วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
“งานราชการ ทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3561#sthash.B4LQ5K9v.dpuf

กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสม KAKADU 2016 ณ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย

กองทัพเรือ จัดกำลังพลจำนวน ๒ นาย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม KAKADU 2016 ระหว่างวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียการฝึกผสม KAKADU เป็นการฝึกผสมทางทะเลในลักษณะพหุภาคีของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน่านน้ำออสเตรเลีทำการฝึกปีเว้นปี โดยมีกองทัพเรือ ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทรรศนะในการปฏิบัติการทางทะเล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและการที่กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมวางแผน กำหนดขอบเขตการฝึกและสนับสนุนการฝึกต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์การฝึก (ที่มา : กกฝ.สปก.ยก.ทร.)

พิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๓๖ น.  พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘       ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ เนื่องในการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘ เป็น   ผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ฯ กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง  ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ มี กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีกลุ่มหน่วยกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๘ หน่วย และชนิดการแข่งขันกีฬา มีจำนวน ๓๓ กีฬา สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ การแสดงมิติคอนเสิร์ต ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานมอบให้ประธานในพิธี ฯ จากนั้น ประธานจะกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน ฯ มีการเชิญธงกีฬานาวีขึ้นสู่ยอดเสา พิธีธงลง การแสดง “สีสันทหารเรือ” การแสดงจุดไฟกระถางคบเพลิง พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้นักกีฬาอาวุโสและนักกีฬายอดเยี่ยม และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล (๗ คน) รอบชิงชนะเลิศ (ที่มา : สลก.ทร.)

แจ้งปิดเส้นทางการจราจรทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอแจ้งการปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ตั้งแต่เส้นทางประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก กรมช่างโยธาทหารเรือ จะนำบริษัทบางแคแทรกเตอร์เซอร์วิส จำกัด เข้ามาดำเนินการซ่อมทำผิวการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะปิดเส้นทางจราจรในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. และในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สลก.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๕๓ อัตรา


โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จำนวน ๕๓ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิการศึกษาตามภาคบังคับ, คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร, คุณวุฒิการศึกษา, การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูปผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๘๓๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๓๐ หรือดูได้ที่ www.pinklao.go.th (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)