วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม"
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น เป็นการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ จะเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
         สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ วาระ ดังนี้ วาระที่ ๑ เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ ๒ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบชี้แจงร่างกำหนดการและการปฏิบัติในภาพรวม และวาระอื่น ๆ (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
          หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
         - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
         - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
         - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
          - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

กองทัพเรือ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนิทรรศการและบริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ (ที่มา : กระทรวงแรงงาน)

กองทัพเรือ จัดโครงการ "ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด" ระหว่าง ๔ - ๕ เมษายน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการ "ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด" ระหว่าง ๔ - ๕ เมษายน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดเปิดโครงการ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๕ น. ณ โรงพลศึกษา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ
         ขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัวชั้นยศตั้งแต่ จ่าตรี - นาวาโท เข้าร่วมกิจกรรม ฯ กำหนดแจ้งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ศกนี้ ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘ กำลังพลของหน่วยรับการฝึก พร้อมแขกรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
          ในการนี้ ในช่วงเช้า ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และตรวจแถวกองทหารเกียรติ พร้อมกับกล่าวเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จากนั้น ชมการฝึกสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเยี่ยมชม STATIC DISPLAY การแสดงผลงานวิจัย
         การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี เป็นการบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒, ทัพเรือภาคที่ ๓, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กรมสารวัตรทหารเรือ, กรมสรรพาวุธทหารเรือ, กรมพลาธิการทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารเรือ, การการขนส่งทหารเรือ, กรมอุทกศาสตร์, กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และมี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ
          แนวทางการฝึกกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามโครงสร้างและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ ในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" คือ หน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ ได้นำปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา นำมาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งขอบเขตการฝึกครอบคลุมทั้งในส่วนของการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และการบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึก, ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก โดยห้วงระยะเวลาการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม การฝึกด้วยเครื่องจำลองยุทธ์ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน และการฝึกภาคสนาม/ทะเล ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ศกนี้ (ที่มา : ยก.ทร.)

ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ และเยี่ยมชมและหารือการฝึก

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเจ้าของเรือไทยมาให้คำแนะนำบริษัทเรือและแนว ทางการปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดให้ทหารกองประจำการสมัครงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการเดินเรือ พาณิชย์
         การจัดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีความรู้ในสาขาการเดินเรือและการช่างกลเรือ และอยู่ในวาระใกล้จะปลดประจำการ ได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้น และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการฝึกอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ และรับฟังการบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยจัดฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมกับเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรช่างตัดผม (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายในงานมีบริการสุขภาพฟรี โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนุกสนานไปกับตลาดนัด ดารามากกว่า ๕๐ ร้าน และประมูลของรักดารา เพื่อนำรายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และชมการแข่งขันฟุตบอลดาราระหว่างทีม All Star ช่อง ๓ กับ ทีม Navy Star VIP โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๐๐ น.
        จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมการแสดง Mini Concert พร้อมรับประทานอาหาร ฟังเพลง จิบไวน์ แบบบรรยากาศในสวนอังกฤษ โดยมีศิลปิน ก้อง สหรัถ, นก KPN, แกรนด์ The Star
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาใบละ ๒๕๐ บาท, บัตรชมการแสดง Mini Concert & Dinner ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย ๐๔๐ - ๒ - ๓๑๖๘๐ - ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ (LINE ID) pinklaocharity หรือ Email : pinklaodonation@nmd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๗๖, ๐๘๔ ๖๙๙ ๘๘๕๗ (ที่มา : พร.)

อินเดียจะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์และเรือฟริเกตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า อินเดียจะใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในการสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ จำนวน ๖ ลำ และเรือฟริเกต จำนวน ๗ ลำ เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามจากปากีสถาน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างฐานอุตสาหกรรมเพื่อการ ป้องกันภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓