วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“งานของชาตินั้นเป็นงานที่กว้างขวาง ประกอบด้วยงานทุกด้าน ทุกระดับอันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันหมด โดยแต่ละอย่างต่างต้องอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงและเจริญก้าวหน้าไปได้  ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องพยายามปฏิบัติงานให้สัมพันธ์ประสานกับบุคคลอื่น ฝ่ายอื่นให้ได้”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๑๔๓ นาย  ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกร
          นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร ๔ ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทหาร ได้แก่ โดยผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน มี พรรคนาวิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๓๑ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน   ๕ คน และสาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.) จำนวน ๒ คน, พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๓ คน และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ คน, พรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๖ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ คน
          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐ คน มี พรรคนาวิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน ๔๐ คน, สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.) จำนวน ๔ คน, พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๕ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ คน และพรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน ๘ คน (ที่มา : รร.นร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๕ (Defense & Security 2015)

         
วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๕ (Defense & Security 2015) ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีเปิด
          กระทรวงกลาโหม จัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense& Security 2015) ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในอาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๕ - ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการรักษาความปลอดภัยแห่งเอเซีย โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น ๖ ส่วน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และการรักษาความปลอดภัย, การจัดแสดงและสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารในส่วนของกระทรวงกลาโหม, การสัมมนาวิชาการจากบริษัทเอกชน, การสัมมนานานาชาติโดยกระทรวงกลาโหม เรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจำลองสถานการณ์เชิงปฏิบัติ”, การสาธิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอกชน และกิจกรรมพิเศษและสันทนาการ
          ในส่วนของกองทัพเรือนำผลงานวิจัยร่วมแสดงในครั้งนี้ จำนวน ๖ ผลงาน ได้แก่
               - สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จำนวน ๔ ผลงาน ได้แก่
               - กลุ่มที่ ๑ การควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และการข่าว จำนวน ๑ ผลงาน คือ เครื่องรบกวนระบบสื่อสารย่านความถี่โทรศัพท์มือถือ และวิทยุมือถือ ความถี่ ๑๓๐ - ๕๑๒ MHz
               - กลุ่มที่ ๒ ยานรบและยานช่วยรบ จำนวน ๒ ผลงาน ประกอบด้วย เครื่องบินทะเลและรถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบก สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
               - กลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ ระบบตรวจการณ์ เพื่อต่อต้านและป้องปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่
               - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในกลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ ทุ่นหมายตำบลที่ทุ่นระเบิดจากยานล่าทำลายทุ่นระเบิด
               - กรมสารวัตรทหารเรือ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในกลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก (ที่มา : ยก.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารตุรกี ประจำกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเรือโท ปกรณ์ วานิช  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ให้การต้อนรับ จาก พันเอก Murat Sekizkardes ผู้ช่วยทูตทหารตุรกี ประจำกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครการรับเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารตุรกีในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพตุรกีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ  การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook  (ที่มา : สลก.ทร.)