วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรน ระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล"
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
       ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ จำนวน ๓ อัตรา

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ จำนวน ๓ อัตรา แบ่งเป็น สายบริการ ๑ อัตรา และสายสหโภชน์ ๒ อัตรา โดยรับทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุน ฯ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการ (ระยะยาว) หรือการสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ ฯ รับรอง
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย คุณวุฒิความรู้พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจสอบ, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล, ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพ
         ทหารกองประจำการที่ประสงค์จะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการให้หน่วยต้นสังกัด ส่งเอกสารการสมัคร ถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๗๓
(ที่มา : พธ.ทร.)

พิธีบำเพ็ญกุศล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของกำลังพลกองพลจันทบุรี ในงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ประจำปี ๒๕๕๘

 วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางพวงมาลา กล่าวสดุดีวีรกรรมกองพลจันทบุรี และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และศาลเจ้าแม่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีข้าราชการและชาวจันทบุรี เข้าร่วมงาน
         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดงาน "๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญที่รับใช้ประเทศชาติ ด้วยความเสียสละ ได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติในกรณีพิพาทไทย - อินโดจีน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๕ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในเหตุการณ์ครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
(ที่มา : กปช.จต.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่าง ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพ ติด ส่งเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสารระดับเยาวชนในการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างแรงจูงใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในห้องเรียน และในช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รวมกลุ่มแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาของโรงเรียน (ที่มา : ทรภ.๑)

เวียดนาม - สหรัฐ ฯ จัดการเจรจาร่วมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

ในการเจรจาประจำปี Vietnam - Us Political, Security and Defence Dialoque ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ กรุงฮานอย ซึ่งเวียดนามและสหรัฐอเมริกา เห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ประกอบด้วย การรักษาความมั่นคงทางทะเล การบรรเทาภัยพิบัติ การค้นหาทหารที่สูญหายในสงคราม การแก้ไขปัญหาจากฝนเหลือง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการปราบปรามยาเสพติด สำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ จะใช้แนวทางการทูตแบบสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหลีกเลี่ยง การกระทำที่ยั่วยุและใช้ความรุนแรง (ที่มา : ขว.ทร.)