วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "คุณสมบัติ หรือจะเรียกให้ตรงว่าคุณธรรม ที่ทุกคนควรจะตั้งไว้ประจำตัวประจำใจให้มั่นเสมอประการหนึ่ง ก็คือการรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราว ปัญหา สถานการณ์ หรือแม้บุคคลใดๆ ก็ตาม ก็พยายามพิจารณาด้วยจิตใจที่มั่นคงเป็นกลาง ไม่หวั่น ไม่สะเทือน ด้วยอคติ เพื่อจิตใจที่มั่นคงเป็นกลางนั้น จักได้ประคับประคองความคิดความเห็น ให้พุ่งตรงเข้าสู่สาระ คือแก่นและความสำคัญของเรื่อง ทั้งจับเหตุจับผลของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเป็นกระบวนการได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ทำให้ความรู้ความเห็นในเรื่องที่พิจารณากระจ่างแจ่มแจ้ง และสามารถจำแนกแจกแจงประเด็นได้ โดยถูกต้องแม่นยำว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ อย่างไร เพียงใด การทำความรู้ความคิดให้แจ้งนี้คือ ปัญญา ซึ่งมีอุปการะแก่การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกอย่างได้อย่างวิเศษสุด"
           พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพเรือทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เหย้า วิทยาลัยการทัพเรือ ครั้งที่ ๑

นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยการทัพเรือ ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพเรือ ทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า วิทยาลัยการทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ณ สโมสรศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (คลับ - เฮาส์) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ นาวาเอกหญิง เบญจวรรณ ศรีสุภร หมายเลขโทรศัพท์๐๘ ๖๘๕๑ ๗๒๑๑ หรือที่ sbenben9@gmail.com (ที่มา : ยศ.ทร.)

ขอเชิญเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร จัดให้มีการอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดทรัพย์ใหม่จรูญราษฎร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       ท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรุณาส่งรายชื่อพร้อมตำแหน่งให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือดำเนินการคัดเลือกต่อไป สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการดังกล่าวได้ที่ www.civil.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก พลวัต ดารานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักงานกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๔๕ หรือ ๐๘ ๑๖๑๑ ๓๔๙๑ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่และนักกีฬาเข้าร่วมพิธี ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณแก่ผู้ที่ ได้รับมอบเครื่องหมาย ฯ ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการกีฬาของกองทัพเรือจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
        กองทัพเรือประกอบพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬา โดยในปีนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมาย ฯ จำนวน ๑๓๖ นาย ประกอบด้วย ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖๔ นาย ประเภทนักกีฬา ชั้น ๑ จำนวน ๕๐ นาย ประเภทนักกีฬา ชั้น ๒ จำนวน ๒๒ นาย เครื่องหมายความสามารถการกีฬา เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ รวมทั้งผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการกีฬาของกองทัพเรือ (ที่มา : สกฬ.ทร.)

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และ ข้าราชการ เดินทางไปลงนามถวายพระพร และทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : กร.)

สิงคโปร์จัดการฝึกรักษาความปลอดภัยทางทะเล APEX

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากกลาโหมสิงคโปร์ว่า กองทัพสิงคโปร์ และกองกำลังเฉพาะกิจรักษาความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Task Force : MSTF) กองทัพเรือสิงคโปร์ จัดการฝึกรักษาความปลอดภัยทางทะเล รหัส APEX ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีกำลังพลกว่า ๙๐๐ นาย จากกองทัพเรือสิงคโปร์ หน่วยยามฝั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าเรือกรมศุลกากร และ Singapore Maritime Crisis Centre เข้าร่วม โดยมีการจำลองสถานการณ์ต่อต้านเรือประมงซึ่งต้องสงสัยว่าก่อการร้าย และการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดด้วย Expendable Mine Disposal System (ที่มา : ขว.ทร.)