วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก Rabinder Kumar Dhowan ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ
        การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย และภริยา พร้อมคณะ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการเยือนตามการเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย
        กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีการฝึกและเยี่ยมเยือนเมืองท่า ระหว่างปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การส่งเรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการประชุม Navy to Navy Staff Talk จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดียมีความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางบุษบา เผือกผ่อง ภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ชนะเลิศ รับพระราชทานถ้วยรางวัล และผู้สนับสนุนการจัดงานการประกวด เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
         มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ)

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ ณ ห้องพลาร่วมใจ อาคารอเนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และเปิดให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการการจัดการความรู้ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : พธ.ทร.)

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๕ อัตรา และสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรือโครงการ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรม และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย อาทิ สด.๘ , สด.๔๓
         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือให้ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชุมคณะ รัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในกิจการประมงอยู่
        สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง เพราะเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่สะท้อนมายังภาครัฐ ขณะเดียวกันยังมีเรือบางส่วนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากออกเรือเป็นเวลานานแล้วมาจดทะเบียนไม่ทัน จึงได้กำหนดให้เปิดจดทะเบียนเพิ่มสัปดาห์ละ ๑ วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดำเนินการได้
         ขณะที่ความคืบหน้าการให้การดูแลแรงงานต่างด้าว ตามระบบประกันสังคมนั้น ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติตั้งคณะกรรมการยกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ โดยเป็นไปในรูปแบบของไตรภาคี ในการร่วมกันออกกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
         ทั้งนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไทยถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็งอีกด้วย (ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ฟิลิปปินส์เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ประจำการฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์
เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ ไปประจำการที่ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก ทางฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทะเลจีนใต้ โดยจะเริ่มใช้ฐานทัพดังกล่าวในต้นปี ๒๕๕๙ อนึ่ง ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเป็นฐานประจำการเรือรบ ของสหรัฐ ฯ ระหว่างการฝึกร่วมกับฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ การเข้าไปใช้ฐานทัพเรือดังกล่าวนับเป็นมาตรการล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ใช้เพื่อ ตอบโต้การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...ถ้าเราทำกรรมดี เราก็เจริญได้ เราก็มีทางที่จะมีอนาคตแจ่มใส ความจริงอนาคตขอเรา ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่นี้ ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็คงดี ถ้าเราละเลยไม่ทำอะไรเลยข้างหน้าก็คงไม่มีอะไรเลย..."
         พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดงานมหกรรมกีฬามหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔

กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ และคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เฝ้ารับเสด็จ
         กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากนานัปการโดยมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติหรือศาสนา เพื่อให้พสกนิกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้นตามหลักการกาชาดสากล
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น โดยช่วงแรกเป็นการ บรรเลงบทเพลงคลาสสิคที่หาฟังยาก ประกอบด้วย เพลง Festive Overture ของ Shostakovich เพลง Meditation from Thais (เดี่ยวไวโอลิน โดย จ่าเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ) และ เพลง Symphony No.๙ in E minor,Op ของ Dvorak
         ส่วนในช่วงที่สองเป็นการขับร้องบทเพลง อันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยในปีนี้ มีแนวความคิดในการจัดเพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และมีความสุขกลับคืนมา ซึ่งการแสดงในช่วงที่สอง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ ฝันเพื่อชาติจากราชนาวี เป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาร้อยเรียง แสดงถึงความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรักความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ ประกอบด้วย เพลงความฝันอันสูงสุด พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย กิตตินันท์ชินสำราญ เพลงฝันบรรยาย (เนื่องจากความฝันอันสูงสุด) พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการนำเนื้อหาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดมาประพันธ์ บรรยายถึงความยากลำบากในการทำความฝันให้เป็นจริง ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) และ กิตตินันท์ ชินสำราญ และ เพลงรัก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
        องก์ที่ ๒ ปวงประชา เปรมปรีดิ์ นาวีสุขสันต์ เป็นการนำเพลงที่มีความสนุกสนานมาร้อยเรียง เพื่อแสดงถึงความสุขของประชาชนภายในชาติ ที่ปรากฏภายหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประกอบด้วย เพลง Way Back Into Love ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลงเหมือนเคย ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) เพลง Let It Go ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลง The Power of Love ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลงรักเธอจริง ๆ และ เพลงรักเธอประเทศไทย ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) เพลง Looking Through your Eyes ขับร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลง A Whole New World (เพลงประกอบภาพยนตร์ Aladin ) ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลงชัยชนะ ขับร้อง โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ ปิดท้ายด้วย เพลงเมดเลย์ทหารเรือ จำนวน ๓ เพลง ร่วมขับร้องโดย นักร้องรับเชิญทุกคน
           สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย สามารถบริจาคเงินสดโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ (กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ และ สมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ร่วมกับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้อง และคณะสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมหารือ
          ตามที่สมาคมเจ้าของเรือไทยขอหารือกับกองทัพเรือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์การปล้นเรือในช่องแคบมะละกา ๔๔ เหตุการณ์ และทะเลจีนใต้ ๔๐ เหตุการณ์ ในจำนวนนี้เป็นเรือสินค้าไทย จำนวน ๕ ลำ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เรือสินค้าไทยถูกโจรสลัดปล้นไปแล้ว จำนวน ๒ ลำ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องนำเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจในความ ปลอดภัย ทางสมาคมเจ้าของเรือไทยจึงขอหารือกับกองทัพเรือ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบความต้องการของทางสมาคมเจ้าของเรือไทยที่แท้จริง รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะได้บรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็น โจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำอันเป็นโจรสลัด ฯ ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : ยก.ทร.)