วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวัดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และโรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
        ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน (ที่มา : สร.)

แนวทางการหมายประวัติการศึกษา

 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งว่า กองทัพเรือได้กำหนดหลักเกณฑ์การหมายประวัติการรับราชการในฐานข้อมูลประวัติการศึกษา สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีหลักฐานการหมายประวัติ ประกอบด้วย
        - รายงานขอหมายประวัติการศึกษา
        - หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ครอบคลุมเวลาที่ได้รับอนุมัติ
        - หลักฐานการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและหรือสถานศึกษา (ถ้ามี)
        - หลักฐานการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษา (ถ้ามี)
        - หลักฐานระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย
        - หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่หน่วยต้นสังกัดสอบถามไปยังสถานศึกษา
        - หนังสือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษา (ฉบับจริง)
        ข้าราชการที่ประสงค์จะหมายประวัติ ฯ ให้เสนอรายงานพร้อมแนบเอกสารประกอบการหมายประวัติ เสนอให้ กรมกำลังพลทหารเรือ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและหมายประวัติ ฯ ต่อไป (ที่มา : กพ.ทร.)

กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก และ ว่าที่ นาวาโท ใน ๑๑ ธันวาคม นี้

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก และ ว่าที่ นาวาโท วาระตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธี และมีรองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศในครั้งนี้ด้วย
         ขอแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่ นาวาเอก และว่าที่ นาวาโท ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๒๖๙/๒๕๕๖ เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศโดยพร้อมเพรียงกัน และให้นำเครื่องหมายยศมามอบให้เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๑๕ น. และให้เขียนลำดับหมายเลขตามคำสั่งเลื่อนยศและชื่อติดไว้หลังเครื่องหมายด้วย และติดเข็มกลัดขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร บริเวณตัวหนอนทุกตัวที่บ่าเสื้อด้านซ้ายและขวา รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่ http://info.navy.mi.th/person (ที่มา : กพ.ทร.)

สหรัฐ ฯ เตรียมเรือทำลายอาวุธเคมีของซีเรีย

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ พันเอก Steven Warren โฆษกกลาโหมสหรัฐ ฯ รายงานว่า กองทัพสหรัฐ ฯ ได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์สลายวัตถุด้วยน้ำ (Hydrolysis Unit) บนเรือสินค้า MV Cape Ray ซึ่งจะถูกส่งไปทำลายอาวุธเคมีที่เป็นอันตรายของ ซีเรียหากได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการ ทั้งนี้ ระบบสลายวัตถุด้วยน้ำจะสลายสารเคมีที่เป็นอันตรายให้เจือจางจนกลายเป็นกาก ตะกอนเทียบเท่ากับขยะมีพิษจากอุตสาหกรรมและจะส่งให้บริษัทเอกชนทำลายสารเคมี ที่เหลือต่อไป (ที่มา : ขว.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑๒ ธันวาคม นี้

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงเบื้องต้น โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ "มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้" โดย นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข และระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่ม เยี่ยมชมนิทรรศการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บู๊ทบริการตรวจเช็คสุขภาพและประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้น บู๊ทอาหารต้านมะเร็ง และรับนัดตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ จากนั้นระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นช่วงตอบคำถาม มีรางวัล และพิธีปิด
         ขอเชิญผู้ที่สนใจรับบริการและรับทราบเพื่อเข้าโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๔๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๐ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)

ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม นี้

ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร
        หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๑ ๔๕๑ - ๕ ต่อ ๒๒๑๑๕ - ๖ (ที่มา : ทรภ.๒)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ความว่า
         "การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่"