วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“การสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ทุกระดับ รวมทั้งความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนด้วยนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบกันถึงสามส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ความรู้และความชำนาญทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน หรือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานแท้ ๆ ส่วนที่สองคือ ความละเอียดถี่ถ้วน ความตั้งใจ และความอุตสาหะพยายาม ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทำการได้ไม่ผิดพลาดบกพร่องและสำเร็จลุล่วงได้ตลอด ไม่ทิ้งขว้างละวางเสียกลางคัน ส่วนที่สามนั้น ได้แก่ สติ ระลึกรู้ตัว และปัญญาความรู้ชัด หรือความเฉลียวฉลาดที่จะหยุดคิด พิจารณากิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่าง ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงตามกระบวนการของเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินชีวิตและการงานไปในทางเจริญ” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ 

รับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน

กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน (เฮลิคอปเตอร์) สถาบันการบินพลเรือน จำนวน ๒ นาย และหลักสูตรศิษย์การบิน (เครื่องบินปีกนิ่ง) กองทัพอากาศ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ นาย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินและหนังสือให้ความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person หัวข้อประชาสัมพันธ์ ให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแผนงานสนับสนุนการตรวจร่างกายในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินต่อไป (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๑๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ และที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ที่ปรึกษากองทัพเรือ และหัวหน้าสำนักงานบริหารสวัสดิการกีฬา, พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี พร้อมกับนำกีฬาทหารเรือมาสาธิตให้ชมในโอกาสนี้ด้วย การจัดงานแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีเป็นกิจกรรมที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ถ้วยทองของหลวง” เป็นถ้วยพระราชทานการกีฬาใบแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามเสือป่า สวนดุสิต โดยทีมโรงเรียนนายเรือได้ครอบครองถ้วยพระราชทาน นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงต่อกองทัพเรือ จากความสำเร็จในครั้งนั้น กองทัพเรือได้จัดให้มีการแข่งขันสัปดาห์กีฬาขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกีฬา เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือเห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬา ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้กำลังพลมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนได้เห็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ และยังสามารถเข้าชมการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากชนิดกีฬาสากลทั่วไป รวมทั้งกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทหารเรือบรรจุในการแข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปี ๒๕๕๘ สัปดาห์กีฬานาวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬาตามประเภทการแข่งขัน มีกองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ที่มา : สลก.ทร.)

อินเดียสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายมโนหาร ปาริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย แถลงระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ASEAN และประเทศคู่เจรจา ที่ประเทศมาเลเซีย ว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแนวทางสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และยึดปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) โดยอินเดียให้ความสนใจและห่วงกังวลสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ อนึ่ง อินเดียส่งเรือฟริเกต INS Sahyadri เยือนฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณทะเลจีนใต้ตามนโยบายเชิงรุกสู่ตะวันออกของอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ (ที่มา : ขว.ทร.)