วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงาน ทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้อง ไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจ เห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริงพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

 ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติหลักการให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรับสมัครกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกำลังพลกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ จะต้องลาอุปสมบทตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗(ที่มา : กพร.ทร.)

บทความแนวความคิดทางธรรม เรื่อง แก้โฉลกสีวิถีพุทธ

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่องแก้โฉลกสีวิถีพุทธในหมู่คนไทยที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน มีคนจำนวนหนึ่งนิยมเขียนข้อความบอกสีรถของตน ให้ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น “รถคันนี้สีน้ำเงิน” หรือ“รถคันนี้สีแดง” ทั้ง ๆ ที่รถคันนั้นสีขาวหรือ สีเขียว เป็นต้นในแง่โหราศาสตร์ คตินิยมดังกล่าว เจ้าของรถมิได้เขียนบอกเพื่อหลอกคนอื่น แต่จงใจเขียนบอกเพื่อหลอกตัวเอง เป็นการแก้เคล็ดสีรถให้ถูกโฉลกตามคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดมีตามมาได้ คติความเชื่อดังกล่าวสามารถแก้เคล็ดหรือแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงหรือไม่ คงยากที่จะยืนยัน แต่ในแง่จิตวิทยา กล้ายืนยันได้ว่า สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความไม่สบายใจและเสริมขวัญกำลังใจให้เจ้าของรถคันนั้นได้อย่างมาก ทั้งยังสอดรับกับพุทธวิธีแก้ปัญหา ที่สอนให้เลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายใน คือ ตัวเอง แทนการเลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายนอก ในกรณีนี้ คือ ต้องไปจ้างทำสีรถใหม่ทั้งคัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรือไม่ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ โดยเลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่ารถแพงขึ้น ต้องรอเวลารับรถนานกว่าปกติแล้ว ยังมีข้อจำกัดในทางการเงินเป็นตัวแปรสำคัญอีกด้วยการเขียนข้อความบอกสีรถให้ผิดจากความเป็นจริง เพื่อหลอกความรู้สึกตัวเองเช่นนี้ มีอุปมาว่า นักแก้ปัญหาร้อนแดดที่ดี จะเลือกแก้ปัญหาที่เกิดจากอากาศร้อนเพราะแสงแดด ด้วยการหาหมวกใส่ ใช้ร่มกั้น หรือไม่ก็อาศัยเงาไม้เป็นร่ม ซึ่งแก้ไขได้ง่ายกว่าการยอมทนฝืนยืนร้อนอยู่กลางแดด และอ้อนวอนให้ใครก็ได้ช่วยขึ้นไปดับดวงอาทิตย์ให้ที ซึ่งนอกจากจะเป็นการคิดแก้ปัญหาที่สาเหตุใหญ่ภายนอกที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว ยังไม่นับเนื่องในแนวทางแก้ปัญหาที่ดีตามวิถีพุทธอีกด้วย เพราะการใช้รถอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ก็ย่อมตกอยู่บนความทุกข์เดือดร้อนอย่างแน่นอน ไม่ว่ารถคันที่ขับอยู่นั้นจะสีอะไร(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)