วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย..."
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของ สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงถวายสักการะในวันบริพัตร ระหว่าง ๑๐ - ๒๖ มิถุนายน ศกนี้

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะดำเนินการฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงปืนถวายสักการะในการจัดงานวันบริพัตร ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๔๕๕๘ ด้วยกระสุนซ้อมรบในพื้นที่บริเวณหน้า กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๘ กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         จึงขอแจ้งการฝึกซ้อมยิงปืนดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่มา : ฐท.กท.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ระหว่าง ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนับเรือประมงทุกลำที่จอด ณ ท่าเรือ แดปลา ตรวจเอกสาร อุปกรณ์การทำประมง แรงงานลูกเรือ และอื่น ๆ ตามที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ กำหนด โดยในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ได้รับการจัดชุดเฉพาะกิจ ฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๒ ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีกำลังพล จำนวน ๔ นาย โดยเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ที่มา : ทรภ.๓)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ศกนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
         สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘ ๓๐๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๐ - ๒๑ หรือทางเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน www.thaimarinecoop.com (ที่มา : สอ.นย.)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว"ก" ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมทะเลบางส่วนในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔,๙๔๐.๕๕ ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลาปิดอ่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับ ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
         มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เมื่อปี ๒๕๕๗ ชาวประมงสามารถจับปลาทูได้สูงถึงวันละ ๑ ล้านกิโลกรัม โดยทั้งปีที่ผ่านมาสามารถจับปลาทูได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
         สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่ผ่านมาสามารถจับปลาทู ได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
        สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล
          ส่วนเครื่องมือทำการประมงที่ยกเว้นให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ได้ ได้แก่ เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้เนื้ออวนไนลอนชนิดไม่มีปมหรืออวนมุ้งพลาสติก ขนาดช่องตา ๑.๕ มิลลิเมตร หรือ อวนไนลอนสีแดง (ด้าย ๓) เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ที่มีขนาดช่องตาไม่ต่ำกว่า ๓.๘ เซนติเมตร ความยาวอวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร ที่ใช้กับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๐ เมตร และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ระบุห้ามตามประกาศนี้และประกาศอื่นๆ รวมทั้งการทำประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการซึ่งกระทำโดยทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
           จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวประมงร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย (ที่มา :กรมประมง)