วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร - พนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓

  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสรรหาบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานช่วยเหลือผู้ ป่วยให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยรับสมัครเพศหญิงและเพศชาย อายุ ๑๘ - ๓๐ ปี บริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีสัญชาติไทย มีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า - บ่าย - ดึก ได้ และไม่เคยต้องโทษตามกฎหมาย
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๔ รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
         สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธุรการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๘๒ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหาร กองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
         สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ (ที่มา : อร.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑


วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับ ผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาค ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพ เรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ฯ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ใน ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑, ชี้แจงการบริหารจัดการแผนงานการบูรณาการและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๖๖๐ (ที่มา : ทรภ.๑)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานวันกองพลจันทบุรี

วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ณ กองพันทหารราบ ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ของทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิก โยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย - อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ๗๓ ปี
          สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน กองพลจันทบุรี สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๒๗๕ หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๕๓ หรือที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๓๔ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๓๗๘๒๕ (ที่มา : นย.)

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ณ ห้องประชุม ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและฟังการบรรยายพิเศษ
         มหิดลจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Reaearch Expo 2013 ในหัวข้อดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหสาขาวิชา มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลาย ประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของงานวิจัย รวมทั้งผลักดันงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกให้มากขึ้น (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความว่า
        "ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่าง ๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"