วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวนี้ก็คือ ระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด
         พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

พิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ฯ
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้ มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ กำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพล ประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม ๒ หลักสูตร และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ อีกจำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
       โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม นี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ฐท.กท.)

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

วานนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
        ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัด อบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เพื่อทบทวนความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลที่ผ่าน การอบรม รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ (ที่มา : ทรภ.๑)

อินโดนีเซียให้ความสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางทะเล

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียแถลงระบุว่า อินโดนีเซียเป็น maritime nation โดยให้ความสำคัญในการควบคุมน่านน้ำ เพิ่มการตรวจการณ์ทางทะเล และจะจัดการกับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงช่วยเหลือและสนับสนุนชาวประมงอินโดนีเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความปีติปลื้มใจนั้นนำไปสู่ความสุข คือ มีความสุขที่ได้ทำอะไรที่ดี ที่ชอบ เมื่อมีความสุขในสิ่งที่ดีที่ชอบ จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใส เมื่อจิตใจผ่องใส ก็จะเห็นอะไรที่ถูกต้อง เมื่อเห็นอะไรที่ถูกต้องแล้วก็เห็นความจริงที่แท้ ความจริงที่แท้มีอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือความสุจริต หมายความว่า การที่ทำอะไรที่เกิดความปีติยินดีนั้น นับว่าเป็นทางที่จะทำให้แต่ละคนมี ความสุขความเจริญได้
        พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานกรรมการหาทุนสร้างพระคัมภีร์นำคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม นี้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีเรือรัตนวาปี และสถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
         การตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่สถานีเรือรัตนวาปีและสถานีเรือ เชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ของประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือและคณะในครั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่ที่กองทัพเรือกำหนด ทั้งนี้ ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะของแม่น้ำโขงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพังทลายของที่ดิน รวมทั้งปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปที่ดินในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบ ร้อยตามลำแม่น้ำโขง และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กบ.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Jean-Claude Le ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอโครงการพัฒนากำลังรบให้แก่กองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมรับการเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุมหารือและเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการฝึกอบรมอาชีพให้ แก่ทหารกองประจำการในพื้นที่สัตหีบ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ, ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๓ จังหวัดชลบุรี และ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร, หลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘
        นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้เตรียมความพร้อมใน การจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมใช้งาน และจัดบริการเดินรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" พร้อมกันนี้ ขอให้พนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องขับรถติดต่อกันไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และต้องหยุดพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถขับระต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
        หากประชาชน "พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครอง ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำ ทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙