วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจัด กิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมกองทัพเรือ บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนโค ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว เพื่อมอบให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ และเกษตรกร ที่ยากจน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
        จึงของเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๙ - ๗ - ๗๓๔๐๗ - ๒ ชื่อบัญชี เพื่อการกุศล กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ และส่งเอกสารการโอนเงิน โดยระบุชื่อ - ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.welfare.navy.mi.th, www.navyfarm.navy.mi.th/index4.htm (ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ"


กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้า "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ รับผิดชอบกองทัพเรือ" เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม ตลอดจนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ สามารถบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๐๘๗ - ๒ (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ ลานพระบรมราชา อนุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิ์เดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน (ที่มา : กปช.จต.)

โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ผ่อน ๑๒ งวด

กิจการให้กู้เงิน จัดทำโครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ ในการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง คู่สมรส และบุตร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ผ่อนชำระ ๑๒ งวด (เดือน) และจะได้รับเงินเดือนภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าต้องศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยกำหนดวงเงินกู้ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทา (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
         จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อการศึกษาทราบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ หรือทางเว็บไซต์ http://welfare.navy.mi.th/wmn/index.htm/
(ที่มา : สก.ทร.)

การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ ๕๙


กองทัพเรือ จะทำการคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ที่ศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ นาวาตรี - นาวาโท พรรคนาวิน สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนนขึ้นไป คุณสมบัติทั่วไปสามารถตรวจสอบได้จากท้ายผนวกโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (http://info.navy.mi.th/person/upload/file/1330internavy57.pdf )
        ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการและผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบต่อไป (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งข้อมูลกำลังพลผู้กระทำผิดเผยแพร่ข้อความหรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงขอชี้แจงให้กำลังพลกองทัพเรือในสังกัดทราบดังนี้
        - ห้ามกำลังพลกองทัพเรือ ดำเนินการเผยแพร่ข้อความ หรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมายรวมถึงต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์ของกองทัพเรือ
        ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถสืบค้นได้จาก http://cybersecurity.navy.mi.th โดยเคร่งครัด
       - กรณีที่หน่วยหรือกำลังพลของกองทัพเรือ พบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลให้ กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๘๓๙ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iwoc@navy.mi.th ได้โดยตรง
(ที่มา : สสท.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, การเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงสิทธิกำลังพลให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
        ขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและขอรับสิทธิกำลังพลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อสิทธิข้าราชการกองทัพเรือที่ออกจากราชการ หรือ http://www.person.navy.mi.th/personal/index1.php รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารของตนเองทุกหน้า เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ดังนี้
         - คำร้องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
         - แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (แบบ ๕๓๐๐)
         - แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี (แบบ สรจ.๑)
         - หนังสือขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
         - แบบขอรับเงิน กบข. (เฉพาะสมาชิก กบข.)
         - แบบบริการการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
         - สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๗
         - สำเนาทะเบียนบ้าน
         - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ชื่อตนเองผู้เดียว (ชื่อ ชื่อสกุล ภาษาไทย)
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เฉพาะที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณ เฉพาะรายการที่ยังไม่มีในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาบัตรสมาชิกหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.
         - ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๖๓ (ที่มา : กพ.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ใน ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ ตราด กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชาย แดนจันทบุรีและตราด ครบปีที่ ๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกอง บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ล่วงลับไปแล้ว (ที่มา : กปช.จต.)

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี จักรชัย ชื่นวาริน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๘.๓๐ น. กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี จักรชัย ชื่นวาริน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ (ช่วยราชการกรมอู่ทหารเรือ) ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือและข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
(ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน

 ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ด้านหลังกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
        ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป เที่ยวชมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือโท คงวิญญา สุขสาตต์ ประจำแผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กำหนดเสนอขออนุญาตลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา ภายใน ๓๑ พฤษภาคม นี้

 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบท ให้เสนอใบลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อมหนังสือรับรองของวัด ที่รับอุปสมบทถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเสนอขออนุญาตกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลา ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดไว้ว่า จะต้องลาอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษานี้ทราบ
(ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

๒๘ พฤษภาคม นี้ ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
        ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

เรือฟริเกต HMAS Darwin ของออสเตรเลียยึดยาเสพติดบริเวณนอกชายฝั่งโซมาเลีย

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลาโหม ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เรือฟริเกต HMAS Darwin ของกองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งปฏิบัติภารกิจในกองกำลังผสมเฉพาะกิจ ๑๕๐ (Combined Task Force 150 - CTF 150) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในมหาสมุทรอินเดีย สามารถยึดเฮโรอีน น้ำหนัก ๔๔๙ กิโลกรัม มูลค่า ๑๒๓ ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ บริเวณน่านน้ำสากลห่างจากชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก ประมาณ ๔๐ ไมล์ทะเลก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เรือฟริเกต HMAS Darwin สามารถยึดเฮโรอีน น้ำหนัก ๑,๐๓๒ กิโลกรัม (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ ศิลปินดารา และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง เพื่อร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง พระราชวังเดิม, พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเปิดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" และพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานเขตบางกอกใหญ่, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สำนักงานเขตธนบุรี, สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
        กิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) ให้เกิดความสง่างาม ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ทรงพระปรีชาสามารถในการกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพ เรือ หน่วยงานสถาบันการศึกษา และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบพระราชวังเดิม อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพเรือโดยภาพรวม ซึ่งกิจกรรมรักษ์วังเดิมจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช และพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และซุ้มประตูทางเข้าพระราชวังเดิมชั้นในริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธาน ฯ
           สำหรับพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและกลุ่มมวล ชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือร่วมพิธีบูชาฤกษ์และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือตรี เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบูชาฤกษ์และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
(ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"
         พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุม รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN แสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN ที่ เนปยีดอ เมียนมา ออกคำแถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการ กระทำที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างสันติ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN เน้นย้ำความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือมั่นคงทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) อย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน พร้อมทั้งย้ำความจำเป็นที่จะต้องหาข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ ระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct-CoC) ในทะเลจีนใต้ (ที่มา : ขว.ทร.)

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการ Thailand Dive Expo (TDEX) 2014

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน Thailand Dive Expo (TDEX) 2014 ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการเสวนาเรื่อง การดำน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักดำน้ำและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยจากการดำน้ำ รวมถึงพัฒนาการและขีดความสามารถในการดำน้ำของกองทัพเรือ
        ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๓๕ ๒๘๗๕
(ที่มา : สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด ๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การสนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด และให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แบ่งมอบพื้นที่ให้ และให้บริการด้านจิตวิทยาของหน่วยแพทย์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ พื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
       - สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ หู่ที่ ๓ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านคลองแลง หมู่ที่ ๓ ตำบลดานขุดพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านปะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : กปช.จต.)

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน ๒๘ พฤษภาคม นี้

 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย ๑) บลูเบอรี่ชีสพาย ๒) เต้าฮวยนมสด ๓) เทียนหอมดีไซน์ ๔) โคมไฟจิ๊กซอว์
         ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ใจสั่งมา"

กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ใจสั่งมา"
         คำว่า "ใจสั่งมา" เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายตรงกับสำนวนทางพุทธศาสนาที่ว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว" นั่นเอง มนุษย์เราจะทำดี พูดดี ก็ล้วนตกอยู่ในอำนาจของใจเป็นผู้สั่งการทั้งนั้น หากมีสุขภาพจิตดี ก็จะส่งผลให้ทำดี พูดดีตามไปด้วย ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดี คือ เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเป็นจริง เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถคิดแก้ไขได้อย่างถูกวิธี สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพจิตดีนั้น ท่านผู้รู้ได้แนะนำเทคนิคการดูแลสุขภาพจิตให้ดี ๕ ประการ คือ
         ๑. การฝึกฝนจิตใจ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ในบทกลอนชื่อ "ใจมนุษย์" ว่า "ใจสว่าง ใจสะอาด ใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียกว่า มนุสสา" ทุกคนควรหมั่นฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้มั่นคง สุขุม เยือกเย็น มีเมตตา รู้จักให้อภัยและเข้าใจคนอื่น รวมถึงการมองโลกในแง่ดี
         ๒. การปรับตน คือ รู้จักปรับความคิดของตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ปรับตนเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
         ๓. ฝึกพิจารณาตนเอง สำรวจ ตนเองอยู่เสมอ ว่า ตนเองนั้นมีข้อเสียตรงไหนข้อดีตรงไหน แล้วนำมาเป็นกำลังใจเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่วนข้อเสียก็ปรับปรุงแก้ไข
         ๔. ฝึกทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ผลการกระทำที่เกิดจากการช่วยเหลือสังคมหรือจากการกระทำคุณความดี ก็ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ ผู้กระทำนั้นก็มีความสุขใจ ภาคภูมิใจ และยังเป็นที่ยอมรับของคนอื่นด้วย
         ๕. ฝึกยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ตามหลักที่พุทธศาสนาสอนว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..และดับไป ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน" แล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
         ข้าศึกของใจคือ กิเลส ส่วนข้าศึกของกาย คือ การตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ ซึ่งอยู่เหนืออำนาจการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น การฝึกตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีโดยปราศจากกิเลสอยู่เสมอนั้น จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ และไม่เกินความสามารถของแต่ละคนอย่างแน่นอน แล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่ม คนที่มีสุขภาพจิตดี มีชีวิตที่เป็นสุข สมกับคำพูดที่ว่า "ใจสั่งมา" อย่างแท้จริง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กำหนด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. โดยมีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจเข้าร่วมการสัมมนา ฯ
          การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และร่วมกันพิจารณาทบทวนรายละเอียดในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบ คุมภายในกองทัพเรือ แบบสอบถามการควบคุมภายในกองทัพเรือ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ สามารถกรอกข้อมูลในแบบประเมิน ฯ และแบบสอบถาม ฯ ด้วยความเข้าใจและนำไปใช้สำหรับการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุม ภายในของหน่วยต่าง ๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำ รายงานการควบคุมภายในของหน่วยให้หน่วยเหมาะสมต่อไป (ที่มา : สปช.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสมทางเรือ Indra-2014

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสม ทางเรือ Indra-2014 ในห้วงกลางกรกฎาคม ๒๕๕๗ บริเวณทะเลญี่ปุ่น โดยอินเดียจะส่งเรือรบ จำนวน ๔ ลำ เข้าร่วมฝึกกับกองเรือภาคแปซิฟิกของรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ อนึ่ง การฝึกผสมทางเรือ Indra จัดการฝึกปีเว้นปี ล่าสุดจัดการฝึกบริเวณนอกชายฝั่งนครมุมไบเมื่อปี ๒๕๕๕
(ที่มา : ขว.ทร.)

จำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาโท มาโนช รื่นยาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๔๕๗
(ที่มา : ร้านสวัสดิการ ทร.)

เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๕/๕๗

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาพระราชวังเดิม ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพระราชวังเดิมอันเป็นที่ ประทับของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ และให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมกับขอให้เยาวชนทุกคนรับทราบว่าทหารนาวิกโยธินซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพ เรือ ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการรักษาความสงบ เรียบร้อย เพื่อให้เด็กและพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทาง ทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ นาย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ ร่วมกับ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก ไพบูลย์ คุมฉายา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก
         การประดับเข็มนภยาธิปัตย์ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเสื้อเครื่องแบบทหาร ถ้าเป็นเสื้อไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวาในแนวเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน สำหรับบุคคลภายนอกให้ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ในลักษณะเดียวกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ข้าราชการที่มีหน้าที่สำคัญส่วน หนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวง ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความเสียสละ อดทน รู้จักเกรงใจให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล และสำคัญที่สุด จะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็น แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลายหลากมาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหาร งานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง"
         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลกองทัพเรือในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ใน ๓ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิ ชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหล้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๐ ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ขอเชิญกำลังพลรับเรือ เรือหลวงหนองสาหร่ายร่วมพบปะสังสรรค์ ใน ๓ พฤษภาคม นี้

 
ขอเชิญกำลังพลรับเรือ เรือหลวงหนองสาหร่าย ร่วมพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
(ที่มา : น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม)

กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ใน ๗ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กองทัพเรือ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้มอบ
         กองทัพเรือได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ผู้ประกอบคุณงามความดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนิน กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด กองทัพเรือจึงมอบเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความ ภาคภูมิใจ หากผู้ได้รับพิจารณา นำมาประดับเครื่องหมายนี้กับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแล้ว นับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง
(ที่มา : กปช.จต.)

โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัย และเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ

 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลสได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัยและยังเหลือห้องชุดบางส่วนขายให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน ๑๔ ยูนิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด จำนวน ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษ เครื่องปรับอากาศ (ที่มา : สค.รน.)

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗


สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี โดยผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๓๐ บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
          คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
           ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ที่สนใจสอบถามและสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ (ที่มา : สอ.นย.)

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศหญิง มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวัเงดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไร ก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ข้าราชการจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ทำตนทำงานได้ดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗