วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวรายงาน และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือเข้าภายหลังการแถลงผลการฝึก ฯ เสร็จสิ้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือซักถาม และให้คำแนะนำ และปิดท้ายด้วยการกล่าวโอวาทของผู้บัญชาการทหารเรือและรับมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ
        กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดการฝึกกองทัพเรือตามขั้นตอนการฝึกที่กองทัพเรืออนุมัติ ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกมีความเหมาะสมและชัดเจน สามารถนำไปออกแบบการฝึกได้ทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึกภาคสนาม/ภาค ทะเล

พิธีเปิดศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)


วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๔๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือที่ลาออก เกษียณอายุราชการและทายาท ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการบริการของ กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมการเงินทหารเรือ และ กรมสวัสดิการทหารเรือ ดังนี้
          - งานบริการด้านกำลังพล ได้แก่ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ขอรับบำเหน็จตกทอด, หนังสือส่งตัวผู้ป่วยใน, สิทธิจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล, ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, แก้ไขประวัติรับราชการ, ทำหนังสือรับรองกรณีต่าง ๆ และ ทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ และบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ
         - งานบริการด้านการเงิน ได้แก่ การขอหนังสือรับรองรายได้, ขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน, ทายาทขอเบิกเงินช่วยพิเศษ บำนาญค้างจ่าย, ขอหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอด (กู้เงิน), ตรวจสอบเงินเบี้ยหวัด บำนาญ หนี้สิน, ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงิน และขอรับรายการขอลดหย่อนภาษ
        - งานบริการด้านสวัสดิการ ได้แก่ การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพเรือ, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์, การแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม, การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ, ทายาทติดต่อขอทหารกองเกียรติยศในวันพระราชทานเพลิงศพ, การชำระเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือบำรุงศพสมาชิก และทำบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ
          ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งอยู่ที่อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ชั้น ๑ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๑๘ (ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

 วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
         การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินการจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี ๗ หน่วยงานเสนอเรื่องในที่ประชุม ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลให้หน่วยที่มีผลการตรวจราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖