วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงาน ทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้อง ไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจ เห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริงพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

 ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติหลักการให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรับสมัครกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกำลังพลกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ จะต้องลาอุปสมบทตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗(ที่มา : กพร.ทร.)

บทความแนวความคิดทางธรรม เรื่อง แก้โฉลกสีวิถีพุทธ

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่องแก้โฉลกสีวิถีพุทธในหมู่คนไทยที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน มีคนจำนวนหนึ่งนิยมเขียนข้อความบอกสีรถของตน ให้ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น “รถคันนี้สีน้ำเงิน” หรือ“รถคันนี้สีแดง” ทั้ง ๆ ที่รถคันนั้นสีขาวหรือ สีเขียว เป็นต้นในแง่โหราศาสตร์ คตินิยมดังกล่าว เจ้าของรถมิได้เขียนบอกเพื่อหลอกคนอื่น แต่จงใจเขียนบอกเพื่อหลอกตัวเอง เป็นการแก้เคล็ดสีรถให้ถูกโฉลกตามคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดมีตามมาได้ คติความเชื่อดังกล่าวสามารถแก้เคล็ดหรือแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงหรือไม่ คงยากที่จะยืนยัน แต่ในแง่จิตวิทยา กล้ายืนยันได้ว่า สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความไม่สบายใจและเสริมขวัญกำลังใจให้เจ้าของรถคันนั้นได้อย่างมาก ทั้งยังสอดรับกับพุทธวิธีแก้ปัญหา ที่สอนให้เลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายใน คือ ตัวเอง แทนการเลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายนอก ในกรณีนี้ คือ ต้องไปจ้างทำสีรถใหม่ทั้งคัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรือไม่ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ โดยเลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่ารถแพงขึ้น ต้องรอเวลารับรถนานกว่าปกติแล้ว ยังมีข้อจำกัดในทางการเงินเป็นตัวแปรสำคัญอีกด้วยการเขียนข้อความบอกสีรถให้ผิดจากความเป็นจริง เพื่อหลอกความรู้สึกตัวเองเช่นนี้ มีอุปมาว่า นักแก้ปัญหาร้อนแดดที่ดี จะเลือกแก้ปัญหาที่เกิดจากอากาศร้อนเพราะแสงแดด ด้วยการหาหมวกใส่ ใช้ร่มกั้น หรือไม่ก็อาศัยเงาไม้เป็นร่ม ซึ่งแก้ไขได้ง่ายกว่าการยอมทนฝืนยืนร้อนอยู่กลางแดด และอ้อนวอนให้ใครก็ได้ช่วยขึ้นไปดับดวงอาทิตย์ให้ที ซึ่งนอกจากจะเป็นการคิดแก้ปัญหาที่สาเหตุใหญ่ภายนอกที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว ยังไม่นับเนื่องในแนวทางแก้ปัญหาที่ดีตามวิถีพุทธอีกด้วย เพราะการใช้รถอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ก็ย่อมตกอยู่บนความทุกข์เดือดร้อนอย่างแน่นอน ไม่ว่ารถคันที่ขับอยู่นั้นจะสีอะไร(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ที่เรียนสำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นที่รับรองยกย่องว่า นอกจากจะมีความรู้ดี มีความสามารถสูงแล้ว ยังได้รับการฝึกอบรมบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยอีกด้วย ระเบียบวินัยนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะทหาร เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นทหารแล้วต้องมีวินัย ทหารจะต้องถือวินัยอย่างเคร่งครัด ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ กล่าวคือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีของทหารศึกษา และต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะทำการทุกอย่างที่พิจารณาเห็นชัดแล้วว่าถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ให้จริงให้จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบและด้วยความสุจริตจริงใจ โดยมุ่งถึงผลอันพึงประสงค์ของการนั้นเป็นสำคัญ จึงขอให้ทหารทุกนายได้สำนึกตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก ระมัดระวังกายใจให้มั่นอยู่ในวินัยเสมอทุกเมื่อ จักได้เป็นทหารที่แท้ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
ผู้ ที่เรียนสำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นที่รับรองยกย่องว่า นอกจากจะมีความรู้ดี มีความสามารถสูงแล้ว ยังได้รับการฝึกอบรมบรมอย่างเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยอีกด้วย ระเบียบวินัยนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะทหาร เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นทหารแล้วต้องมีวินัย ทหารจะต้องถือวินัยอย่างเคร่งครัด ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ กล่าวคือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีของทหารศึกษา และต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะทำการทุกอย่างที่พิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ให้จริงให้จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบและด้วยความสุจริตจริงใจ โดยมุ่งถึงผลอันพึงประสงค์ของการนั้นเป็นสำคัญ จึงขอให้ทหารทุกนายได้สำนึกตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก ระมัดระวังกายใจให้มั่นอยู่ในวินัยเสมอทุกเมื่อ จักได้เป็นทหารที่แท้ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป
     พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3669#sthash.T23ArFiT.dpuf

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม(ที่มา: กพร.ทร.)
วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือ”
     กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม
     (ที่มา: กพร.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3670#sthash.sNTvbcsG.dpuf

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญร่วมงานสโมสรสันนิบาต

 
กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ดำเนินการ แจกจ่ายบัตรเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ของข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับพลเรือตรีขึ้นไป ที่มีตำแหน่งหลักในระดับผู้บริหารประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า พร้อมคู่สมรส โดย กรมสารบรรณทหารเรือจะดำเนินการส่งบัตรเชิญให้ที่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่กองทัพเรืออนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin(ที่มา : สบ.ทร.)
 กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ดำเนินการ แจกจ่ายบัตรเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ของข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับพลเรือตรีขึ้นไป ที่มีตำแหน่งหลักในระดับผู้บริหารประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า พร้อมคู่สมรส โดย กรมสารบรรณทหารเรือจะดำเนินการส่งบัตรเชิญให้ที่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่ กองทัพเรืออนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin
     (ที่มา : สบ.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3671#sthash.sXLnAAB2.dpuf

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนากรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐาน ที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการสนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘, ๖๓๐๑๙ ตั้งแต่วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารเรือ www.ordn.navy.mi.th , ทาง พี เคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ(ที่มา : สพ.ทร.)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่า งานในหน้าที่ของตนนั้น เป็นงานหนักเปี่ยมไปด้วยความยากลำบาก มากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูงเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์ กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอ ในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัด ถึงเหตุการณ์ความเป็นเป็นไปของประเทศและขอโลก จักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำ ทั้งทหารทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสรเสรี มีความผาสุก สงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑

กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

 วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่เข้าพบตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าพบในครั้งนี้ด้วยการดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี(ที่มา: กพร.ทร.)

กรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน”

 กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมการจัดหางาน หรือตึก สีลูกกวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สมัครงานและสัมภาษณ์งาน กับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง โดยมีบริษัทชั้นนำร่วมรับสมัครงานกว่า ๒๐ บริษัท รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานว่างกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน โปรแกรมเมอร์ พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะแนวอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองการปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งนาฬิกาปลุกด้วยผ้าลูกไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๖๐ หรือ สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข ๑๖๙๔(ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

มาเลเซียเรียกร้องให้ ASEAN ผนึกกำลังกันต่อต้านการก่อการร้าย


ในการประชุมสุดยอด ASEAN ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญได้แก่การลงนามในคำประกาศ เริ่มการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โอกาสนี้ ดาโต๊ะเซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุมและประณามการก่อการร้ายในเมืองหลวงของฝรั่งเศสและมาลี รวมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก ASEAN ร่วมกันต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและมุสลิมนิยมความรุนแรงอนึ่ง ที่ประชุมสามารถบรรลุแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยจะกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงผลักดันปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) และการรับรองระเบียบปฏิบัติ (CoC) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ มีการลงนามในอนุสัญญา ASEAN ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เป็นฉบับแรกของภูมิภาคด้วย      (ที่มา : ขว.ทร.)