วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจ ความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดี ๆ พวกเพื่อน ๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูด ฟุ้งซ่าน พูดอะไรไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ ทำให้ขาดการพิจารณา คือขาดสตินั่นเอง"
         พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมแถลงนโยบาย ณ โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก พิสิฐ รังษีภาณุรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชี้แจงรายละเอียดนโยบายเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘, ชี้แจงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
         กองทัพเรือ โดย สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ จัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมขององค์บุคคลในระดับอำนวยการและระดับปฏิบัติการให้มี ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint Interagency Operation)" การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓, และผู้แทนหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการได้แก่ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ, ศุลากร, กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่มา : ยก.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๖ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         การให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหารในครั้ง นี้ ได้จัดการบรรยายสรุปภารกิจและการจัดของกองทัพเรือ แนวทางการเตรียมกำลังและการใช้กำลังป้องกันประเทศ การดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แนวคิดในการปฏิบัติการร่วมทางทหารของกองทัพเรือ และแนวทางการพัฒนากำลังกองทัพในอนาคต นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็น ประโยชน์ให้แก่คณะนักศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจและพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานต่อไปในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์
ชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน "เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตกายบริหารแบบราชนาวี, การแสดงแอโรบิค, การแสดงมวลไทย, กระบี่กระบอง และการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว
         การจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาศรมหมอพร และอาคารจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
         ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕๐ กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพี ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญพระอาจารย์ศุข - กรมหลวงชุมพร ฯ เนื้อทองแดง
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี" หรือชมรมวิ่งใกล้บ้านท่าน หรือร่วมบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๕๐๗๓๕๓ - ๕ , ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี ๐๘๐ - ๒ - ๘๒๓๗๘ - ๙ , ธนาคารทหารไทย สาขาถนนเจริญนคร เลขที่ ๑๓๒ - ๒ - ๑๑๔๙๓ - ๓
(ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)

เมียนมาจัดพิธีปล่อยเรือคอร์เวต UMS Tabinshwehti ลงน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือเมียนมาจัดพิธีปล่อยเรือคอร์เวต UMS Tabinshwehti ลงน้ำ ที่อู่ Myanmar Naval Dockyard โดยตัวเรือใช้เทคโนโลยี Stealth และมีพื้นที่สำหรับโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ โดยมีแผนติดตั้งระบบอาวุธทั้งจากจีนและรัสเซีย ได้แก่ อาวุธนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ SA-N-5 อาวุธนำวิถี C-802A อาวุธปราบเรือดำน้ำ RBU-1200 หรือ Type 81 และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มา : ขว.ทร.)