วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ และวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมแข่งเรือใบฯ แทน พลเรือเอก สุรศักดิ์ ฯ ที่หมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งครบ ๒ ปี ในปีนี้ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ
         สำหรับการดำเนินการของ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากการเตรียมทีมเข้าแข่งขันลงเเข่งชิงแชมป์โลก รายการ "ไอเอสเอเอฟ เซลลิ่ง เวิลด์คัพ 2015" ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ และเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ รวมถึงการส่งนักแล่นใบเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเหมือนเช่นทุกปีที่ ผ่านมา ทางสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดทำแผนการเสริมสร้างนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชน เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักแล่นใบไทยให้ เป็นที่ยอมรับของนักแล่นใบในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงจะสานต่อนโยบายเดิม ในการเปิดการอบรมเผยแพร่กีฬาเรือใบ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยร่วมกับสโมสรสมาชิกและชมรมเรือใบต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแพร่กีฬาเรือใบ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผลสำรวจกระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด

ตามที่ "สวนดุสิตโพล" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริ ขอให้หน่วยได้ขยายผลสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจของกำลังพลในสังกัดของ หน่วยทั้งในและต่างประเทศต่อผลการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ เสียสละ ทุ่มเท และอดทนต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและขอเป็น กำลังใจให้กำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกนาย
(ที่มา : สง.โฆษก.กห.)

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อนจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๕ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา ครอบครัวอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม การให้โอกาสแด่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตา
         จากสังคมจึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำ ทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็ก ตาบอดรื่นสุข จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอด รามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนจากจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า ๑๒๐ คน
         สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ ให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือรบล่องทะเลรอบอ่าวสัตหีบ นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จาก ผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการ จัดโครงการฯ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2"

 กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "Giving Love Giving Life 2" รายได้นำเข้าสมทบทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม กองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีศิลปินมากมาย เช่น พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า, คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด, พลพล พลกองเส็ง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, คุณป๊อปปี้ K-Otic, คุณหลง ลงลาย และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งผู้ที่มีความประสงค์รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบในกรณีบริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป, บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๒ ใบ พร้อมเหรียญที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และ บัตรชมคอนเสิร์ต จำนวน ๔ ใบ พร้อมของที่ระลึก กรณีบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถติดต่อ ฝ่ายหารายได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑, ๐๒ ๔๗๕ ๔๔๔๕ และ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "Giving Love Giving Life 2" หมายเลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๙๙๙๙ - ๖ และขอความกรุณาส่งสำเนา ใบโอนเงิน พร้อมหนังสือแสดงความจำนงบริจาคไปยังหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่มา : กพร.ทร.)

นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern

กองพันลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธินอินโดนีเซีย และ นาวิกโยธินสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ ศูนย์ฝึก นาวิกโยธินบาลูรัน จังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านหลักนิยมและยุทธวิธีในการรบ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)