วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : สอ.วด)