วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่น ดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่การสละสำคัญสองประการคือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง จึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคน ทั้งปวง และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคง ตลอดไป"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

พิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวงานโครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี

วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
         จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "โครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
          กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
         สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธง ประจำผู้บังคับบัญชา ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง งานฝ่ายเสนาธิการ ประจำตัว ผู้บังคับบัญชา การไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ มารยาททั่วไป การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของนายธงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายธงประจำผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือมาเลเซียลงนามจัดหาเรือคอร์เวตจากเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานจากอู่ต่อเรือ DSME ของเกาหลีใต้ ว่า กองทัพเรือมาเลเซียลงนามจัดหาเรือคอร์เวต (Missile Surface Corvett : MSC) จำนวน ๖ ลำ ในงาน Defence Services Asia 2014 เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยเรือดังกล่าวมีระวางขับน้ำ ๑,๘๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๖ นอต ปฏิบัติการต่อเนื่องได้นาน ๒๐ วัน ติดตั้งอาวุธนำวิถีครูซแบบ NSM ปืน Oto Melara ๗๖ มิลลิเมตร และปืนกล ๓๐ มิลลิเมตร ทั้งนี้ จะสร้างและประกอบเรือ ๓ ลำแรก ในเกาะหลีใต้ ส่วนอีก ๓ ลำ จะสร้างในเกาหลีใต้และนำไปประกอบในมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"งานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิด เป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อ ผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานทั้งใหญ่น้อยทุกประเภททุกสาขา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยส่วนความรู้สึกนึกคิด เข้าประกอบเกื้อกูลด้วยเสมอท่านทั้งหลายจะต้องทำการงานต่อไปอีกมากมายตลอด ชีวิต ขอให้พยายามขัดเกลานิสัยจิตใจให้เข้มแข็ง สุจริตเที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพร้อมสมบูรณ์แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติ ภาระหน้าที่ทุกอย่าง ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีเลิศ สมความประสงค์"
         พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

พิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร และพลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเททองหล่อพระรูปและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ ฯ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
        สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดสร้างพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น"เลื่อนยศ - เลื่อนตำแหน่ง คงกระพันชาตรี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กับมูลนิธิราชสกุลอาภากร และเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการทหารและลูกจ้างของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองพระรูปหล่อและเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๒๒๓, ๕๗๒๒๔, ๕๗๒๒๕, ๕๗๒๖๔, ๕๗๒๖๕, ๕๗๒๖๘ และ ๕๗๒๐๖ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่ http://www.nrdo.navy.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : สวพ.ทร.)

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ต้อนรับ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ

พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ที่ปรึกษาฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เทียบเท่าผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
         การที่กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาย Dan Carmel ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
          การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) " ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รูปแบบผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบกับเส้นทางที่ไม่คาดคิด ผจญภัยไปกับเส้นทางอันแปลกประหลาด สนุกสุดเหวี่ยงปนสยอง ท่ามกลางธรรมชาติตามเส้นทางภายในกองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ)
         การแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้รักการกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเกมออนไลน์ ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการกีฬาเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง และเพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาทั่วไปและเป็น สนามเตรียมตัวสำหรับนักกีฬาที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหารและ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง - ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
          สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร, ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร
          ขอเชิญผู้สนใจไม่จำกัดเพศและอายุสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.goadventureasia.com/UTRR/utrr.htm หรือสมัครด้วยตนเองที่ ร้าน TANK STORE ทุกสาขา หรือที่ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ "บีลีฟ อิท ออร์ น็อท (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ไม่รับสมัครหน้างาน (ที่มา : กบร.กร.)

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"การทำงานให้ได้ยั่งยืนและมั่นคงก้าวหน้าไม่เลิกราท้อถอยเสียกลางคันนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ความเจริญ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเจตนา รักษาความตั้งใจ พอใจ และผูกใจในงาน ยิ่งกว่าอื่น เพราะความแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ย่อมทำให้เกิดความพากเพียรและอดทน ที่จะกระทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอด เมื่อหมั่นทำอยู่เสมอ ก็เกิดความชำนิชำนาญและความช่ำชองคล่องแคล่วช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกด้วย ความเบิกบานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อม ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ทั้งกำลัง และความเก่งกาจเพิ่มขึ้น สิ่งที่ทำยาก ก็ค่อยๆ กลายเป็นง่าย จะทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำเร็จ"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗

พิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

วันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพเรือ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง สามารถนำชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาสู่ประเทศชาติและราชนาวี โดยนักกีฬาเหรียญเงิน ได้แก่ เรือเอก ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม ๑ เหรียญเงิน จากเรือใบประเภท โฮบี้ ๑๖, นักกีฬาเหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรีหญิง พุทธรักษา นีกรี ๒ เหรียญทองแดง จากเรือกรรเชียง ประเภทกรรเชียงหญิง ๒ คน พายคู่ รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และรุ่นไลต์เวท ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร, จ่าตรีหญิง รังสิญา นิสัยสม ๑ เหรียญทองแดง จากเทควันโด รุ่นเฟเธอร์เวท
         สำหรับผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำเหรียญทอง ได้แก่ นาวาเอก ทวีวัฒน์ อิสลาม ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท, เรือโท สมเกียรติ พูนพัฒน์ ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทอง ประเภททเวนตี้, จ่าเอก สุบรรณ พันโนน ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท ส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญเงิน ได้แก่ จ่าเอก กิตติพงษ์ ขำบาง ผู้ฝึกสอนเรือใบ นักกีฬากองทัพเรือ ทำได้ ๑ เหรียญเงิน ประเภทโฮบี้ ๑๖ และผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรี วีรสิฎฐ์ พวงนาค ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทองแดง ประเภทเลเซอร์เรเดียล (ที่มา : สกฬ.ทร.)