วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม และประเทศชาติได้มากมาย ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันสร้างเสริมรากฐานชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่เยาวชน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความฉลาด สำคัญที่สุด จะต้องฝึกฝนอบรมให้รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักตัดสินใจด้วยเหตุผล และรู้จักสร้างสรรค์ตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔

กองทัพเรือ เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
         - จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
         - จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘
         - เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘
         - การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘
         ทั้งนี้ หน่วยต่าง ๆ สามารถพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามความเหมาะสม โดยข้อมูลกิจกรรม ที่จะดำเนินการกรุณาแจ้งให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถาม รายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ หัวหน้าปฏิบัติการจิตวิทยา กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พันโท สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๐ และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร (ที่มา : ศปก.ทร.)

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี สงกรานต์ ต่อศรี ผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
         คณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๙ โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

๑๓ ธันวาคม นี้ ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) " ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รูปแบบผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบกับเส้นทางที่ไม่คาดคิด ผจญภัยไปกับเส้นทางอันแปลกประหลาด สนุกสุดเหวี่ยงปนสยอง ท่ามกลางธรรมชาติตามเส้นทางภายในกองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ)
         การแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้รักการกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเกมออนไลน์ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการกีฬาเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง และเพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาทั่วไปและเป็น สนามเตรียมตัวสำหรับนักกีฬาที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหารและ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง - ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
          สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร, ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร
          ขอเชิญผู้สนใจไม่จำกัดเพศและอายุสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.goadventureasia.com/UTRR/utrr.htm หรือสมัครด้วยตนเองที่ ร้าน TANK STORE ทุกสาขา หรือที่ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ไม่รับสมัครหน้างาน (ที่มา : กบร.กร.)

จีนต่อเรือให้หน่วยยามฝั่งโดยแบบเรือคล้ายเรือคอร์เวตชั้น ๐๕๖
        เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานเป็นภาพเรือของหน่วยยามฝั่งจีน ขณะจอดอยู่ที่อู่ต่อเรือ Huangpu เมืองกวางเจา มีเค้าโครงคล้ายเรือคอร์เวตชั้น 056 Jiangdao ที่มีระวางขับน้ำ ๑,๕๐๐ ตัน ความเร็วสูงสุด ๒๕ นอต แต่มีการปรับสะพานเดินเรือไปอยู่ท้ายเรือ มีดาดฟ้ารองรับการจอดเฮลิคอปเตอร์ Z-9 ได้ มีเครนติดตั้งทั้งกราบซ้ายและขวาของเรือ แต่ยังไม่ติดตั้งระบบอาวุธ อนึ่ง อู่ต่อเรือ Huangpu ต่อเรือคอร์เวตชั้น 056 Jiangdao ให้กองทัพเรือจีนจำนวน ๑๗ ลำ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ที่มา : ขว.ทร.)