วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ ความมั่นคงของบ้านเมือง
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน ๓๐ กันยายน นี้ เท่านั้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ และ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๙๘๑ คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ ๒๔๙,๒๔๕ คน ผู้รับบำนาญ ๑๘๘,๖๔๙ คน และผู้รับเบี้ยหวัด ๘๗ คน
        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๒๒,๐๖๘.๙๙ ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๑๒๙.๘๖ ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๙๓๙.๑๒ ล้านบาท
          สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ กบข.สายด่วน ๑๑๗๙ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปช่วยปฏิบัติงานที่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑

สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๑ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในตำแหน่งหัวหน้าธุรการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สนใจแจ้งรายชื่อและตำแหน่งให้กรมสารบรรณทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สบ.ทร.)

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ด้านนราธิวาส - กลันตัน และร่วมพิธีปิด ณ เมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย ด้านนราธิวาส - กลันตัน เดินทางเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย และร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่ เรือต.๙๙๖ และ เรือ ต.๑๑๒ โดยมี นาวาโท พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ายุทธการ หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกผสม ฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
         ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกผสม ฯ โดยมี พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะ ณ มณฑลทหารเรือเขต ๑ กวนตัน ประเทศมาเลเซีย (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึก WP MCMEX ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WP MCMEX) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณช่องแคบสิงคโปร์และน่านน้ำเกาะบินตันของอินโดนีเซีย โดยมีเรือรบ ๑๓ ลำ ยานใต้น้ำ ๕ กลุ่ม และกำลังพลกว่า ๘๐๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เปรู เกาหลีใต้ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)