วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หอประชุมกองทัพเรือ ขอเชิญล่องเรืออังสนาชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดกิจกรรมล่องเรืออังสนา "Sweet night by Angsana Cruise" ชมบรรยากาศสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาหารค่ำ (บุฟเฟต์) ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. เส้นทางเดินเรือ จากท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ขึ้นเหนือกลับลำบริเวณสะพานพระรามแปดล่องใต้กลับลำบริเวณสะพานภูมิพล ๑ เทียบท่าหอประชุมกองทัพเรือ บัตรราคา ๗๙๙ บาท
         สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หอประชุมกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือที่เว็บไซต์ mk.navyhall@gmail.com ราคาบัตร ๗๙๙ บาท การชำระเงินค่าบัตร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีกิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๒๔๖๓ - ๐ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมสำเนาบัตร ประชาชน ไปที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือส่งทางอีเมล์ mk.navyhall@gmail.com
(ที่มา : หอประชุมกองทัพเรือ)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันทอุทยานสโมสร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และหลังจากประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมีการจับสลากรางวัล เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับสมาชิกจำนวน ๑๐๐ รางวัล เป็นเงินสดมูลค่ารางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ บาท เป็นต้นไป
(ที่มา : สอ.วด.)

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


กรมสารบรรณทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและเป็น สวัสดิการแก่กำลังพล กรมสารบรรณทหารเรือ ณ MAJOR BOWL HIT ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก สมบูรณ์ ถ้วยจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๗๙๖ (ที่มา : สบ.ทร.)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
         หลักฐานและเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน
          สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ordn , ทางเคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ (ที่มา : สพ.ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
         สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหาร กองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
          สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ (ที่มา : อร.)

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
         - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
         - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา
         - พนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร กลุ่มงานเทคนิค เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น และกลุ่มงานบริการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีบิดาและมารดาของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
         สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/elecwww/
(ที่มา : อล.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความว่า
         "ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาทำลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกทำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกัน"