงเครียดใน ภูมิภาคและสร้างความกังวลแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อนึ่ง ตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศของสวีเดน (SIPRI) ระบุว่า ญี่ปุ่นใช้จ่ายงบประมาณด้านการทหารเป็นอันดับ ที่ ๕ ของโลก โดยมีสหรัฐฯ เป็นอันดับ ๑ และจีนเป็นอันดับ ๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญส่งบุตรหลาน อายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗

กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร
         การประกวดสุขภาพเด็กในปีนี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๕ ปี กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยผู้ปกครองต้องนำใบสมัครพร้อมสูจิบัตรและสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็ก (โดยไม่ต้องนำเด็กมา) มายื่นที่ตึก สก.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาลมาร่วมตัดสินให้คะแนนกับผู้เข้าประกวด รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและตอบข้อซักถามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
         ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๗ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ (ที่มา : สภากาชาดไทย)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ - ๓๑ ธันวาคม๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๕๗

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
         การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑ ในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประสานแผนปฏิบัติการที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเพื่อ สร้างความคุ้นเคยในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ทรภ.๑)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า
        "คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่คำว่าพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น"