วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"งานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อ ผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อยทุกประเภททุกสาขา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิด เข้าประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอท่านทั้งหลายจะต้องทำการงานต่อไปอีกมากมายตลอด ชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติ ภาระหน้าที่ทุกอย่าง ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเลิศ สมความประสงค์"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

พิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร และพลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ ฯ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
        สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดสร้างพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น"เลื่อนยศ - เลื่อนตำแหน่ง คงกระพันชาตรี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กับมูลนิธิราชสกุลอาภากร และเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการทหารและลูกจ้างของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๒๓, ๕๗๒๒๔, ๕๗๒๒๕, ๕๗๒๖๔, ๕๗๒๖๕, ๕๗๒๖๘ และ ๕๗๒๐๖ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่ http://www.nrdo.navy.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : สวพ.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ต้อนรับ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ

พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เทียบเท่าผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
         การที่กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
          การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) " ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รูปแบบผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบกับเส้นทางที่ไม่คาดคิด ผจญภัยไปกับเส้นทางอันแปลกประหลาด สนุกสุดเหวี่ยงปนสยอง ท่ามกลางธรรมชาติตามเส้นทางภายในกองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ)
         การแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้รักการกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเกมออนไลน์ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการกีฬาเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง และเพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาทั่วไปและเป็น สนามเตรียมตัวสำหรับนักกีฬาที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหารและ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง - ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
          สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร, ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร
          ขอเชิญผู้สนใจไม่จำกัดเพศและอายุสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.goadventureasia.com/UTRR/utrr.htm หรือสมัครด้วยตนเองที่ ร้าน TANK STORE ทุกสาขา หรือที่ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ไม่รับสมัครหน้างาน (ที่มา : กบร.กร.)