วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพหรือกองกำลังของชาติ ในแต่ ละเหล่า นอกจากส่วนราชการในเหล่านั้น จะมีมากก็ยังมีทั้งผู้ที่บังคับบัญชาชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นรอง ลงมา หมายความว่ายังประกอบด้วยกำลังพล ไม่ใช่น้อย ก็จะต้องมีความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกันถ้ามีความสามัคคีปรองดองกันในด้านเหล่าต่างๆและภายในเหล่าต่าง ๆ ทั้งการบังคับบัญชาที่พร้อมด้วยความไว้วางใจ ก็จะไม่เป็นสิ่งยากที่จะรักษาเป้าหมายของการมีกำลังของชาติพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนายทหาร และตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ถวาย พระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐

การประชุมหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือ ในฐานะศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้จัดการประชุม เพื่อหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ภาคประมง ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน อย่างเป็นระบบ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อหาเรือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ได้ดังนี้๑. การแก้ไขปัญหาแรงงานทั้งระบบ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เน้นการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป ระยะที่ ๒ จะขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยมี กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบ๒. ให้ กระทรวงแรงงาน ออกประกาศเพื่อให้สถานประกอบการปรับปรุงสุขลักษณะในการทำงานให้ดีขึ้น และกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีชุดบูรณาการ เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่๓. ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินคดี๔. ให้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการปราบปรามการบังใช้แรงงานผิดกฎหมาย/การค้ามนุษย์ในภาคการประมง๕. ให้ กรมประมง ดำเนินการออกประกาศการแบ่งเขตพื้นที่การทำประมง ให้มีความชัดเจนระหว่าง เขตการทำประมงพื้นบ้านและการทำประมงเชิงพาณิชย์๖. ให้ กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการแรงงาน MOU เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน๗. ยกระดับองค์ประกอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ. โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากองค์กรต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ(ที่มา: สลก.ทร.)

กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสุโขทัย พร้อมอากาศยาน และชุดปฏิบัติการทำลายใต้น้ำจู่โจม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดปฏิบัติการจิตวิทยา พร้อมให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน โดยสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๖ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกำลังแรง โดยจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนตกสะสม สำหรับชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง(ที่มา:สลก.ทร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมมารดา นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี

มารดาของ นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี หัวหน้าแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดสวด พระอภิธรรม เวลา ๒๐.๐๐ น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานวัดวังตะกู อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน