วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบ้านเมือง
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน ๓๐ กันยายน นี้ เท่านั้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ และ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๙๘๑ คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ ๒๔๙,๒๔๕ คน ผู้รับบำนาญ ๑๘๘,๖๔๙ คน และผู้รับเบี้ยหวัด ๘๗ คน
        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๒๒,๐๖๘.๙๙ ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๑๒๙.๘๖ ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๙๓๙.๑๒ ล้านบาท
          สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ กบข.สายด่วน ๑๑๗๙ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปช่วยปฏิบัติงานที่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑

สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๑ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในตำแหน่งหัวหน้าธุรการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สนใจแจ้งรายชื่อและตำแหน่งให้กรมสารบรรณทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สบ.ทร.)

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ด้านนราธิวาส - กลันตัน และร่วมพิธีปิด ณ เมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย ด้านนราธิวาส - กลันตัน เดินทางเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย และร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่ เรือต.๙๙๖ และ เรือ ต.๑๑๒ โดยมี นาวาโท พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ายุทธการ หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกผสม ฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
         ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกผสม ฯ โดยมี พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะ ณ มณฑลทหารเรือเขต ๑ กวนตัน ประเทศมาเลเซีย (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึก WP MCMEX ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WP MCMEX) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณช่องแคบสิงคโปร์และน่านน้ำเกาะบินตันของอินโดนีเซีย โดยมีเรือรบ ๑๓ ลำ ยานใต้น้ำ ๕ กลุ่ม และกำลังพลกว่า ๘๐๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เปรู เกาหลีใต้ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มยุทธนาธิปัตย์และเข็มนภยาปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ
         ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๕๘ นาย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๘๕ นาย (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

 วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง และแถลงข่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ๗ หน่วยงาน ร่วมลงนามและแถลงข่าว
          ตามที่กรมประมงได้พัฒนาระบบ "Fishing Info" เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง ใบอนุญาตทำการประมงและแรงงานประมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออกท่า (Port in 3 Port out) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้น ในการนี้ กรมประมงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกับผู้บริหาร ทั้ง ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ฯ และแถลงข่าวบทบาทของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ (ที่มา : กรมประมง)

ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ใน ๒๗ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
        การจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ภูมิสารสนเทศ, การเสวนา "เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง", ชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบเฝ้าตรวจรายงานเชิงบูรณาการ, ชมเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น Sniper Rife, รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘, รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย, UAV ประเภทต่าง ๆ และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท พร้อมทั้งชมการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยของกองทัพเรือ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ชมนิทรรศการ และการสาธิตผลงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : สวพ.ทร.)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
         กองทัพเรือ จัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับ เคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางให้หน่วยต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ จะมีเวทีปัญญา "ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยเครื่องมือจัดการความรู้" โดยทีมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่มา : สปช.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
          กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ ฯ ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ การแสดงโดดร่มจากกองทัพเรือ และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป (ที่มา : กปช.จต.)