วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มยุทธนาธิปัตย์และเข็มนภยาปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ
         ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๕๘ นาย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๘๕ นาย (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

 วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง และแถลงข่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ๗ หน่วยงาน ร่วมลงนามและแถลงข่าว
          ตามที่กรมประมงได้พัฒนาระบบ "Fishing Info" เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง ใบอนุญาตทำการประมงและแรงงานประมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออกท่า (Port in 3 Port out) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้น ในการนี้ กรมประมงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกับผู้บริหาร ทั้ง ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ฯ และแถลงข่าวบทบาทของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ (ที่มา : กรมประมง)

ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ใน ๒๗ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
        การจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ภูมิสารสนเทศ, การเสวนา "เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง", ชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบเฝ้าตรวจรายงานเชิงบูรณาการ, ชมเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น Sniper Rife, รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘, รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย, UAV ประเภทต่าง ๆ และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท พร้อมทั้งชมการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยของกองทัพเรือ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ชมนิทรรศการ และการสาธิตผลงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : สวพ.ทร.)