วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมซื้อดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในงานเปิดให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ และจำหน่ายดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ
        สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วม กัน ได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบำบัดรักษาการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพื่อร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากล การจัดงานวันคนพิการในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๔๘ กำหนดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ภายในงานจะมีบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการและให้ คำปรึกษาแนะนำ ให้บริการจัดหางาน บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคม
         สำหรับคนพิการที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวคนพิการ กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และใบประเมินความพิการของแพทย์ สำหรับผู้ดูแลคนพิการ กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘
         นอกจากนี้ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจาก "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการ นำมาจำหน่ายในโอกาสงานวันคนพิการ เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          ขอเชิญชวนสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และร่วมกันติด "ดอกแก้วกัลยา" ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ สามารถซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่ สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๘๔๑ และ ๐ ๒๒๔๑ ๒๘๔๑
(ที่มา : สภาสังคมสงเคราะห์ฯ)

กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร ครั้งที่ ๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจัด กิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมกองทัพเรือ บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนโค ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว เพื่อมอบให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ และเกษตรกรที่ยากจน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
        จึงของเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๙ - ๗ - ๗๓๔๐๗ - ๒ ชื่อบัญชี เพื่อการกุศล กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ และส่งเอกสารการโอนเงิน โดยระบุชื่อ - ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.welfare.navy.mi.th, www.navyfarm.navy.mi.th/index4.htm (ที่มา : สก.ทร.)

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม
          กองทัพเรือมีนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินกองทัพเรือเพื่อ ไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร และอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัย พุทธบัญญัติ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
         วัดสังข์กระจาย ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนอิสรภาพ ริมคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ ใกล้สะพานเจริญพาศน์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกและเขียนกันหลายอย่าง คือ วัดสังกระจาย วัดสิงฆจาย วัดสังฆจายน์ วัดสังข์กัจจายน์
          วัดสังข์กระจายมีประวัติปรากฏอยู่ในหนังสือตำนานพระอารามหลวง ฉบับหอสมุดวชิรญาณว่า "อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ เป็นวัดโบราณ รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาใหม่พระราชทานเจ้าจอมแว่นหรือนัยหนึ่งเรียกว่า คุณเสือ พระสนมเอก ถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์" วัดสังข์กระจายมีเกียรติประวัติอันสูงส่งที่ควรนำมากล่าวไว้ด้วยความภาคภูมิใจในที่นี้ คือ เป็นสำนักที่ให้กำเนิดวรรณคดีอันมีค่ายิ่งเรื่องหนึ่งที่มีรสไพเราะจับใจผู้อ่านผู้ฟังทั่วไป วรรณคดีเรื่องนั้นคือ มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก
         เกียรติคุณของวัดสังข์กระจาย ที่ขึ้นชื่อกว่าสิ่งอื่นใดจนถึงบัดนี้คือ สำนวนมหาชาติกลอนเทศน์กัณฑ์ชูชกที่กล่าวว่า สำนักวัดสังข์กระจายเป็นผู้แต่ง นายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ได้อธิบายเรื่องมหาชาติกลอนเทศน์ และเรื่องแต่งสำนวนดีไว้ว่า "หนังสือมหาชาติแต่งสำหรับนักเทศน์ ซึ่งเรียกกันว่ามหาชาติกลอนเทศน์นั้น วิธีแต่งก็คือเอาคำบาลีทั้งที่เป็นคาถาและอรรถกถาลงไว้ แล้วแต่งความภาษาไทย ร่ายยาวต่อเข้าเป็นตอนสำหรับเทศน์ ด้วยประสงค์จะให้ฟังทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี มหาชาติกลอนเทศน์นี้เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในพื้นเมืองยิ่งกว่าสำนวนเก่าและ มีผู้แต่งกันขึ้นมากมายหลายสำนวน ที่ว่าสำนักวัดสังข์กระจาย ฯ เป็นผู้แต่งกัณฑ์ชูชกนั้น ท่านแต่ก่อนคงจะยังไม่ทราบตัวผู้แต่งแน่ชัด ทราบแต่เพียงเค้าเงื่อนว่าท่านผู้แต่งอยู่ในสำนักวัดนี้ แต่ปัจจุบันลงความเห็นกันว่า พระเทพมุนี (ด้วง) เจ้าอาวาส วัดสังข์กระจาย องค์ที่ ๑ เป็นผู้แต่งในประกาศเรื่องบำเพ็ญพระราชกุศลเทศน์มหาชาติในรัชกาลที่ ๑ พุทธศักราช ๒๓๕๐ ก็มีข้อความตอนหนึ่งว่า "เจ้าจอมฝ่ายใน (คุณเสือ) รับกัณฑ์ชูชก พระเทพมุนี วัดสังขจายสำแดง" (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"ผู้มีปัญญาและความรู้ดี เพราะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนมามากว่าผู้อื่น ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ที่จะต้องทำตัวทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน การที่จะกระทำให้ได้ผลประโยชน์ ดังนั้น จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องรู้ซึ้งถึงประโยชน์ที่แท้เป็นเบื้องต้นก่อน ประโยชน์ที่แท้นั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ การทำงานทุกอย่างจะต้องให้ได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"
        พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี ธีระ อุตตรานนท์ ณ วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรม พลเรือตรี ธีระ อุตตรานนท์ นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลา ๔ วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันออกพรรษา ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗


กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลกองทัพเรือแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ ในวันสำคัญต่าง ๆ โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันออกพรรษา จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

ผลการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ได้จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยกองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่าง ๆ เสมอมา ซึ่งการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านมานี้ เป็นครั้งที่ ๔๑ จัดแสดงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นรอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดง ฯ
โดยมีรายได้จากการบริจาคของส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตกุศล รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๑๐,๙๙๕.๖๘ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
          สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๔๒ ในปี ๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดง ฯ กำหนดจัดในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นรอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคงก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมืองตามกฎหมาย แต่กฎหมายนี้ก็ยากที่จะปฏิบัติตาม เพราะว่าต้องมีความรู้และจะต้องมีความสามารถ ที่จะทำให้ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองได้เท่าที่ได้ทราบแล้ว กฎหมายอาจไม่เป็นสิ่งที่คุ้มครองบุคคลได้ ตรงกันข้ามอาจเป็นเครื่องมือที่กดขี่บุคคล...."
         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปิดทำการ ๑ วัน ใน ๑๒ กันยายน นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดการสัมมนาทางวิชาการในเรื่อง "การลงทุนก่อนเกษียณอายุราชการ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)" ให้แก่สมาชิก สอ.วด. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
        การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมทรัพย์ก่อนเกษียณอายุราชการ และรับทราบสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ จะปิดทำการในวันดังกล่าว
         จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สอ.วด.)

ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๓๐ ใน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

 คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๙ ผลการแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี แพ้ สโมสรอยุธยา เอฟซี ๐ ประตู ต่อ ๒ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๒๙ นัด ชนะ ๑๔ เสมอ ๘ แพ้ ๗ ครั้ง มี ๕๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของตารางคะแนน (มีจำนวน ๑๘ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน)
          สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓๐ พบกับ สโมสรอ่างทอง เอฟซี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
          ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาใน นัดที่ ๓๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ผ่าน มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

การท่าเรือสัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ดฯ) ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติการหน้าท่า ฯ) ทั้งทางด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี บริษัท BUREAU VERITAS CERTIFCATION THAILAND LTD. (B.V.) เป็น ผู้ตรวจสอบ
         ท่าเรือจุกเสม็ดฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนปฏิบัติการของ การท่าเรือสัตหีบ มีภารกิจในการให้บริการแก่เรือรบของราชนาวีไทย และเรือสินค้าของบริษัทเอกชน ตลอดจนเรือรบต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมเมืองท่าฯ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน AEC โดยท่าเรือจุกเสม็ดฯ ปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าท่าฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมเอกสาร จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ISO, ปรับทัศนคติ ตลอดจนปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ISO 9001:2008 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ประกอบด้วย แผนกบริการเรือ แผนกคลังพักสินค้า แผนกบรรทุกขนถ่าย และแผนกรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับ การให้บริการเรือรบของราชนาวีไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย (ที่มา : การท่าเรือสัตหีบ)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑