วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานส่วนรวมของชาตินั้น ประกอบขึ้นด้วยงานสําคัญ ๆ หลายฝ่าย ซึ่งต่างก็มีความสําคัญ อยู่ด้วยกัน และต้องดําเนินพร้อมกันไปอย่างสอดคล้องกัน ท่านจะทํางานฝ่ายใดก็ตาม ควรที่สุด ที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างของงานอื่น ๆ ทุกฝ่ายด้วย ทั้งต้องทราบ ด้วยว่า งานของแต่ละฝ่ายนั้น มีขอบเขตและความประสานสัมพันธ์กันอย่างไร จักได้สามารถประสานงานและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่าง ถูกต้อง ตรงจุดสําคัญที่สุด จักได้ทราบตระหนักว่า ทุกคนทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกัน มิใช่ต่างฝ่ายต่างทํา และเมื่อสามารถปฏิบัติงานทุกด้าน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกันโดยตลอดแล้ว ก็จะบรรลุถึงจุดประสงค์ที่คนไทยทุกคนต้องการคือความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกปลอดภัย และความมั่นคงเป็นอิสระ เทียมบ่าเทียมไหล่กับนานาประเทศทั่วไปในโลกพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯลฯ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๐

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการประเมินความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างบ่งชี้ว่าอาจพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น จะได้เตรียมปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจด้านเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด พบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของข้าราชการขั้นต้นถึงร้อยละ ๔๘.๖๖ และพบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นสูงร้อยละ ๒๕.๙๒ จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพลอาสาสมัคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีภายในเดือนเกิด ณโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อมของกำลังพล กองทัพเรือด้านสุขภาพที่ดี (ที่มา : พร.)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “MU-UCL Dual Master Degree" สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และสาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ และเปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๔๓๓๓ และ ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๙ หรือทาง E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th(ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล)

ขอเชิญสมาชิกราชนาวิกสภา ร่วมคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ"

สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยคณะกรรมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ได้เชิญชวนนายสัญญาบัตรซึ่งเป็นสมาชิก ราชนาวิกสภา ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ (HRMISS) โดยการเข้าสู่โปรแกรมการให้คะแนนคัดเลือก ดังนี้-ใช้ Web Browser เช่น Internet Exploer (IE) หรือ Mozilla Firefox เข้าระบบงานกำลังพลที่ URL (Uniform Resource Locator) http://hrmiss.navy.mi.th หรือ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ของตนเอง- เมนูการให้คะแนนคัดเลือกบทความดีเด่น จะอยู่ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว > คัดเลือกบทความดีเด่น- เมื่อคลิ๊กที่เมนูคัดเลือกบทความดีเด่น จะแสดงรายชื่อบทความ ผู้ใช้สามารถให้คะแนน โดยคลิ๊กที่ “เลือกลำดับ” (Drop Down List) ที่คอลัมน์ทางด้านขวาหัวข้อ “ลำดับที่เลือก” ในการเลือกลำดับ เมื่อเลือกตัวเลขลำดับใน Drop Down List แล้ว จะไม่แสดงตัวเลขลำดับที่เลือกนั้นอีก สามารถเปลี่ยนแปลงการให้ลำดับได้(ที่มา : สน.รนภ.ยศ.ทร.)

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ นำกุ้งมาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่าย คือ กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอยข้าราชการกองทัพเรือที่สนใจเลือกซื้อกุ้งชนิดต่างๆ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายกศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานฯ กรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒(ที่มา : กพร.ทร.)

เรียนรู้และฝึกฝนภาษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง คือ http://info.navy.mi.th/language/ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาประเทศมหาอำนาจ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ภาษาอังกฤษ ความรู้จากหนังสือ ALC คำศัพท์ ALC และ Test Yourself ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชุม Link to Websites (ภาษาอังกฤษ)ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาเขมร ศัพท์น่ารู้ในอาเซียน และ Link to Websites (ภาษาเพื่อนบ้าน)ภาษาประเทศมหาอำนาจ เป็น Link to Website (ภาษาจีน) ผู้ที่สนใจในการฝึกฝนภาษาด้วยตนเอง สามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกฝนได้ที่เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/language/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำขึ้น(ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมการเงินทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยรับสมัครเพศชายหรือหญิงผู้สมัคร
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ- ไม่เป็นโรคที่สังคมพึงรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๖๕ ๐๙๒๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๗(ที่มา : กง.ทร.)