วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ คน โดยผู้สมัครงานจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ทั้งเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาใบรับรองการศึกษา ปี ๑ – ๕ หรือล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ และแพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหารสนใจสมัครเข้าเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Srkhospital.com ส่งได้ที่ E-mail : HRC69823@gmail.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาโทหญิง นันทิรา ธีรเนตร และ คุณศันษนีย์ มีไม่จน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๘๗ ในเวลาราชการ(ที่มา : พร.)