วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุม รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN แสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN ที่ เนปยีดอ เมียนมา ออกคำแถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการ กระทำที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างสันติ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN เน้นย้ำความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือมั่นคงทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) อย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน พร้อมทั้งย้ำความจำเป็นที่จะต้องหาข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ ระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct-CoC) ในทะเลจีนใต้ (ที่มา : ขว.ทร.)

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการ Thailand Dive Expo (TDEX) 2014

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน Thailand Dive Expo (TDEX) 2014 ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการเสวนาเรื่อง การดำน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักดำน้ำและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยจากการดำน้ำ รวมถึงพัฒนาการและขีดความสามารถในการดำน้ำของกองทัพเรือ
        ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๓๕ ๒๘๗๕
(ที่มา : สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด ๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การสนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด และให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แบ่งมอบพื้นที่ให้ และให้บริการด้านจิตวิทยาของหน่วยแพทย์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ พื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
       - สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ หู่ที่ ๓ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านคลองแลง หมู่ที่ ๓ ตำบลดานขุดพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านปะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : กปช.จต.)

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน ๒๘ พฤษภาคม นี้

 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย ๑) บลูเบอรี่ชีสพาย ๒) เต้าฮวยนมสด ๓) เทียนหอมดีไซน์ ๔) โคมไฟจิ๊กซอว์
         ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ใจสั่งมา"

กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ใจสั่งมา"
         คำว่า "ใจสั่งมา" เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายตรงกับสำนวนทางพุทธศาสนาที่ว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว" นั่นเอง มนุษย์เราจะทำดี พูดดี ก็ล้วนตกอยู่ในอำนาจของใจเป็นผู้สั่งการทั้งนั้น หากมีสุขภาพจิตดี ก็จะส่งผลให้ทำดี พูดดีตามไปด้วย ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดี คือ เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเป็นจริง เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถคิดแก้ไขได้อย่างถูกวิธี สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพจิตดีนั้น ท่านผู้รู้ได้แนะนำเทคนิคการดูแลสุขภาพจิตให้ดี ๕ ประการ คือ
         ๑. การฝึกฝนจิตใจ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ในบทกลอนชื่อ "ใจมนุษย์" ว่า "ใจสว่าง ใจสะอาด ใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียกว่า มนุสสา" ทุกคนควรหมั่นฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้มั่นคง สุขุม เยือกเย็น มีเมตตา รู้จักให้อภัยและเข้าใจคนอื่น รวมถึงการมองโลกในแง่ดี
         ๒. การปรับตน คือ รู้จักปรับความคิดของตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ปรับตนเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
         ๓. ฝึกพิจารณาตนเอง สำรวจ ตนเองอยู่เสมอ ว่า ตนเองนั้นมีข้อเสียตรงไหนข้อดีตรงไหน แล้วนำมาเป็นกำลังใจเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่วนข้อเสียก็ปรับปรุงแก้ไข
         ๔. ฝึกทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ผลการกระทำที่เกิดจากการช่วยเหลือสังคมหรือจากการกระทำคุณความดี ก็ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ ผู้กระทำนั้นก็มีความสุขใจ ภาคภูมิใจ และยังเป็นที่ยอมรับของคนอื่นด้วย
         ๕. ฝึกยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ตามหลักที่พุทธศาสนาสอนว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..และดับไป ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน" แล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
         ข้าศึกของใจคือ กิเลส ส่วนข้าศึกของกาย คือ การตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ ซึ่งอยู่เหนืออำนาจการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น การฝึกตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีโดยปราศจากกิเลสอยู่เสมอนั้น จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ และไม่เกินความสามารถของแต่ละคนอย่างแน่นอน แล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่ม คนที่มีสุขภาพจิตดี มีชีวิตที่เป็นสุข สมกับคำพูดที่ว่า "ใจสั่งมา" อย่างแท้จริง (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กำหนด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. โดยมีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจเข้าร่วมการสัมมนา ฯ
          การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และร่วมกันพิจารณาทบทวนรายละเอียดในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบ คุมภายในกองทัพเรือ แบบสอบถามการควบคุมภายในกองทัพเรือ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ สามารถกรอกข้อมูลในแบบประเมิน ฯ และแบบสอบถาม ฯ ด้วยความเข้าใจและนำไปใช้สำหรับการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุม ภายในของหน่วยต่าง ๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำ รายงานการควบคุมภายในของหน่วยให้หน่วยเหมาะสมต่อไป (ที่มา : สปช.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓