วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        การจัดโครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์
- จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน สังคม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นำทางความคิดในการเสริมสร้างความรักและความ สามัคคี รวมทั้งให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีความประทับใจและมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป (ที่มา : กพร.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ฉลาดกับเฉลียว"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ฉลาดกับเฉลียว"
         นายฉลาดกับนายเฉลียว ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากต่างชวนกันไปฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อาจารย์สอนวิชาความรู้ให้ศิษย์ทั้ง ๒ เท่า ๆ กัน โดยไม่ปิดบังอำพราง ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองคนขอลาอาจารย์กลับไปเยี่ยมบ้าน ระหว่างทางได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่ของสัตว์ชนิดหนึ่ง นายฉลาดเอ่ยขึ้นว่า "รอยเท้าช้าง" นายเฉลียวกล่าวเสริมว่า "ใช่ ช้างตัวนี้ตาบอดข้างหนึ่ง" เมื่อเดินต่อมา เห็นรอยน้ำเปียกขึ้นที่พื้นดินข้างทาง นายฉลาดเอ่ยขึ้นอีกว่า "รอยปัสสาวะของผู้หญิง" นายเฉลียวก็กล่าวเสริมว่า "ใช่ ผู้หญิงคนนี้มีครรภ์ด้วย" หลังจากเดินต่อมาอีกพักใหญ่ก็ได้พบช้างตาบอดข้างหนึ่ง และก่อนจะเข้าเขตหมู่บ้านก็ได้พบหญิงมีครรภ์คนหนึ่งเหมือนกับที่นายเฉลียวบอกทุกอย่าง
         เมื่อกลับมาที่สำนักของอาจารย์นายฉลาดได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังในเชิงน้อยว่า อาจารย์ลำเอียงสอนวิชาให้นายเฉลียวมากกว่า อาจารย์จึงเรียกนายเฉลียวมาสอบถาม นายเฉลียวชี้แจงว่า ที่รู้ว่าช้างตาบอดข้างหนึ่ง เพราะสังเกตได้จากต้นไม้ใบหญ้าข้างทาง ถูกช้างน้าวกินเพียงด้านเดียวและที่รู้ว่าเป็นรอยปัสสาวะของหญิงมีครรภ์ ก็เพราะบริเวณรอบ ๆ มีรอยฝ่ามือทั้งสองข้างปรากฏอยู่ แสดงว่าหญิงคนนั้นใช้สองมือยันพื้นช่วยพยุงตัวขณะลุกขึ้น
          บุคลาธิษฐานคุณธรรมเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า ความฉลาดเป็นผลมาจากการอบรมศึกษา ก่อให้เกิดเป็นสัญญา คือความจำได้หมายรู้ระยะสั้น ๆ ทำให้มองสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเจาะจงและจำกัด แต่ความเฉียวเป็นผลมาจากการพัฒนาสิ่งที่อบรมศึกษาแล้ว ทำให้เกิดเป็นปัญญาความรอบรู้ และญาณความหยั่งรู้ระยะยาว สามารถมองสิ่งต่าง ๆ เชิงวิเคราะห์วิจัยได้อย่างสุขุมลุ่มลึก และคิดได้ครอบคลุมทุกด้าน ความฉลาดเป็นแค่ไหวพริบปฏิภาณ แต่ความเฉียวเป็นเครื่องเตือนสติ และเป็นตัวประคับประคองให้ไหวพริบปฏิภาณดำเนินไปอย่างถูกต้อง ความฉลาดสามารถวัดระดับเป็นฉลาดน้อย ฉลาดมาก แต่ความเฉียวไม่อาจวัดระดับ ตราบใดที่มีความเฉลียว ก็จะช่วยให้เกิดความฉลาดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยตราบนั้น
          ดังนั้น ไม่ว่าเฉียวจะดีกว่าฉลาดในด้านใดหรืออย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า คนฉลาดต้องไม่ขาดเฉลียว คนเฉลียวต้องคิดวิเคราะห์อย่างฉลาด ยิ่งฉลาดมาก และเฉลียวมาก ชีวิตของคน ๆ นั้น ย่อมเจริญรุ่งเรืองยาวนานอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

การทางพิเศษฯ งดเว้นค่าผ่านทางด่านบูรพาวิถี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

เนื่องในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านบูรพาวิถี หรือ เส้นทาง บางนา - ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อดูแลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖ จุดด้วยกัน ได้แก่
        ๑. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑
        ๒. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประชาชื่น (ขาออก)
        ๓. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาออก)
        ๔. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาเข้า)
        ๕. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จตุโชติ
         ๖. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กิโลเมตร ๖ (ขาออก)
(ที่มา : การทางพิเศษฯ)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการ "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการ "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่กองทัพเรือได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)