วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
        พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ฐาน ทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันจ่าเอก ทวีพงศ์ ปิ่นรอด กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าด้วยการโยก ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นี้ในระยะยาว เพื่อดูแลประเทศต้นทางให้คนเหล่านี้มีความสุขพอเพียงที่จะไม่คิดหนีออกนอก ประเทศ
         สำหรับประเทศผู้สังเกตการณ์และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่เชิญมา ร่วมประชุมนั้น เป็นองค์กร ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและมีประสบการณ์ในการทำ งานด้านนี้อยู่แล้ว เช่น องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้และมีบทบาทแก้ปัญหาลูกเรือชาวประมงบนเกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย
         การประชุมครั้งนี้จะมีการออกแถลงการณ์ Chairman's Statement เพื่อสะท้อนถึงผลการหารือที่ทุกประเทศเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ และคาดหวังว่ามีผลต่อเนื่องถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมที่บาหลีในเดือนสิงหาคมต่อไป (ที่มา : โพสต์ทูเดย์)

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองบังคับการ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ สำหรับนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้ว สมัครเข้าทำงานในแต่ละสาขาอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจ (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
         การจัดแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ / www.marines.navy.mi.th/register_run หรือ ไอดีไลน์ / marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

กองทัพเรือ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา เป็นต้น
         วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขาบูชา ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน จึงเลื่อนเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
         วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน (ที่มา : วิกิพีเดีย)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้น ไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

กองทัพเรือ ร่วมฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

กองทัพเรือ โดย กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 (มฝ.ผส.มปท.๑๕) บริเวณทะเลอันดามันพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำลังเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง, เรือหลวงสุโขทัย, เรือหลวงทยานชล เป็นกำลังสมทบฝึก และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ มี นาวาเอก สุเทพ ปัจฉาการ เสนาธิการกองเรือบรรทุก เฮลิอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ
         การฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 เป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาการปราบเรือดำน้ำ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความรู้สาขาการปราบเรือดำน้ำ รวมถึงทำให้กำลังพลกองทัพเรือมีความรู้ ความเข้าใจในเอกสารสั่งการ บรรณสาร คู่มือต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเรือ - เรือ และเรือ - อากาศยาน สำหรับการฝึกในปีนี้ ใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต - ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
         การที่กองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ รวมทั้งได้เห็นความก้าวหน้าของเรือและระบบอาวุธสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หากเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
         การจัดแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ / www.marines.navy.mi.th/register_run หรือ ไอดีไลน์ / marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

กองทัพเรือสิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 บนเรือฟริเกต RSS Intrepid

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์จะติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ของบริษัท Thales และระบบควบคุมการยิง Electro-optical Fire-control Director System บนเรือฟริเกต RSS Intrepid ซึ่งเป็นเรือชั้น Formidable ทั้งนี้ สิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ให้กับเรือฟริเกตชั้นดังกล่าวทั้ง ๖ ลำ มี ขีดความสามารถในการค้นหา-ติดตามและสนับสนุนระบบอาวุธ อาทิ ปืน Oto Melara ขนาด ๗๖/๖๒ มิลลิเมตร (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้แล้ว การทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่น ๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะ เป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยผู้ร่วมอภิปรายมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกองทัพเรือและผ่านทางสถานี วิทยุเสียงจากทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาหัวข้อดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : ราชนาวิกสภา)

กองทัพไทย พิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งว่า กองทัพไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือ ปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการ ทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา กำหนดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงาน ให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม นี้สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบรายงานได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
(ที่มา : กพ.ทร.)

เบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กและวัยรุ่นก็เป็นเบาหวานได้

โรคเบาหวาน อดีตเป็นโรคที่เรื้อรัง เนื่องจากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยปกติเวลารับประทานอาหารเข้าไป สารอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและร่างกายจะนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงาน โดยการนำเข้าไปในเซลล์หรือหน่วยเล็ก ๆ ของร่างกายเพื่อเอาไปเผาผลาญ สารเคมีหรือฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เอาน้ำตาลเข้าเซลล์ คือ ฮอร์โมนอินสูลิน (Insulin) ที่สร้างและหลั่งมาจากตับอ่อน แต่ปัจจุบันเป็นเพียงโรคประจำตัวที่เมื่อผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการตนเอง ให้ควบคุมระดับน้ำตาลที่ใกล้เคียงปกติ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
         ในผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ เนื่องจากร่างกายขาดอินสูลินหรืออินสูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี จึงเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และผลที่ตามมาคือ "โรคเบาหวาน" กล่าวคือ ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะ และหากมีอาการรุนแรง ร่างกายจะสลายไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนน้ำตาล สารที่ได้เรียกว่า "กรดคีโตน" ทำให้มีอาการหายใจหอบลึก และอาจทำให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้
         อย่างไรก็ดี ชนิดของ เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น มีชนิดย่อยหลายชนิด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เบาหวานชนิดที่ ๑ (Type 1 DM) พบได้ประมาณ ร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น อายุน้อยกว่า ๑๕ ปี เบาหวานชนิดที่ ๑ ในประเทศไทย จากข้อมูลล่าสุดมี ประมาณร้อยละ ๓ ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศ มีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเซลล์ของตับอ่อนที่ทำ หน้าที่ผลิตอินซูลิน ทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ (ร่างกายขาดอินซูลิน) เมื่อแรกพบผู้ป่วยมักจะมีอาการน้ำหนักลด ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ บางรายรุนแรงมีกรดคั่งในเลือด
          สาเหตุที่ตับอ่อนถูกทำลาย ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางการแพทย์คาดว่า เกิดจากปัจจัยทางกรรมพันธุ์ การติดเชื้อบางอย่างเป็นตัวกระตุ้น การรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าผิวหนัง วันละ ๒ - ๔ ครั้ง และจัดการอาหารในแต่ละมื้อให้สมดุลกับยาฉีดอินซูลิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาดและยังไม่พบวิธีที่จะป้องกัน แพทย์และนักวิจัยต่างพยายามหาวิธีป้องกันในเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีพี่น้องป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ ๑ และวิธีการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ตับอ่อน ซึ่งยังต้องติดตามผลการวิจัยต่อไป
          เมื่อใดควรมาพบแพทย์ เป็นคำถามที่ดี ถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการผิดปกติที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ กินจุ ผอมลง ปัสสาวะมีมดตอม เป็นแผลหายช้า ติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือมีปื้นดำที่คอ ควรพาเด็กมาพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
        ลองสังเกตดูว่า บุตรหลานของท่านมีปัจจัยเสี่ยง หรืออาการที่เข้าได้กับเบาหวานหรือไม่ ถ้ามีควรมารับการตรวจวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา และหลอดเลือดในอนาคต (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่ คำว่าพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมาคมภริยาทหารเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธี
         จากนั้น เวลา ๑๐.๒๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลอาภากร ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเหล่าทหารเรือ ซึ่งเทิดทูนยกย่องและขนานพระนามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ทั้งนี้ ด้วยทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้
          พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๓ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาโหมด ภายหลังเหตุการณ์รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้มีพระวิริยะอุตสาหะจนผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยม หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกรมทหารเรือ ด้วยพระปรีชาสามารถในการรับราชการจนปรากฏความชอบ ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นตามลำดับ ในพุทธศักราช ๒๔๔๘ ขณะทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ผู้บัญชาการกรมเรือกลและป้อม และทำการในหน้าที่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและระบบการปกครองของโรงเรียนนายเรือให้ทหาร เรือมีความรู้ความชำนาญ สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นครูได้เป็นผลสำเร็จ ไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศเหมือนที่แล้วมา ในพุทธศักราช ๒๔๖๒ ทรงเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการจัดหาเรือพระร่วงไว้ใช้ในราชการ และทรงเป็นผู้บังคับการเรือลำดังกล่าวที่มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นลูก เรือ นำเรือพระร่วงเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศอังกฤษกลับสู่พระนครด้วย พระองค์เอง นับเป็นนายทหารเรือไทยคนแรกที่ได้นำเรือรบเดินทางไกลมาจากต่างประเทศ
         นอกจากพระปรีชาสามารถด้านการทหารเรือแล้ว ทรงมุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทย ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยมิได้ทรงเลือกชั้นวรรณะเป็นจำนวนมาก จนพระเกียรติคุณในนาม "หมอพร" ขจรขจายไปในทุกชนชั้น อีกทั้งยังทรงเป็นจิตรกรเขียนภาพที่งามวิจิตร ดังปรากฏภาพฝีพระหัตถ์ที่ผนังโบสถ์วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งยังคงปรากฏอยู่ตรวจจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางดนตรี โดยได้ทรงพระนิพนธ์เพลงทหารเรือ เช่น เพลง "ฮะเบสสมอ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "ดอกประดู่" เพลง "เกิดมาทั้งที" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "เดินหน้า" และเพลง "ดาบของชาติ" ซึ่งเพลงเหล่านี้มีเนื้อหาของบทเพลงปลุกใจให้เข้มแข็งในยามทุกข์ ก่อให้เกิดความรู้สึกรักแผ่นดิน รักหน้าที่ รักเกียรติ และเกิดความมุมานะ ยอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อชาติ ถือได้ว่าเป็นมรดกที่ฝังแน่นในใจทหารเรือทุกนายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
           กองทัพเรือ ได้กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และแถวทหารรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม Blue Strike ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายไทย ในพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม Blue Strike ร่วมกับ Scapt.YU Zhong Director of Training Department, PLAN HQs ประธานฝ่ายกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
        การประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม ภายใต้ รหัส Blue Strike ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างกองทัพเรือไทย - กองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถในการฝึกดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)

จีน - รัสเซียฝึกผสมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรก

กองทัพเรือรัสเซียและจีนฝึกผสมในทะเล เมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเรือรบเข้าร่วม ๙ ลำ อาทิ เรือฟริเกต Linyi และเรือฟริเกต Weifang ของกองทัพเรือจีน เรือฟริเกต Ladny เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ Alexander Otrakovsky เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ Alexander Shabalin และยานเบาะอากาศลำเลียงขีปนาวุธ Samum จากกองทัพเรือรัสเซีย โดยมีเรือลาดตระเวน Moskva เป็นเรือบัญชาการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือทั้ง ๒ ฝ่าย และสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทั้งรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ""ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของ แผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละอันได้แก่ การสละสำคัญสองประการ คือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเป็นที่เชื่อถือได้วางใจของคนทั้งปวงและสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อย่างมี เกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป"
        พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

คณะกรรมการการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือร่วมกันอออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ โดยสูจิบัตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินตามรายพระยุคลบาทในปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และความสนุกสนามร่าเริงของประชาชน
         ผู้ที่สนใจร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรุณาส่งรูปหน้าปก ฯ หรือไฟล์งาน ได้ที่ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หรือฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๒๐ หรือ E-mail kprint 55620@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิมพ์รายชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ประวัติ
(ที่มา : สบ.ทร.)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีศิริ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี ฯ และในโอกาสนี้ ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอาชีพให้ตั้งใจศึกษาหาความ รู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำ การไปแล้ว
        การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญงาน และทักษะในวิชาชีพเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วมีงานให้ทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้
          การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์ด้วยดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานทุกนาย (ที่มา : คทพ.)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวาย "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
         ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "การกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๖๔๙๑๖ - ๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคส่งทางโทรสาร หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๙๐๖๗ - ๘ (ที่มา : สอ.รฝ.)

อินเดียประสบความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล

เมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกิรัณ ริชีชู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอินเดีย แถลงว่า ในรอบ ๑๑ เดือนที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประสบความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยบริเวณชาย ฝั่งและป้องกันภัยคุกคามทางทะเล ซึ่งนอกจากกลุ่มก่อการร้าย Lashkar-e-Taiba (LeT) ที่พยายามใช้เส้นทางทางทะเลเพื่อเข้าไปก่อเหตุในเมืองมุมไบแล้ว ยังพบกลุ่มก่อการร้ายอีกหลายกลุ่มที่มุ่งทำลายสันติภาพและความสงบเรียบร้อย ในประเทศ อย่างไรก็ตาม อินเดียจะยังคงเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายฝั่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นรวม ทั้งบูรณาการระบบรักษาความมั่นคงทั้งหมด (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...จะทำงานทำการอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกาย แต่ถ้าทำด้วยใจจะว่าเมื่อยใจ มันหนักใจ มันเหนื่อยใจ มันเป็นไปได้ ฉะนั้น การทำงานทำการ ถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำงานทำการ ความเมื่อยมันจะหมดไป ความเหนื่อยจะไม่มี หรือมีแล้วเราก็ไม่รับ เพราะว่าความเมื่อยของกาย ความเหนื่อยของใจนั้นมันมีเสมอ แต่ถ้าเราไม่รับมันจะไปไหน มันก็ไม่มี มันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็หายไปฉะนั้น การที่จะทำงานให้ดีก็ต้องมีความร่าเริง ความตั้งใจที่จะทำ เมื่อมีความตั้งใจแล้ว ต้องมีความอดทนเหนียวแน่น"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันจ่าเอก ทวีพงศ์ ปิ่นรอด กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.

การบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพและการสำรวจข้อมูล ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘

วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กล่าวรายงาน
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดให้มีการบรรยายแนะแนวอาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, นาวาโท จุฑา สยนานนท์ กับนาวาตรี สุรินทร์ ปานอำพันธ์ และคุณอนุรัตน์ สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาและ กิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างทั่วไป หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ (การขับรถหัวลากอย่างปลอดภัยและถูกวิธี) พร้อมทั้งคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ก่อนปลดประจำการ
(ที่มา : คพท.)

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา โดยกลุ่มงานบริการรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ไม่จำเพศ มีสัญชาติไทย ส่วนกลุ่มงานเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://info.navy.mi.th/Elecinfo/index.php และ www.elecs.navy.mi.th/e-navydev/index6.php สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๗๖๖
(ที่มา : อล.ทร.)

ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ฝึกปฏิบัติการทางทะเลร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นจะร่วมกันจัดการฝึกการปฏิบัติตาม "ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดคิดในทะเล" (The Code for Unplanned Encounters at Sea : CUES) ที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะลูซอน ฟิลิปปินส์ ใกล้ Scarborough Shoal ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ทั้งนี้ การฝึกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"...คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจ ความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดี เข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดี ๆ พวกเพื่อน ๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูดฟุ้งซ่าน พูดอะไร ไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ ทำให้ขาดการพิจารณาคือ ขาดสตินั่นเอง..."
        พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณข้างลานพระบรมราชา- นุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญของพระองค์ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป (ที่มา : กปช.จต.)

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศไม่เกิน เรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ
       สำหรับผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้รับทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี มีความประพฤติดี และเอาใจใส่ต่อการเรียน
หลักฐานการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย
       - ใบสมัครขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ
       - สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น
       - สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือด้านหน้าและด้านหลัง
       - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน
       - หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง
       - สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ แล้ว
        สมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่
           - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕, ๕๓๒๔๓
           - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวาย "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมการกุศลบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "การกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๖๔๙๑๖ - ๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคส่งทางโทรสาร หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๙๐๖๗ - ๘ (ที่มา : สอ.รฝ.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธาตุ ๔ ในตัวตน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ธาตุ ๔ ในตัวตน"
        เมื่อเราส่องกระจกก็จะเห็นรูปร่างตนเอง และเมื่อมองไปที่คนอื่นก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเขา ทั้งเราทั้งเขานี้ เมื่อว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ก็จะไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เพราะแต่ละคนต่างมีส่วนประกอบเพียงคนละ ๔ ประการ เท่านั้น ซึ่งท่านเรียกว่า ธาตุ ๔ คือ
       ๑. ส่วนประกอบที่มีลักษณะเข้มแข็งในร่างกาย เช่น ผม ขน เล็บ เป็นต้น เรียกว่า ธาตุดิน
       ๒. ส่วนประกอบที่มีลักษณะเอิบอาบ เช่น น้ำเหลือง น้ำเลือด เป็นต้น เรียกว่า ธาตุน้ำ
       ๓. ส่วนประกอบที่มีลักษณะร้อน เช่น ความร้อนที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น ความร้อนที่เผาผลาญอาหาร เป็นต้น เรียกว่า ธาตุไฟ
       ๔. ส่วนประกอบที่มีลักษณะพัดไปมา เช่น ลมในท้อง ลมหายใจ เป็นต้น เรียกว่า ธาตุลม
       ส่วนประกอบเหล่านี้ นับแล้วรวมกันได้คนละ ๓๒ ประการ เท่านั้น ในจำนวน ๓๒ ประการนี้ แต่ละส่วนต่างก็มีที่อยู่คงที่ เช่น ผมอยู่บนศีรษะ เล็บอยู่ที่ปลายนิ้ว เป็นต้น จะไปอยู่ตำแหน่งอื่นจากนี้ไม่ได้ นอกจากมีที่อยู่ตายตัวแล้ว หน้าที่แต่ละส่วนก็ชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน เช่น ตาทำหน้าที่ดู หูทำหน้าที่ฟัง เป็นต้น แต่ละอย่างจะไม่ทำหน้าที่ผิดไปจากนี้ และเมื่ออาการ ๓๒ ส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุด ผลกระทบก็เกิดขึ้นแก่เจ้าของเหมือน ๆ กัน
       ดังนั้น เมื่อส่องกระจกหรือมองดูคนอื่น เราลองพิจารณาในแง่ความจริงว่า เป็นเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม มาประชุมกันเป็นรูปร่าง ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างที่ยึดติด แล้วเราจะคลายความเย่อหยิ่ง ความถือตัวถือตน แบ่งเขาแบ่งเราได้ไม่น้อย และจะได้ความสงบใจจากกิเลสอีกมากอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี, เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกัน และพร้อมเพรียง ก็หมายความว่า ไม่ได้ทำคนละทีสองที แต่ทำพร้อมพัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่ง อีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง แข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่า คนเรามีทั้งสุข ทั้งทุกข์ เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วย ทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้น เมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้น ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ"
        พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาชาติตระการโกศล วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๑

รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรี สู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดยสามารถบริจาคเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล การบริจาคได้สิทธิลดหย่อนภาษี

ตามที่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้ง ใหญ่ในประเทศเนปาล ทำให้ประชาชนชาวเนปาลได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็น อย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยมีความประสงค์ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว โดยมีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนชาวเนปาลนั้น การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
         ๑. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้เฉพาะการบริจาคเป็นเงิน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยของหน่วยงานราชการที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะ เช่น บัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" ธนาคาร กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขบัญชี ๐๖๗ - ๐ - ๑๐๓๓๐ - ๖ เป็นต้น หรือผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือมูลนิธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ตามจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่นๆ ด้วย) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว โดยใช้หนังสือสำคัญการรับเงินบริจาคที่ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาคออกให้ หรือใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือสลิปของธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปหักลดหย่อนต่อไป
        ๒. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิในปีที่บริจาค นอกจากนี้ กรณีการบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าดังกล่าว ถือเป็นเหตุอันสมควรที่ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
        ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่รับบริจาคเงินหรือ ทรัพย์สินต้องนำเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาทั้งจำนวนนั้น ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานของส่วนราชการไทยเท่านั้น เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหน่วยงานราชการนั้น จะต้องออกหนังสือสำคัญหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการบริจาคโดยมียอดเงิน หรือทรัพย์สินที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้นตรงกับยอดที่รับบริจาคมาทั้งจำนวน
        กรณีนี้ ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จึงจะได้รับสิทธินำยอดเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ แต่หากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยโดยตรง ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนแต่อย่างใด (ที่มา : กรมสรรพากร)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "น้ำผึ้งหยดเดียว"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "น้ำผึ้งหยดเดียว"
        มีเรื่องเล่าว่า ชายคนหนึ่ง หาบน้ำผึ้งที่ใส่หม้อดินไปขายในตลาด มีคนเดินมาชนหาบของเขา น้ำผึ้งจึงกระฉอกหกลงที่ถนน พวกแมลงหวี่ได้กลิ่นน้ำผึ้งจึงบินมาตอม ฝ่ายแมวเห็นแมลงหวี่จับกลุ่มกินน้ำผึ้งก็ออกมาไล่ตะปบแมลงหวี่ ส่วนสุนัขที่อยู่บ้านถัดไปเห็นแมวอยู่ที่ถนน จึงวิ่งออกจากบ้านมาไล่กัดแมว แมวรีบหนีเข้าบ้าน สุนัขก็ไล่เห่าแมวไปจนถึงบ้าน เจ้าของแมวเห็นสุนัขของคนข้างบ้านมาไล่กัดแมว จึงคว้าไม้ไล่ตีสุนัขด้วยความโมโห สุนัขวิ่งไปทางตลาดเพื่อไปหาเจ้าของที่ขายของอยู่ในตลาด เจ้าของสุนัขเห็นเจ้าของแมวไล่ตีสุนัขของตนมา จึงออกมาต่อว่า ในที่สุดก็ทำให้ทะเลาะกัน อันเนื่องมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำผึ้งหยดเดียวแท้ ๆ
        จากเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งมาจากต้นตอเพียงเล็กน้อย แต่สามารถลุกลามใหญ่โตขึ้นได้ เพราะคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ยอมมาพบมาพูดคุยกัน ไม่ยอมมาไกล่เกลี่ยเพื่อให้เรื่องยุติโดยเร็ว หรือบางครั้งมัวแต่พูดจาตอบโต้ท้าทาย เรื่องจึงบานปลายลุกลามใหญ่โต กลายเป็นข้อพิพาทที่หาทางยุติไม่ได้ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้น พุทธศาสนาสอนให้ลดทิฐิมานะแล้วหาทางประนีประนอมกัน และตกลงกันในทางที่เหมาะที่ควร จึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
         ผู้ที่มองข้ามความสำคัญในข้อนี้ ต้องพบกับความวิบัติมามากต่อมากแล้ว อาทิ เด็ก ๆ เล่นกันแล้วทะเลาะกัน เป็นชนวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายทะเลาะกัน คนบ้านชิดติดกันต้องมาทะเลาะกันเพียงแค่กิ่งมะม่วงยื่นเข้าไปในเขตบ้านกัน และประเทศต่าง ๆ ต้องวุ่นวายเกิดความโกลาหล เกิดปะทะกันรุนแรง เสียหายไปทุกส่วนอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น ก็เพราะเรื่องแบบน้ำผึ้งหยดเดียวนี่เอง ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคม จึงไม่มีวิธีใดดีเท่ากับการหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา หากทำได้เช่นนี้ เหตุการณ์ลักษณะน้ำผึ้งหยดเดียวก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กองทัพเรือจัดหมู่เรือเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 ระหว่าง ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 (หมู่เรือ IMDEX ASEA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นาวาเอก วราห์ แทนขำ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ
         การจัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานา ชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือ ต.๑๑๓ นอกจากจะเป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือสิงคโปร์แล้ว ยังมีการฝึกร่วมระหว่างกำลังทางเรือของชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน นับเป็นโอกาสที่กำลังทางเรือของกองทัพเรือได้เข้าร่วมในกิจกรรมระดับนานา ชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับ กองทัพเรือสิงคโปร์ และกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงาน ฯ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลกองทัพเรือจะได้รับประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ และการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
        สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๗ จากการจัดงาน ฯ จำนวน ๘ ครั้ง นับเป็นการจัดกำลังทางเรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญที่มีการดำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยกองทัพเรือได้จัดเรือหลวงกระบี่เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือในการต่อเรือขนาดใหญ่ใช้งานได้เอง และเข้าร่วมฝึกผสม 5th WMSX ในคราวเดียวกัน (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือเข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗

 กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ (The 7th Joint Coordinated Operations and Exercises Sub - Committee JCOESC VII) ร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซีย ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร และเจ้ากรมยุทธการทหารอินโดนีเซีย เป็นประธานร่วม
        การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมการด้านความร่วมมือระดับเหล่าทัพ กับเหล่าทัพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึก การประชุม การแลกเปลี่ยนการเยือน การปฏิบัติการร่วม ความตกลงต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการลาดตระเวนร่วมทางทะเลไทย - อินโดนีเซีย เป็นต้น (ที่มา : สนผ.ยก.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติ ทั้งสามประการแล้ว บุคคลก็จะได้รับแต่ผลสำเร็จอันเลิศ ซึ่งประกอบด้วยความสงบ สะอาด และสว่าง ที่ว่าสว่างนั้น คือ มีปัญญารู้เหตุรู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดีโดยกระจ่างชัด เพราะมีใจเป็นอิสระพ้นอำนาจครอบงำของอคติ ที่ว่าสะอาดนั้น คือ ไม่มีความทุจริตทั้งในกายวาจาใจมาเกลือกกลั้ว เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล ที่ว่าสงบนั้นคือ เมื่อไม่ประพฤติทุจริตทุก ๆ ทางแล้ว ความเดือดร้อนวุ่นวายจากบาปทุจริตก็ไม่เข้ามาแผ้วพาลคนที่ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นสายกลาง จึงประสบความสุขความร่วมเย็นแต่ฝ่ายเดียว
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๖ ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๑

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศไม่เกิน เรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพสำหรับผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้อง ตามกฎหมายของผู้รับทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี มีความประพฤติดี และเอาใจใจต่อการเรียน
        หลักฐานการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย
          - ใบสมัครขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ
          - สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น
          - สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือด้านหน้าและด้านหลัง
          - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน
          - หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง
          - สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการ ศึกษานั้น ๆ แล้ว
         สมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่
         - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕, ๕๓๒๔๓
         - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "โจรกลับใจ"

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "โจรกลับใจ"
         มีเรื่องเล่าว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งเที่ยวปล้นผู้คนไปทั่ว โดยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดิน วันหนึ่งได้วางแผนปล้นครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ระหว่างที่รอจังหวะเข้าปล้นนั้น ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก จึงพากันวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ถุนบ้าน ระหว่างนั้นภรรยาได้ลงมาเก็บของที่ใต้ถุน และพบโจรกลุ่มนั้นเข้าพอดี เธอเข้าใจว่าเป็นคนเดินทางทั่วไปที่เข้ามาหลบฝนชั่วคราว จึงโอภาปราศรัยด้วยคำที่มีไมตรีจิต และเชิญชวนกินข้าวเย็นด้วยกัน โจรจึงพากันขึ้นไปกินข้าวบนบ้านและได้พบสามีของหญิงคนนั้นซึ่งมีอัธยาศัยดี ไม่แพ้กัน หลังกินข้าวเสร็จแล้ว พวกโจรก็ล้มเลิกความคิดที่จะปล้นบ้านหลังนั้น และได้บอกความจริงถึงสถานะตน พร้อมกับขอโทษที่คิดไม่ดี พร้อมทั้งรับประกันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายครอบครัวสามีภรรยาคู่นี้ตั้งแต่บัด นี้ไป จากนั้นจึงลากลับโดยไม่แตะต้องทรัพย์สินแต่อย่างใด
        เรื่องนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ในสังคมปัจจุบันอาจจะไม่มี จริง แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำใจไมตรีที่กระทำไปโดยไม่คิดหวังผลตอบแทน แต่ทำไปเพราะเห็นแก่มนุษยธรรม สามารถทำให้ผู้คิดร้ายมีจิตใจที่อ่อนโยนได้เช่นกัน รวมความว่าทั้งน้ำใจไมตรีที่เผื่อแผ่และคำพูดที่น่ารักนั้น เพียงสองประการนี้บางทีก็สามารถทำให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ ได้ ในทางกลับกัน หากสามีภรรยาคู่นี้ ละเลยน้ำใจไมตรีและคำที่ไพเราะแล้ว โอกาสที่จะถูกทำร้ายจากพวกโจรก็เป็นไปได้สูง
        ดังนั้น ทุกคนจึงควรแสดงน้ำใจและพูดคุยต่อกันด้วยไมตรีจิตให้เป็นนิสัย เพราะในทางพุทธศาสนา กล่าวถึงเรื่องของการให้และคำพูดที่ไพเราะไว้ในหลักของสังคหวัตถุธรรม คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันและกันไว้ได้เป็นอย่างดี แล้วเมื่อถึงเวลานั้น เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับเรื่องโจรกลับใจดังกล่าวข้างต้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๗ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา, พนักงานสูทกรรม จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
         สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่าย, ใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ยื่นได้ที่ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ หรือดูได้ที่เว็บโซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
          คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี, เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        ผู้สมัครเพื่อสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยผู้สมัครตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ จะต้องมีคุณวุฒิแพทย์ศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ต้องสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ส่วนผู้สมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีคุณวุฒิ/สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ มีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร
        - มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
        - มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓) และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัคร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๐๖ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : พร.)

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วิชาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เป็น ปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานสร้างฐานะ ความเจริญมั่นคงของตนเองและบ้านเมือง แต่นอกจากนั้น บุคคลยังต้องอาศัยคุณธรรมอีกหลายอย่างเป็นพื้นฐานรองรับและส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้สำเร็จความมุ่งหมายได้โดยสมบูรณ์ คุณธรรมข้อแรกคือ การระมัดระวังพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทุกอย่างด้วยจิตใจที่มั่นคง และเป็นกลางปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผลเห็นสาระของเรื่องได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถจำแนกความถูกผิด ดีชั่ว และปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้ถูกถ้วน เที่ยงตรง พอเหมาะพองาม ข้อที่สอง คือ ความจริงใจต่อฐานะหน้าที่ของตน ไม่หลอกลวงตนเอง ไม่หลอกลวงกันและกัน อันเป็นมูลเหตุสำคัญของความผิดพลาดล้มเหลวของภารกิจทั้งปวง ความจริงใจนี้ทำให้บุคคลเข้าถึงกัน เข้าถึงงาน เข้าถึงเป้าประสงค์ได้โดยตรง และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ความดี ความเจริญได้โดยอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖

สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมสามสมอสมาคม เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องเกียรตินาวี ราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี ที่ผ่านมา รับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม
         ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม และประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามสมอสมาคมได้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ที่มา : สามสมอสมาคม)

ทัพเรือภาคที่ ๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดในการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม กรมศุลกากร,ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ สมุทรสาคร, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
         ตามที่ EU หรือสหภาพยุโรป ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำประมงเพื่อให้ปลาที่นำไปขายในสหภาพ ยุโรป ถูกจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing : Illegal ผิดกฎหมาย Unreported ขาดการรายงาน Unregulated ไร้การควบคุม) ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเห็นว่าการค้าสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม มุ่งเน้นที่จะลดปริมาณการลักลอบจับสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ในน่านน้ำต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการป้องกันการทำประมงแบบ IUU ดังนี้
         - มีกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประมง เช่น พระราชบัญญัติประมง ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ประกาศจังหวัด เป็นต้น
         - มีการจดทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตใช้เรือ การออกอาชญาบัตร การออกใบอนุญาตผู้ประกอบการด้านการประมง (ใบ อ.๖)
         - มีการป้องกัน ตรวจตราเฝ้าระวังผู้กระทำผิดกฎหมายประมง
         - มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และตรวจตราเฝ้าระวัง ผู้กระทำผิดกฎหมาย
          สิ่งที่เรือประมงต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ IUU ได้แก่ มีทะเบียนเรือไทย/ใบอนุญาตใช้เรือ, มีอาชญาบัตร หรือใบอนุญาต อ.๖, ทำการประมงตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการทำการประมงโดยสมุดบันทึกทำการประมง (ที่มา : ทรภ.๑ และกรมประมง)