วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ออสเตรเลียจะมอบเรือตรวจการณ์แก่มาเลเซียเพื่อใช้ปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง

 เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสก็อต มอร์ริสสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ออสเตรเลีย แถลงว่า ออสเตรเลียจะมอบเรือตรวจการณ์ชั้น Bay จำนวน ๒ ลำ ให้กับหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency ของมาเลเซียในกลางปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้ปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง เนื่องจากมาเลเซียเป็นเส้นทางผ่านของการลักลอบเข้าออสเตรเลียทางทะเล อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียกล่าวเมื่อปลายปี ๒๕๕๖ ว่า นโยบายของรัฐบาลคือการขัดขวางผู้ที่อพยพผ่านไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๔(COBRA GOLD 2014) ร่วมกับกองกำลังสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ และมี พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม
          การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ (COBRA GOLD) เป็นการฝึกร่วมของกองกำลังนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแปซิฟิก เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วม/ผสม ในลักษณะพหุภาคี (Multi Lateral Exercise) ของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ ฯ และกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นการฝึกครั้งที่ ๓๓ มีชาติที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน จัดการฝึกครอบคลุมการปฏิบัติการทางทหารทุกสาขา ในส่วนของกองทัพไทย ได้มีการจัดกำลังทั้ง ๓ เหล่าทัพ เข้าร่วมการฝึก โดยกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก มีเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔
          การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้า ร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถ การอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ต่อกำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ การป้องกันประเทศให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และการฝึกการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การต่อต้านการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งฝึกการใช้กำลังในลักษณะการรวมขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางเรือ สาขาต่าง ๆ ให้เกิดการรวมพลังอำนาจ (Synergy) ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด โดยแบ่งการฝึกออกเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) เป็นการฝึกวางแผนการใช้กำลังทหารจากกองกำลังผสมนานาชาติปฏิบัติการเพื่อบีบ บังคับให้เกิดสันติภาพ มีกองทัพบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก, การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise: FTX) กองกำลังกองทัพเรือผสม จะทำการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกทางผิวพื้น ใช้พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย โดยจัดตั้งกองบังคับการกองกำลังกองทัพเรือผสม ณ อาคารฝึกร่วม กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง สำหรับกองกำลังนาวิกโยธินผสม จะทำการฝึกในระดับหน่วยทางยุทธวิธี ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา โดยใช้พื้นที่ฝึกบริเวณจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดลพบุรี จัดตั้งกองบังคับการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ที่ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(ที่มา : กยพ.กร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ นายสง่า งามโพธิ์ทอง บิดา พลเรือโท กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง

ขอเชิญนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ นักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๐ และผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสง่า งามโพธิ์ทอง บิดา พลเรือโท กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง นายทหารนอกราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๓๒ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล


คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ และการสวัสดิการของโรงเรียนนายเรือ ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ หรือร่วมบริจาคโดยแจ้งความจำนง พร้อมชำระเงินค่าสมัคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรปราการ เลขบัญชี ๐๑๓ - ๒ - ๘๔๐๐๙ - ๑ ชื่อบัญชี "กอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรือ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๑๓, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๐๕ (ที่มา : รร.นร.)

รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ จำนวน ๗ อัตรา

 กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ สายบริการ จำนวน ๒ อัตรา และสายสหโภชน์ จำนวน ๕ อัตรา รวมจำนวน ๗ อัตรา โดยรับสมัครทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุน ใน ๑ พฤษภาคม และผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการหรือสายสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ รับรอง
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย คุณวุฒิความรู้พร้อมหลักฐานการตรวจสอบ, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และบิดา มารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒, สัญญาของของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล, ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพ
         ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการต่อ กรุณาแจ้งความจำนงให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๗๓ (ที่มา : พธ.ทร.)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกบ่ายวันพุธ

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิด เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ออกกำลังกายบริเวณใต้อาคารจอดรถยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน มีการก่อสร้างต่อเติมอาการ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากเดิมเป็นบริเวณลานหน้า กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๓ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือ กรุงเทพ ในทุกบ่ายวันพุธ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         จึงขอแจ้งให้กำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงทราบ (ที่มา : กพ.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ความว่า
          "การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"